Gerechtelijke openbare verkoping

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

1. Bekendmaking en taxatie in verband met de verkoop van in beslag genomen goederen

Dag en uur van de verkoop van de in beslag genomen zaken worden aan de geëxecuteerde betekend hetzij tezamen met het proces-verbaal van inbeslagneming hetzij binnen drie dagen na de betekening daarvan. Bij een verkoop via het internet als bedoeld in artikel 463, tweede lid, wordt aan de geëxecuteerde betekend via welke website en gedurende welke periode er kan worden geboden. Zo is bepaald in artikel 449 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De aankondiging van de verkoop geschiedt voorts door bekendmaking op een of meer algemeen toegankelijke websites van de plaats, de dag en het uur van de verkoop, dan wel via welke website en gedurende welke periode er kan worden geboden. Bij de aankondiging wordt de aard van de zaken aangeduid zonder vermelding van nadere bijzonderheden. Aldus artikel 464 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De aankondiging van de verkoop moet geschieden na de in artikel 449 bedoelde betekening en tenminste vier dagen vóór de aanvang van de verkoop, tenzij die termijn door de voorzieningenrechter van de rechtbank ten verzoeke van de meest gerede partij is verkort. Aldus artikel 464 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Aldus het eerste lid van artikel 465 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De deurwaarder waardeert de goederen bij de inbeslagneming.

2. Derden die met de verkoop belast kunnen zijn

Indien op de zaak meer beslagen zijn gelegd, wordt zij verkocht door de beslaglegger die het oudste executoriale beslag heeft gelegd. Aldus het eerste lid van artikel 458 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Indien de executant in gebreke blijft om binnen vier weken na afloop van de in artikel 462 bedoelde termijn de verkoop tot stand te brengen, kan iedere beslaglegger die een executoriale titel heeft, de executie van de door hem in beslag genomen zaken overnemen door zulks bij exploot aan de executant en de geëxecuteerde aan te zeggen. Indien er meer beslagleggers zijn die de overneming verlangen, is slechts degene die het oudste executoriale beslag heeft gelegd, daartoe bevoegd, tenzij de voorzieningenrechter van de rechtbank op verzoek van de meest gerede partij anders beslist. Aldus het eerste en derde lid van artikel 459 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Indien de in beslag genomen zaak is verpand en de pandhouder bevoegd is tot executie over te gaan, kan hij de executie overnemen en zelf executeren met inachtneming van de bepalingen betreffende executie krachtens pandrecht. Aldus het eerste lid van artikel 461a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De schuldeiser die vóór het beslag ten aanzien van in beslag genomen zaken het beding, bedoeld in artikel 254 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek heeft gemaakt en van de in het tweede lid van dat artikel bedoelde bevoegdheid tot gezamenlijke executie gebruik wil maken, kan de executie overeenkomstig artikel 461a overnemen. Aldus artikel 461c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3. Types openbare verkopingen waarvoor de regels mogelijkerwijs niet volledig gelden

De executoriale verkoop van onroerende zaken geschiedt ten overstaan van een bevoegde notaris. Aldus het eerste lid van artikel 514 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De goederen in de boedel van een faillissement worden in het openbaar of met toestemming van de rechter-commissaris ondershands verkocht, door de curator. Aldus het eerste lid van artikel 176 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De goederen in een schuldsaneringsregeling worden ondershands verkocht, tenzij de rechter-commissaris bepaalt dat de verkoop in het openbaar zal geschieden, door de bewindvoerder. Aldus het tweede lid van artikel 347 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

4. Informatie over nationale activaregisters

  • In het Kadaster zijn onroerende zaken opgenomen, de rechten met betrekking tot die onroerende zaken, verschillende boten en schepen, en luchtvaartuigen. Beslagen op deze zaken worden in het Kadaster geregistreerd en blokkeren eventuele overschrijving.
  • In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer ingeschreven.
  • In het kentekenregister staan voertuigen geregistreerd en de aansprakelijke daarvan. Het is géén eigendomsregister, maar geeft daarvan wel een indicatie. Beslagen op deze zaken worden in het kentekenregister geregistreerd en blokkeren eventuele overschrijving.
  • In het octrooiregister van het Europees Octrooi Bureau staan patenten en octrooien geregistreerd.
  • In het huwelijksgoederenregister staat geregistreerd of partners in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.
  • In de UWV Polisadministratie verzamelt het UWV informatie over loon, uitkeringen en arbeidscontracten.

5. Informatie over gegevensbanken waarmee schuldeisers goederen of vorderingen van schuldenaars kunnen opsporen

Zie hiervoor onder 4.

6. Informatie over online gerechtelijke verkopingen

De verkoop zal in het openbaar worden gehouden ten overstaan van de deurwaarder en op een door deze daartoe aan te wijzen plaats. De verkoop kan ook uitsluitend of gelijktijdig via het internet plaatsvinden via een algemeen toegankelijke website. De website waarop de verkoop plaatsvindt, is ingericht met passende technische maatregelen om de betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld. Aldus de eerste drie leden van artikel 463 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Bij een verkoop via het internet als bedoeld in artikel 463, tweede lid, wordt aan de geëxecuteerde betekend via welke website en gedurende welke periode er kan worden geboden. Aldus het tweede lid van artikel 449 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Laatste update: 29/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.