Публични продажби

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

1. Оповестяване и определяне на цената за продажбата на възбранени или запорирани вещи

Възбрана или запор се налага, когато съдебният изпълнител отнема движима вещ (член 954 от Гражданския процесуален кодекс) или възбранява недвижим имот във владение на длъжника или вещно право на длъжника по отношение на недвижимия имот (член 992 от Гражданския процесуален кодекс) и изготвя протокол в присъствието на пълнолетен свидетел. Възбранената или запорираната вещ се оценява от съдебния изпълнител или от вещо лице, наето от съдебния изпълнител за тази цел по негово усмотрение. В случай на недвижим имот неговата пазарна стойност трябва да се определи от независимо вещо лице.

Протоколът за възбраната или запора трябва да съдържа:

а) точно описание на запорираната движима вещ, за да не възникнат съмнения относно нейното идентифициране;

б) посочване на оценката на възбранената или запорираната вещ от съдебния изпълнител или вещото лице;

в) начална цена за наддаване, която при недвижимите вещи трябва да се равнява на пазарната стойност на възбранената вещ;

г) посочване на изпълнителното основание, на което се основава изпълнението, връчената на длъжника заповед и сумата, за която е запорирана или възбранена вещта;

д) посочване на датата на публичната продажба, която трябва да е седем (7) месеца от датата на приключване на възбраната или запора, но не по-късно от осем (8) месеца от тази дата, мястото на провеждане на продажбата и името на лицето, провеждащо продажбата.

Извлечение от протокола за възбрана или запор, включително пълните имена на страната, която иска изпълнението, и страната, срещу която се иска изпълнението, кратко описание на запорираните или възбранените вещи, началната цена за наддаването, името и точният адрес на лицето, провеждащо продажбата, както и мястото, датата и времето на провеждане на продажбата трябва да бъдат публикувани в рамките на петнадесет дни след възбраната или запора на уебсайта за публикуване на публични продажби на Бюлетина за съдебни публикации на сектора за застраховане на адвокатите към Националния фонд на самостоятелно заетите лица.

Продажбата не може да се проведе, освен ако не бъдат спазени посочените по-горе формалности, в противен случай тя ще бъде обявена за недействителна.

2. Трети страни, които имат право да извършват продажба

Запорирана движима вещ се изнася на публична продан на електронна платформа в присъствието на нотариус от района на мястото, на което е извършен запорът, определен за провеждането на продажбата (член 959 от Гражданския процесуален кодекс). Възбранен недвижим имот също се изнася на публична продан на електронна платформа в присъствието на нотариус от района на мястото, където се намира имотът, определен за провеждането на продажбата (член 998 от Гражданския процесуален кодекс).

Продажбата се провежда чрез подаване на електронни наддавателни предложения, след като участниците в нея са предоставили гаранция за участие в продажбата и са потвърдени в електронните системи в съответствие с член 959 от Гражданския процесуален кодекс. Продажбите се провеждат в работни дни, и по-специално в сряда, четвъртък и петък, в районния граждански съд на района, в който са наложени възбраната или запорът.

3. Видове продажби, по отношение на които правилата може да не бъдат напълно приложими

Налагането на възбрана или запор върху специални вещи (членове 1022—1033 от Гражданския процесуален кодекс):

Налагането на възбрана или запор е възможно също така спрямо права на собственост на страната, срещу която се иска изпълнението, които не могат да бъдат запорирани или възбранени съгласно процедурата, определена в член 953, параграфи 1 и 2, член 982 и член 992 от Гражданския процесуален кодекс, по-специално права на интелектуална собственост, патентни права, възнаграждения във филмовата индустрия и вземания срещу трети страни, които са зависими от „насрещна престация“, при условие че разпоредбите на материалното право позволяват тези права да бъдат прехвърлени (член 1022 от Гражданския процесуален кодекс).

Ако е разпоредена публична продан на възбранено право, районният съд ще определи лицето, провеждащо продажбата (член 1026 от Гражданския процесуален кодекс), и ще се прилага режимът за публична продан на движими вещи.

4. Информация относно националните регистри на вещите

Няма национални регистри на вещите

5. Информация за базите данни, в които кредиторите могат да установят материалните активи или вземанията на длъжниците.

Не съществуват бази данни, които да могат да се използват, за да се установят материалните активи или вземанията на длъжниците. Съществува единствено централна система, поддържана от Независимия орган за публичните приходи (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon - AADE). Достъп до тази система имат само определени органи (прокуратурата, данъчната служба, органът за борба с изпирането на пари и др.), като тя съдържа информация за банковите сметки в гръцки банки.

6. Информация за онлайн извършване на публични продажби

От началото на 2018 г. всички публични продажби се провеждат по електронен път на платформата eauction.gr.

Последна актуализация: 14/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.