Публични продажби

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

1. Оповестяване на публичната продажба и определяне на цената на възбраненото/запорираното имущество

Изпълнителното производство по отношение за възбранени или запорирани вещи невинаги води до продажбата на тези вещи. Вместо това може да се постигне споразумение между кредитора и длъжника. Ако кредиторите са няколко, е необходимо да се постигне споразумение с всеки един от тях, ако се търси избягване на продажбата. Ако не бъде постигнато споразумение, съдът ще разпореди продажбата.

Базисната стойност на запорираните или възбранените вещи се определя от вещо лице, което прави оценка на стойността (в случай на недвижими вещи). В случай на движими вещи стойността се определя от лицето, дало най-високото наддавателно предложение по време на продажбата, тъй като наддавателните предложения започват от 0. Ако се изисква оценка на движимите вещи, наддавателните предложения започват не от 0, а от 60 % от прогнозната цена.

Що се отнася до оповестяването на запорираните или възбранени вещи, то се извършва чрез уебсайта на правителството, на който се предоставя информация за съдебните услуги, уебсайта на лицето, провеждащо продажбата, ежедневниците (обикновено обявлението за продажбата се публикува веднъж месечно в два ежедневника) и чрез обявления, поставени в сградата на съда, където ще се проведе продажбата.

Характеристиките на предложената за продажба възбранена или запорирана вещ, както и документите, свързани с нея, могат да бъдат намерени на уебсайта на правителството, на който се предоставя информация за съдебните услуги, и на уебсайта на лицето, провеждащо продажбата. Всички заинтересовани лица могат да поискат достъп до тази информация.

Ако някой проявява интерес за оглед на предложената за продажба възбранена или запорирана вещ, той може да подаде молба в съда, с която да поиска оглед, ако въпросната вещ е недвижим имот. Преди всяка продажба на недвижим имот съдебен експерт изготвя доклад за състоянието на имота и този доклад се оповестява публично. В случай на движими вещи заинтересованите лица могат да ги разгледат два часа преди началото на продажбата.

В деня на продажбата, наддавателните предложения се отправят устно към лицето, провеждащо продажбата, което е определено от съда, за да извърши продажбата на вещите.

Лицето, което придобива вещите след продажбата, не внася като задатък част от цената, а трябва да я плати изцяло. Що се отнася до недвижими имоти, цялата сума трябва да бъде депозирана в съда в срок от седем дни от датата на продажбата, докато при движимите вещи цялата сума се депозира в рамките на 24 часа от продажбата. Не е възможно плащането да се направи по електронен път, а сумата се внася в деловодството на съда.

2. Трети лица, които могат да извършват публична продажба

Продажбата се извършва в рамките на правомощията на съда от определено от съда лице, провеждащо продажбата, и тя не може да се извърши от трети лица.

3. Видове публична продажба, по отношение на които някои правила може да не са напълно приложими

Няма продажби по отношение на които тези правила да не се прилагат напълно.

4. Информация за националните имуществени регистри

Съществуват следните национални имуществени регистри:

Недвижими имоти — Публичен регистър и Поземлен регистър

Движими вещи — по отношение на превозни средства, морски плавателни съдове и въздухоплавателни съдове — Transport Malta

Акции и дружествени дялове — Малтийският орган за финансови услуги и Малтийската фондова борса

Други финансови инструменти — Малтийска фондова борса

Търговски марки и патенти — Министерство на търговията

Тези регистри се поддържат в електронна форма от въпросните публични служби. Някои от регистрите са достъпни по електронен път за гражданите. По отношение на Публичния регистър и Малтийския орган за финансови услуги достъпът за граждани е възможен срещу заплащането на такса. Регистрите на Transport Malta не са достъпни за гражданите. По отношение на Малтийския орган за финансови услуги плащането за достъп до него може да се направи онлайн. По отношение на Публичния регистър плащането трябва да се направи в службата на Публичния регистър.

5. Информация за базите данни, чрез които кредиторите могат да установят имуществото и вземанията на длъжника

Кредиторът има достъп до базите данни, свързани с недвижими имоти и дружества. Малтийският орган за финансови услуги предоставя директен онлайн достъп по отношение на дружествата. Що се отнася до недвижимите имоти, кредиторът има достъп до информация чрез Публичния регистър и Поземления регистър. Както за директния достъп до базите данни на Малтийския орган за финансови услуги, така и за достъпа до Публичния регистър и Поземления регистър не е необходимо допълнително разрешение.

6. Друга информация за извършване на публични продажби онлайн

Няма инструмент за онлайн наддаване по време на продажбата.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.