Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Публични продажби

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

1. Оповестяване и определяне на цената за продажбата на възбранени или запорирани вещи

Възбрана или запор се налага, когато съдебният изпълнител отнема движима вещ (член 954 от Гражданския процесуален кодекс) или възбранява недвижим имот във владение на длъжника или вещно право на длъжника по отношение на недвижимия имот (член 922 от Гражданския процесуален кодекс) и изготвя доклад в присъствието на пълнолетен свидетел. Възбранената или запорираната вещ се оценява от съдебния изпълнител или от вещо лице, наето от съдебния изпълнител за тази цел по негово усмотрение. В случай на недвижим имот неговата пазарна стойност трябва да се определи от независимо вещо лице.

Докладът за възбраната или запора трябва да съдържа: а) точно описание на запорираната движима вещ, за да не възникнат съмнения относно нейното идентифициране; б) посочване на оценката на възбранената или запорираната вещ от съдебния изпълнител или вещото лице; в) начална цена за наддаване, която трябва да се равнява на поне две трети от стойността, на която е оценена вещта; г) посочване на изпълнителното основание, на което се базира изпълнението, връчената на длъжника заповед и сумата срещу която е запорирана вещта; д) посочване на датата на продажбата, която трябва да е седем (7) месеца от датата на приключване на възбраната или запора, но не по-късно от осем (8) месеца от тази дата, мястото на провеждане на продажбата, както и името на лицето, провеждащо продажбата.

Препис от доклада за възбрана или запор, включително пълните имена на страната, която иска изпълнението, и страната, срещу която се иска изпълнението, кратко описание на запорираните или възбранените вещи, началната цена за наддаването, името и точният адрес на лицето, провеждащо продажбата, както и мястото, датата и времето на провеждане на продажбата трябва да бъдат публикувани десет (10) дни след оповестяването на възбраната или запора на уеб страницата за публикуване на публични продажби на Бюлетина за съдебни публикации на адвокатите от застрахователния сектор към Националния фонд за самостоятелно заети лица.

Продажбата не може да се проведе, освен ако не бъдат спазени посочени по-горе формалности, в противен случай тя ще бъде обявена за недействителна.

2. Трети лица, които могат да извършват публични продажби

Запорирана движима вещ се изнася на публична продан в присъствието на определения за продажбата нотариус от района на мястото, където е наложен запорът (член 959 от Гражданския процесуален кодекс), докато възбранен недвижим имот се изнася на публична продан в присъствието на определения за продажбата нотариус от района, в който се намира недвижимият имот (член 998 от Гражданския процесуален кодекс).

Публичната продажба се провежда под формата на представяне на писмени наддавателни предложения, отправени в запечатани пликове, последвани от устни наддавателни предложения в съответствие с член 959, параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс. При започване на продажбата всички участници в нея трябва да чрез декларация до лицето, провеждащо продажбата, да определят представител в района на съда от първа инстанция по местоположение на продажбата, който е упълномощен да приема връчването на всички свързани с принудителното изпълнение документи.

Продажбата се провежда в сряда, когато е работен ден, в районния съд на района, в който е наложена възбраната или запора. Ако запорираната движима вещ се намира в районите на няколко районни съдилища, продажбата се провежда в този районен съд, който е посочен от съдебния изпълнител в доклада за запора. Ако продажбата се отнася до движима вещ, тя може да се проведе по преценка на съдебния изпълнител или в районния съд по мястото на изпълнението, или в районния съд по мястото на налагане на запора, или в районния съд по мястото, където се държи движимата вещ. Ако продажбата се отнася до недвижим имот, тя се провежда в районния съд на района, в който се намира имотът. Ако недвижимият имот се намира в районите на няколко районни съдилища, продажбата се провежда във всеки такъв съд по избор на страната, която иска изпълнението.

3. Видове продажби, по отношение на които правилата могат да не бъдат напълно приложими

Налагането на възбрана или запор върху специални вещи (членове 1022—1033 от Гражданския процесуален кодекс):

Налагането на възбрана или запор е възможно също така спрямо права на собственост на страната, срещу която се иска изпълнението, които не могат да бъдат запорирани или възбранени съгласно процедурата, определена в член 953, параграфи 1 и 2, член 982 и член 992 от Гражданския процесуален кодекс, по-специално права на интелектуална собственост, патентни права, възнаграждения във филмовата индустрия и вземания срещу трети страни, които са зависими от насрещна престация, при условие че разпоредбите на материалното право позволяват тези права да бъдат прехвърлени (член 1022 от Гражданския процесуален кодекс).

Ако е разпоредена публична продан на възбранено право, районният съд ще определи лицето, провеждащо продажбата (член 1026 от Гражданския процесуален кодекс), и ще се прилагат разпоредбите, които са в сила по отношение на публичната продан на движими вещи.

4. Информация относно националните регистри на вещите

Няма национални регистри на активите

5. Информация за базите данни, в които кредиторите могат да установят имуществото и вземанията на длъжника

Не са налице бази данни, които могат да се използват, за да се установят имуществото или вземанията на длъжника.

6. Информация за онлайн извършване на публични продажби

Публичните продажби не се извършват онлайн.

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.