Публични продажби

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

1. Обявление за публична продажба и цени на възбраненото/запорираното имущество

Възбранените или запорирани вещи се продават от съдебен изпълнител. Възбранените или запорираните вещи не трябва да се изнасят на публична продан, ако длъжникът и ищецът успеят да се споразумеят относно удовлетворяването на вземането, т.е. ако се договорят, че вземането, което подлежи на принудително изпълнение в изпълнителното производство, може да бъде удовлетворено и по друг начин. Подобни споразумения трябва да бъдат сключени с всички ищци. Споразуменията трябва да бъдат представени на съдебния изпълнител, в противен случай той ще продължи с обичайните процесуални действия.

Ако молби за принудително събиране на вземане са подадени от различни кредитори с различни съдебни изпълнители и недвижимият имот на длъжника вече е бил възбранен от един от съдебните изпълнители, друг съдебен изпълнител, който е образувал изпълнително производство не може да възбрани регистрирания недвижим имот на длъжника, докато той не бъде освободен от първия съдебен изпълнител.

Стойността и началната цена на продаваните на публична продан вещи се определят от вещо лице.

Онлайн публичните продажби се извършват в специална онлайн среда за публични продажби. Обявлението за продажбата се публикува поне 10 дни преди нея в официалното издание Ametlikud Teadaanded и в интернет. Съдебният изпълнител може да публикува обявлението и във вестник, който се продава в района на провеждане на продажбата. По искане на ищеца или длъжника, съдебният изпълнител ще публикува обявлението в други издания за сметка на ищеца или длъжника.

Заинтересованите лица имат право на оглед на вещите, които се продават на публична продан, от момента на публикуване на обявлението, до началото на продажбата. Те имат също така право да разгледат подадените молби във връзка с вещите, които ще се продават и удостоверенията, относно вещите, включително доклади за оценката. Когато вещите се продават в рамките на изпълнително производство, нито съдебният изпълнител, нито длъжникът носят отговорност за каквито и да е дефекти по продаваните вещи. Това не изключва възможна отговорност от страна на съдебния изпълнител или длъжника за незаконосъобразно причинени вреди. Съдебният изпълнител определя времето за оглед на вещите. Ако вещите са във владение на длъжника, той има право да поиска огледът да се състои в срока, определен за изпълнителните действия. Съдебният изпълнител трябва се съобразява с интересите на собственика.

Ако няколко лица са заинтересовани от вещи, които ще се продават на публична продан, всички те могат да участват в наддаването при условие, че са били надлежно регистрирани за участие в продажбата. Наддаването започва от началната цена и участниците могат да подават наддавателни предложения в съответствие със стъпката на наддаването и за времето определено за провеждане на продажбата. Ако по време на интервала за удължаване преди края на продажбата бъде представено ново наддавателно предложение, краят на продажбата се отлага, като включва и интервала за удължаване и ще продължи докато бъдат подавани наддавателни предложения. Интервалът за удължаване е от 1 до 60 минути. При онлайн публична продажба, най-високото наддавателно предложение, направено в средата за публични продажби до края на продажбата се обявява за най-доброто такова. Най-доброто наддавателно предложение ще бъде обявено в средата за публични продажби през първия работен ден след датата на продажбата.

Съдебният изпълнител може да определи задатък за участниците в публичната продажба в размер до 10 % от началната цена. Ако е определен задатък, лице, което желае да участва в публичната продажба трябва да заплати този задатък. Той може да бъде платен по електронен път, т.е. чрез интернет банкиране, по банкова сметка, определена от съдебния изпълнител или в средства за публични продажби чрез доставчика на платежни услуги. При продажби с устно наддаване задатък, който не надхвърля 640 EUR, може да бъде платен в брой.

2. Трети лица, които могат да извършват публични продажби

Запорираните движими и възбранените недвижими вещи в рамките на изпълнително производство се продават от съдебни изпълнители. Опростените публични продажби се провеждат от лице, упълномощено от Камарата на съдебните изпълнители и синдиците. Масата на несъстоятелността се продава на публична продан в съответствие с процедурата, предвидена в Кодекса за изпълнителното производство, и тези продажби се извършват от съдебни изпълнители.

3. Видове публични продажби, по отношение на които правилата могат да не бъдат напълно приложими

В естонското изпълнително производство и в производството по несъстоятелност няма видове публични продажби, по отношение на които горепосочените правила да се прилагат само частично. Възможно е обаче да възникнат определени различия в условията за провеждане на публични продажби, произтичащи от специфични закони.

4. Информация относно националните регистри на вещите

В Естония са налице следните регистри:

  • Електронният поземлен регистър е електронна услуга, която дава възможност за бърз и удобен начин за проверка на общи данни, площи и собственици, на ограничения, наложени върху регистрирани недвижими имоти и ипотеки, учредени върху тях. Използването на услугата изисква потребителят да се идентифицира. Достъпът до подробните данни, вписани в различните части на поземления регистър се таксува съгласно посочения ценоразпис.
  • Регистърът на сградите е публичен електронен регистър, чиято цел е да събира, съхранява и публикува информация за сградите, които се изграждат или се използват.
  • Регистърът на водачите и на превозните средства предоставя информация за превозните средства и ремаркетата. Регистърът на водачите и на превозните средства е публична електронна база данни, но достъпът до определени данни включени в нея (например информация за собствениците на превозните средства) е ограничен.
  • Регистърът на ценните книжа е електронната среда за обслужване на естонския централен регистър на ценните книжа, който е предназначен както за дружества, така и за частни лица, и в който може да се търси и да се получи своевременно информация за вписаните в регистъра ценни книжа и сметки за ценни книжа в рамките на определени договорени граници. Използването на услугата изисква потребителят да се идентифицира.
  • Електронният търговски регистър съдържа данни за всички юридически лица, регистрирани в Естония. Освен дружествата, неправителствените организации и фондациите в него е възможно да намерите данни за държавни и местни органи на управлението, юридически лица, действащи в областта на публичното право и конституционни институции. Всеки, който влиза, като използва личната си карта, може да разгледа данните, отнасящи се до него, напълно безплатно.
  • В Регистъра на съпружеската имуществена общност се съдържат данни за вида на избраните имуществените отношения и споразуменията за съпружеска имуществена общност, подписани от съпрузите. Вписаната в регистъра информация е публична и достъпна безплатно за всеки чрез електронна услуга.
  • Корабният регистър е електронен регистър, в който се съдържа информация за регистрираните кораби и тези, които са в процес на изграждане, както и свързани с тях вещни права. Вписаните в Корабния регистър данни са публични и имат правна сила. Достъпът до данните е безплатен за всеки.
  • Регистърът на въздухоплавателните средства е предназначен за събиране и обработване на данни, необходими за регистриране и идентифициране на въздухоплавателно средство.
  • Кредитният регистър е официалният регистър на Creditinfo и единственият регистър в Естония, в който се съдържа последователна и висококачествена информация за неизплатени плащания. Той е създаден през 2011 г. от естонските банки. Търсенето в регистъра е безплатно.
  • Търсенето в публичните електронни регистри на патентите и търговските марки е безплатно.

5. Информация за базите данни, в които кредиторите могат да установят имуществото и вземанията на длъжника

По-голямата част от информацията в изброените по-горе национални регистри е изцяло или частично публична. При търсене в тях е възможно лицето да трябва да се идентифицира, като използва лична карта, мобилна идентификация или чрез банка. При определени търсения е възможно да се начислява такса.

Съдебните изпълнители и синдиците при обявяване в несъстоятелност трябва да получат разрешение, за да имат електронен достъп до желаните от тях данни в различни регистри.

6. Информация за онлайн извършване на публични продажби

При публични продажби, извършени в рамките на изпълнително производство, възбранените недвижими и запорираните движими вещи се продават съгласно закона. Онлайн публични продажби могат да бъдат разгледани и са достъпни в специалната среда за публични продажби. Средата за публични продажби се управлява от Камарата на съдебните изпълнители и синдиците.

Обявлението за публичната продан се публикува поне 10 дни преди продажбата (поне 20 дни, ако се касае за недвижим имот) в официалното издание Ametlikud Teadaanded и в интернет. Съдебният изпълнител може да публикува обявлението във вестник, който се продава в района на провеждане на продажбата. По искане на ищеца или длъжника, съдебният изпълнител ще публикува обявлението в други издания за сметка на ищеца или длъжника.

Лице, което желае да участва в конкретен продажба, трябва да се регистрира за участие в продажбата в съответствие с правилата и в срока, определен в обявлението за продажбата, и да плати задатъка, ако това е условието за участие в нея и ако лицето не е освободено по закон от плащането на задатък. Наддавателни предложения могат да бъдат подавани от участници, регистрирани за продажбата, които притежават необходимата правоспособност и чиито права за участие в продажбата не са ограничени по закон или по друг начин. Молбата за участие в публична продан трябва да бъде подписана с електронен подпис или собственоръчно. Молбата за участие може да бъде подадена по електронната поща до съдебния изпълнител на адреса, посочен в обявлението за продажбата, или като бъде качена в средата за публични продажби. Няма нужда молбата за участие да е криптирана, но конкретната процедура за регистрация се определя от съдебния изпълнител. В случай на публична продан с устно наддаване, пликът трябва да бъде запечатан. За да подаде наддавателно предложение в онлайн средата за публични продажби, участникът трябва да влезе, като използва лична карта, мобилна идентификация или потребителско име и парола.

Необходимите плащания (задатък, разноски, покупна цена и т.н.) могат да бъде платени по електронен път, т.е. чрез интернет банкиране, по банкова сметка, определена от съдебния изпълнител, или в средата за публични продажби чрез доставчик на платежни услуги.

Наддавачът трябва да бъде регистриран за участие в продажбата до нейното начало. Всички наддавачи се уведомяват в началото на публичната продажба. Обявление относно началото на продажбата се изпраща на наддавачите по електронната поща. Широката публика може да следи продажбата в реално време в средата за публични продажби. Наддавателни предложения могат да се подават в рамките на определен срок (моделът eBay). На участниците в продажбата се предоставя помощ за потребители (на естонски, руски и английски език). Анонимността на участващите в продажбата наддавачи се гарантира до нейното приключване.

Публичните продажби, организирани между държави членки, ще насърчат отношенията между хората и дружествата от държавите — членки на ЕС, ще направят продажбите по-прозрачни и ще привлекат по-голям брой участници. Такива продажби могат да намалят времето, необходимо за продажбата на вещите.

Последна актуализация: 05/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.