Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Публични продажби

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

1. Оповестяване на публичната продажбата и определяне на цената на възбраненото/запорираното имущество

По силата на член 837 от Гражданския процесуален кодекс — ГПК (Código de Processo Civil), и член 20 и следващите от Наредба № 282/2013 от 29 август понастоящем продажбата на вещи се извършва главно чрез платформата https://www.e-leiloes.pt/.

Правилата за функциониране на платформата https://www.e-leiloes.pt/ бяха одобрени със Заповед на министъра на правосъдието № 12624/2015, публикувана в Държавен вестник на Португалската република (Diário da República), серия 2, бр. 219 от 9 ноември 2015 г.

Обявленията за продажба се уреждат от разпоредбите на член 6 от Министерска заповед № 12624/2015:

Член 6

Оповестяване на продажбата

 1. Продажбите се публикуват на платформата www.e-leiloes.pt, като по решение на Камарата на правните консултанти (Câmara dos Solicitadores) пълна или частична информация може да бъде разпространявана и на други уебсайтове в печатна форма или чрез електронна поща, без това да е пречка съдебният изпълнител, на когото е възложена процедурата, да оповестява продажбата чрез други средства, считани от него за подходящи.
 2. В публикацията на портала www.e-leiloes.pt трябва да се посочват най-малко:
  1. номерът на съдебното производство, съдът и организационната единица;
  2. началната дата на продажбата;
  3. датата и часа на приключване на продажбата;
  4. базисната стойност на вещите (или групата от вещи), които трябва да бъдат продадени;
  5. стойността на окончателното наддавателно предложение;
  6. в случай на движима вещ — снимка на вещите или групата от вещи, които са част от тръжната партида;
  7. обобщено описание на вещите;
  8. естеството на вещите;
  9. в случай на недвижим имот — неговото местоположение и съставните му части, номер на вписването в кадастъра и имотния регистър и описание на имота, район, община, енория и географски координати на приблизителното местоположение, снимка на външния вид на имота и когато е възможно — вътрешността, ако става въпрос за градски имот или сграда;
  10. самоличността на пазача или мястото на отговорно пазене на вещите;
  11. мястото и времето, по което може да бъде направен оглед на вещите, и координатите за връзка с пазача;
  12. самоличността на съдебния изпълнител, на когото е възложена процедурата, включително неговото име, професионален идентификационен номер, телефонен номер и номер на мобилен телефон, факс, електронна поща и работно време;
  13. всички обстоятелства, за които съгласно закона трябва да бъдат уведомени всички заинтересовани страни, и по-специално наличието на възражение срещу принудителното изпълнение или срещу запора/възбраната, наличието на обжалване, наличието на тежести, които няма да се погасят с продажбата, и всички носители на преференциални права, които са заявили интерес в рамките на процедурата;
  14. името на длъжника или длъжниците в изпълнителното производство, чието притежание са вещите, които трябва да бъдат продадени.

Цена/стойност на възбранените/запорираните вещи:

Базисна стойност: това е стойността на вещите или групата от вещи, които са част от партида, както е определена в рамките на процедурата, с която е свързана продажбата, а именно в производство по принудително изпълнение, уредено в ГПК, или в производство по несъстоятелност, уредено в Кодекса за несъстоятелността и преструктурирането на предприятията (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Минимална стойност: „минималната стойност“ е минимално възможната стойност, на която могат да бъдат продадени вещите и която съгласно член 816, параграф 2 от ГПК трябва да отговаря на 85 % от базисната стойност. В някои случаи минималната стойност може да бъде равна на базисната стойност.

2. Трети лица, които могат да извършват публична продажба

Правилата за функциониране на платформата https://www.e-leiloes.pt/ бяха одобрени със Заповед на министъра на правосъдието № 12624/2015, публикувана в Държавен вестник на Португалската република, серия 2, бр. 219 от 9 ноември 2015 г., като в тях се предвиждаше, че към тази дата платформата ще се разработва и управлява от тогавашната Камара на правните консултанти, която понастоящем е Колегия на правните консултанти и съдебните изпълнители (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

В граждански изпълнителни производства, провеждани от съдебни изпълнители, само те могат да провеждат процедурата по продажба.

3. Видове публична продажба, по отношение на които някои правила може да не са напълно приложими

Пример за това са вещите, които трябва да бъдат продадени на регулирани пазари или трябва да бъдат продадени директно.

Член 837 от ГПК — Електронна публична продажба

 1. С изключение на случаите, посочени в членове 830 и 831, продажбата на възбранено недвижимо имущество се извършва за предпочитане чрез електронна публична продажба при условията, определени с наредба на министъра на правосъдието.

Член 830 от ГПК — Вещи, продавани на регулирани пазари

Финансовите инструменти и стоките, които се котират на регулиран пазар, се продават на регулирани пазари.

Член 831 от ГПК — Директна продажба

Ако по закон се изисква вещите да бъдат предадени на конкретен субект или е обещано да бъдат действително и ефикасно продадени на лице, което желае да упражни специфично право на принудително изпълнение, вещите се продават директно на това лице.

Следва да се отбележи, че въпреки че предпочитаната форма на публична продан в Португалия е електронната публична продажба, в ГПК се предвиждат и други, субсидиарни методи за продажба:

а.       продажба чрез запечатани наддавателни предложения;

б.      продажба на регулирани пазари;

в.      директна продажба на лица или субекти, които имат право да придобият вещите;

г.       продажба чрез частни преговори;

д.      продажба в аукционна къща;

е.       продажба чрез публично хранилище или подобно на него депозитно улеснение;

ж.     електронна публична продажба.

4. Информация за националните имуществени регистри

Субектите по регулиране и вписване включват:

 • Института за регистрите и нотариалната дейност (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. ): това е публична институция, чиято задача е да изпълнява и да наблюдава политиките, свързани с услугите на вписване, с оглед на предоставянето на услуги на гражданите и предприятията в сферата на гражданската регистрация и регистрите за гражданско състояние, регистрите за гражданство, кадастъра и имотния регистър, търговските регистри и регистрите на движимите вещи и на правните субекти, както и на регулирането, наблюдението и надзора на нотариалната дейност — напр. недвижими имоти, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства и т.н.
 • Комисията за пазара на ценни книжа (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários): има за задача да наблюдава, да упражнява надзор и да регулира финансовите пазари, както и брокерите, работещи на тях, като насърчава защитата на инвеститорите — напр. акции и финансови инструменти.
 • Националния институт за интелектуална собственост (Instituto Nacional de Propriedade Industrial): неговата дейност е насочена към предоставянето и защитата на права на интелектуална собственост на национално и международно равнище в сътрудничество с международните организации, на които Португалия е член, напр. търговски марки и патенти.

5. Информация за базите данни, чрез които кредиторите могат да установят имуществото и вземанията на длъжника

На първо място е важно да се отбележи, че достъпът до базите данни е поверителен и запазен за съдебния изпълнител, а не директно предоставен на кредитора.

Наредба № 331-A/2009 от 30 март, изменена с Наредба № 350/2013 от 3 декември и с Наредба № 288/2015 от 17 септември, урежда достъпа до публичните бази данни.

Наредба № 282/2013 от 29 август също урежда достъпа до базите данни на централната Банка на Португалия.

Базите данни, до които съдебният изпълнител има директен електронен достъп, наред с другите, са тези на:

а.       Данъчния и митнически орган (Autoridade Tributária e Aduaneira);

б.      социалната сигурност;

в.      Обществения пенсионен фонд (Caixa Geral de Aposentações);

г.       Кадастъра и имотния регистър;

д.      Търговския регистър;

е.       Националния регистър на юридическите лица;

ж.     Регистъра на моторните превозни средства;

з.       централната Банка на Португалия;

и.      Института за управление на публичния дълг (Instituto de Gestão de Crédito Público);

й.      портала за правосъдие за гражданите „CITIUS“.

6. Друга информация за извършване на публични продажби онлайн

Правилата за функциониране на платформата https://www.e-leiloes.pt/ бяха одобрени със Заповед на министъра на правосъдието № 12624/2015, публикувана в Държавен вестник на Португалската република, серия 2, бр. 219 от 9 ноември 2015 г.

Съответната информация може да бъде намерена на адрес:

Правила за функциониране на платформата за електронна публична продажба

Отговори на често задавани въпроси

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.