Публични продажби

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

1. Обявление за публична продажба и цени на възбраненото/запорираното имущество

Оценяването на имота се извършва от оценител (назначен от съдебен изпълнител), който е упълномощен да оценява имущество по съответната правната уредба. Въпреки това, ако на имота е била направена пазарна оценка не повече от шест месеца преди налагането на възбрана върху него и тази оценка отговаря на изискванията, свързани с оценяването на имоти, извършвано за целите на принудителното изпълнение, не се извършва нова оценка. От друга страна, ако между момента, в който е направена и оценката, и датата на публичната продажба са настъпили значителни промени в състоянието на имота, по искане на кредитора или длъжника може да бъдат направени допълнителни описание и оценка.

Имот, върху който е наложена възбрана, се продава чрез публична продажба. Продажбата не може да се насрочва по-рано от две седмици след датата, на която описанието и оценката са станали окончателни, или преди съдебното решение, с което се нарежда принудителното изпълнение, да е станало окончателно.

Съдебният изпълнител обявява датата и предмета на публичната продажба чрез публично обявление, което се предоставя на страните по производството, общински власти, данъчна служба, в чиято юрисдикция се намира имота и органите за социална сигурност.

Също така, обявлението за публичната продажба се публикува поне две седмици преди датата на провеждането ѝ в сградата на съда и в помещенията на общината, в ежедневник, който с широко разпространение в населеното място, в което се провежда продажбата, и на уебсайта на Националния съвет на съдебните изпълнители (Krajowa Rada Komornicza). Освен това, по искане и за сметка на дадена страна, съдебният изпълнител може да разпореди публикуването на обявлението и по друг начин, указан от страната.

2. Трети лица, които могат да извършват публични продажби

Продажбите са публични и се извършват от съдебен изпълнител в присъствието и под контрола на съдия или съдебен помощник (referendarz sądowy). Принудително изпълнение срещу имущество се извършва от съдебен изпълнител от съда, в чиято юрисдикция се намира имуществото.

3. Видове продажби, по отношение на които правилата могат да не бъдат напълно приложими

  • принудително изпълнение срещу част от собственост;
  • принудително изпълнение срещу правото на постоянно плодоползване;
  • принудително изпълнение срещу неблагоустроена земя и върху земя, застроена с жилищна или търговска сграда, ако към момента на подаване на молбата за образуване на изпълнително производство не е било подадено уведомление за приключването на строителните работи или не е била подадена молба за разрешително за обитаване по смисъла на стрителното право (prawo budowlane);
  • принудително изпълнение срещу кораби, вписани в корабния регистър;
  • принудително изпълнение чрез продажбата на предприятие или земеделско стопанство;
  • принудително изпълнение, извършено с цел да се прекрати съсобственост посредством публична продажба.

4. Информация относно националните регистри на вещите

Поземленият и ипотечният регистър (księga wieczysta) се поддържат от районните съдилища (sąd rejonowy) с цел да се определи правният статут на собствеността. Тези регистри са създадени и се поддържат в ИКТ система. Поземленият и ипотечният регистър са публични и се състоят от четири части:

1) в първия раздел се включва посочване на собствеността и вписвания, отнасящи се до правата, свързани със собствеността;

2) вторият раздел съдържа вписвания във връзка със собствеността и постоянното плодоползване;

3) третият раздел съдържа вписвания, свързани с ограничените права на собственост, с изключение на ипотеките, ограниченията относно разпореждането с имущество или постоянно плодоползване, както и вписвания за други права и искове, с изключение на исковете, свързани с ипотеките;

4) четвъртият раздел съдържа вписвания на ипотеки.

В допълнение към поземления и ипотечния регистър, вторият имотен регистър е регистърът на поземлените имоти и сгради (ewidencja gruntów i budynków), който е уреден от Закона за геодезията и картографията от 17 май 1989 г. (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (консолидиран текст: Сборник закони 2010/193, точка 1287, както е изменен). Поддържането на регистъра на поземлените имоти и сгради е отговорност на областния управител (starosta).

5. Информация за базите данни, в които кредиторите могат да установят имуществото и вземанията на длъжника

Базите данни, описани в точка 4, т.е. поземленият и ипотечният регистър и регистърът на поземлените имоти и сгради, са достъпни за кредиторите и служат за установяване на имуществото на длъжниците. Освен това, поземленият и ипотечният регистър позволяват да се установят вземанията на кредиторите, които са обезпечени с ипотеки.

6. Публичните продажби онлайн

Публичните продажби не се извършват онлайн. Само обявленията за публични продажби се публикуват на уебсайта на Националния съвет на съдебните изпълнители (по закон) и обикновено на уебсайта на съдебния изпълнител, който провежда въпросната продажба.

Последна актуализация: 10/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.