Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Публични продажби

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

1. Оповестяване на публичната продажбата и определяне на цената на възбраненото/запорираното имущество

При възбрана на недвижими вещи документът, в който се определят условията на продажбата, се изготвят под ръководството на взискателя: последният определя размера на базисната цена, който обаче може да бъде оспорен от длъжника, като в такъв случай съдията по изпълнителното производство е длъжен да постанови решение след провеждането на заседание за определяне на това как ще продължи изпълнителното производство.

Най-общо казано, базисната цена при публичните продажби на движими вещи чрез процедура по наддаване, т.е. началната цена на продажбата, се определя от извършващото продажбата компетентно лице, като впоследствие вещите се възлагат на лицето, което е предложило най-високата цена и което се явява последен наддавател. Компетентното лице, което извършва продажбата, може да прибегне до услугите на вещо лице, в случай че се налага да се извърши оценка на вещта.

При принудителна продажба на недвижими вещи взискателят може да организира незадължително оповестяване (вж. точката по-долу); при принудителна продажба на движими вещи компетентното лице, което извършва продажбата, може също така да я оповести на собствения си уебсайт или, ако това лице е професионален организатор на публични търгове — на съответните професионални уебсайтове: http://www.interencheres.com/ или http://www.drouot.com/

При принудителна продажба на движими вещи е възможно оповестяване в пресата; при принудителна продажба на недвижими вещи е задължително публикуването на изготвено от кредитора известие във вестник за правни съобщения и на опростено известие в две периодични издания на местната или регионалната преса, като незадължителното оповестяване може да се осъществи с всякакви допълнителни средства.

За принудителните продажби на недвижими вещи изготвеното от взискателя известие трябва да бъде изложено в сградата на съда на леснодостъпно за обществеността място.

За принудителните продажби на движими материални вещи се предвижда оповестяване чрез обяви, които се поставят в кметството на общината по местоживеене на длъжника, както и на мястото на продажбата.

При принудителна продажба на движими вещи е възможно оповестяване чрез проспекти или каталози.

При запор с цел продажба на движими вещи оповестяването на продажбата може да включва описание на вещите и тяхната оценка.

При възбрана на недвижими вещи в известието, което се публикува и излага в сградата на съда, се посочва възбраненият недвижим имот, дава се обобщено описание (предназначение, евентуални обитатели, всички известни факти, отнасящи се до неговата площ) и се посочва размерът на базисната цена.

Движимите вещи, предложени за публична продажба чрез процедура по наддаване, се представят по време на продажбата от организатора на публичния търг или от упълномощеното компетентно лице, което организира продажбата. Възможно е да се организира предварително излагане на вещите.

Възбранените недвижими вещи могат да бъдат посещавани за оглед на дати и в часове, които съдията е определил (член R.322-26 от Гражданския процесуален изпълнителен кодекс), а посещенията се осъществяват в присъствието на съдебен изпълнител.

Що се отнася до процедурите по наддаване, при продажба на движими вещи те се възлагат на лицето, което е предложило най-високата цена и което се явява последният наддавател, като се уточнява, че срокът на наддаванията не е ограничен, както и че те могат да бъдат прекратени едва след три покани за наддавателни предложения. При продажба на възбранени недвижими вещи се прилага система на възходящи наддавателни предложения, при която всяко наддавателно предложение трябва да покрива предишното; търгът се прекратява 90 секунди след подаване на последното наддавателно предложение (като времето се отброява с визуално и звуково средство, което сигнализира на присъстващите всяка изминала секунда).

При принудителната продажба на движими вещи не е необходимо да се внася задатък, нито да се предоставя обезпечение. За сметка на това при принудителната продажба на недвижими вещи лицето, което желае да участва в наддавателната процедура, трябва да връчи на своя адвокат неотменима банкова гаранция или банков чек, издаден в полза на депозитаря на обезпечителните залози или на публичния орган за влоговете и управлението на публични средства (Caisse des dépôts et consignations), на стойност 10 % от размера на базисната цена (като сумата не може да е по-малка от 3 000 EUR). Тази сума се възстановява на наддавателя в края на заседанието по възлагане, в случай че вещта не е възложена на него.

2. Трети лица, които могат да извършват публична продажба

Организаторите на публични търгове, нотариусите, сертифицираните търговски посредници и съдебните изпълнители са единствените специалисти, които имат право да организират публични продажби на движими вещи (и по-специално на запорирани движими вещи) чрез публична процедура по наддаване.

3. Видове публична продажба, по отношение на които някои правила може да не са напълно приложими

По отношение на движимите вещи е възможно да се организират доброволни продажби чрез публично наддаване, спрямо които се прилагат много по-гъвкави правила от тези при публичните продажби чрез наддаване. Прилагат се член L.321-1 и следващите и член R.321-1 и следващите от Търговския кодекс. Доброволните продажби не са част от процедурите по принудително изпълнение, които се извършват по разпореждане на съда.

4. Информация за националните имуществени регистри

Що се отнася до недвижимите имоти, кадастърът — който съдържа административни и данъчни документи — може да предостави на кредитора информация относно недвижимите имоти, които длъжникът притежава на територията на дадена община, и относно техните характеристики (застроени или незастроени площи, размер на парцелите, предназначение на всяко помещение). Освен това службите за имотните регистри (административните служби към Генерална дирекция „Публични финанси“ (Direction Générale des Finances Publiques) водят регистър на недвижимите имоти за всяка община, който съдържа, по името на собственика и за всяка сграда, списък с извлечения от публикуваните документи, като по този начин представя правния статут на всеки недвижим имот.

Що се отнася до движимите вещи, системата за идентификация на превозните средства (système d’identification des véhicules — SIV) предоставя информация за гражданското състояние на титулярите на свидетелствата за регистрация на моторни превозни средства и двуколесни превозни средства и за регистрационните номера и характеристиките на превозните средства. Съществуват национални регистри, в които трябва да се вписват корабите (указите са в процес на изготвяне), лодките (цифровизиран регистър, който се води от Министерството на транспорта) и въздухоплавателните средства (регистър, който се води от Министерството на гражданското въздухоплаване). Правата на интелектуалната собственост са вписани в национален регистър с директен достъп за кредиторите, който се води от Националния институт за интелектуална собственост (Institut national de la propriété intellectuelle — INPI). Заглавията на кинематографичните произведения, предвидени за публична прожекция във Франция, са включени в публичния регистър на филмовите и аудио-визуалните произведения, управляван от служител в данъчната администрация, а заглавията на литературните произведения, които са обект на възможност за закупуване на правата за адаптиране, са включени в регистъра на опциите.

В областта на недвижимите имоти: кадастърът се поддържа от всяка община и включва няколко серии документи (кадастрален план, скица на парцела, обобщен кадастрален регистър); цифровизиран е само кадастралният план. Регистърът на недвижимите имоти се води от имотните служби по места, които попадат в юрисдикцията на всеки окръжен съд (национален регистър не съществува).

Регистър на моторните превозни средства се води от всяка префектура, в рамките на SIV обаче е създаден национален цифров регистър.

Регистърът на лодките е цифровизиран и се води от Министерството на транспорта; за корабите съществуват шест различни регистъра, които също се водят от Министерството на транспорта.

Регистърът на въздухоплавателните средства се води от Министерството на гражданското въздухоплаване, като в него може да се правят справки онлайн, но само с информативна цел.

Информацията относно различните права на интелектуалната собственост се управлява централизирано само от един орган — INPI, който предоставя достъп до различни документални масиви чрез своя уебсайт.

До кадастралните служби е осигурен частичен достъп онлайн. Те дават възможност единствено за извършване на справка в кадастралния план, но не и в кадастралния регистър (който съдържа информация за собствениците), по подобие на SIV — френският международен регистър, съдържащ списък на корабите, плаващи под френски флаг — и на регистрите на INPI.

По принцип за повечето регистри, стига да са публични, се прилагат разпоредбите на Кодекса за отношенията между обществеността и администрацията, които предвиждат, че достъпът до административни документи може да се осъществи безплатно чрез справка на място или чрез издаване на копие на цена, която не надвишава разходите за възпроизвеждане, или по електронен път, безплатно, когато документът е наличен в електронна форма.

5. Информация за базите данни, чрез които кредиторите могат да установят имуществото и вземанията на длъжника

Член L.152-1 от Гражданския процесуален изпълнителен кодекс позволява на съдебния изпълнител да получи информацията, която му е необходима за установяването на адреса на длъжника, самоличността и адреса на неговия работодател или на всяко трето лице — длъжник или влогоприемател на ликвидни или изискуеми суми, както и на състава на недвижимото му имущество, от страна на административните органи на държавата, регионите, департаментите, общините, публичните учреждения или органите, контролирани от административната власт.

Съдебният изпълнител може да прави справки директно във FICOBA (националния регистър на банковите сметки, който се управлява от данъчните органи и се захранва от банките), за да получи информация за наличните банкови сметки, открити на името на длъжника, и за местата, където се намират тези сметки.

Съдебният изпълнител може да прави справка в здравноосигурителните каси или фондовете за безработица.

Съгласно член L.152-2 от Гражданския процесуален изпълнителен кодекс банките са длъжни да информират упълномощения от кредитора съдебен изпълнител дали на името на длъжника са открити една или няколко сметки, както и за местата, където се намират тези сметката, без да посочват никаква друга информация.

Системата за идентификация на превозните средства (SIV), до която има достъп упълномощеният от кредитора съдебен изпълнител, позволява да се получи информация за гражданското състояние на титулярите на свидетелствата за регистрация на моторни превозни средства и на двуколесни превозни средства, за регистрационните номера и за характеристиките на превозните средства.

Кредиторът няма пряк достъп до тези бази данни, но може да осъществи такъв посредством съдебния изпълнител, упълномощен да извърши принудителното изпълнение.

6. Друга информация за извършване на публични продажби онлайн

В системата за продажби на движими вещи чрез процедура по наддаване във Франция се прави разграничение между два вида продажби чрез процедура по наддаване в интернет:

  • продажби или наддаване „на живо“, които са частично неприсъствени: продажбата се извършва физически на дадено място и се излъчва на живо по интернет на уебсайта на компетентното лице, което извършва продажбата, или на някой от сайтовете, предоставени на разположение на лицата, упражняващи дейност като организатори на публични търгове (http://www.interencheres.com/ или https://www.drouotlive.com/). Тези публични продажби са разрешени, тъй като няма пречки за тяхното провеждане, и понастоящем се извършват все по-често.
  • Продажби „онлайн“, които са изцяло неприсъствени: продажбата се извършват само в интернет без физическо присъствие на определено място. Тези продажби не могат да се използват за съдебни цели (за разлика от това могат да се използват за доброволните продажби) по силата на действащото законодателство, тъй като са възпрепятствани от технически пречки от правен характер.

Продажби, които са (частично) неприсъствени, са допустими само за движими вещи.

Компетентните лица, които извършват продажбите, могат да пристъпят към трансгранично оповестяване, а наддавателни предложения може да прави всеки наддавател, независимо от неговото местоположение и неговото гражданство, както и дали продажбата е „на живо“ или не (впрочем вече съществуват механизми за наддаване от разстояние: нареждане за покупка писмено или по телефона).

За да участва в неприсъствена продажба чрез процедура по наддаване, лицето (потенциален успешен наддавател) не трябва да предоставя своя подпис, но компетентното лице, което отговаря за извършването на продажбата, може да поиска копие на банкова карта. Регистрацията трябва да се извърши от компетентното лице, което отговаря за извършването на продажбата, и по принцип може да се осъществи по всякакъв начин, като може би най-честият е регистрация на уебсайта, на който се излъчва продажбата. Писмените нареждания за покупка са допустими, независимо от носителя.

Допустимите начини на плащане се определят от компетентното лице, което отговаря за извършването на продажбата.

Наддавателят от разстояние не е длъжен да присъства лично (но ако желае, може да го направи). Той може да следи наддаването директно и да подава нареждането си в реално време. Освен това може да регистрира едно или няколко нареждания за покупка преди продажбата, като в този случай наддавателните предложения нарастват постепенно, като направеното наддавателно предложение се взема под внимание още в началото. По принцип по време на наддаването е възможно да се осъществи и връзка по телефона.

Възможностите за превод зависят от възможностите на компетентното лице, което отговаря за извършването на продажбата, и на неговите помощници, тъй като нормативната уредба не налагат никакво задължение в това отношение.

Предвид на актуалното състояние на настройките на сайтовете за продажби, само лицата, които са регистрирани за онлайн продажбата, могат да участват в нея през въпросния уебсайт. За сметка на това обществеността може да присъства на продажбата на мястото, където тя се извършва.

Последна актуализация: 16/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.