Публични продажби

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

1. Оповестяване на продажбата и определяне на цената на възбранените/запорираните вещи

Понастоящем е препоръчително активите да се продават чрез https://www.e-leiloes.pt/, както е предвидено в член 837 от португалския Граждански процесуален кодекс (ГПК) и членове 20 и сл. от Министерско постановление за изпълнение (Portaria) № 282/2013 от 29 август 2013 г.

Правилата, уреждащи функционирането на платформатаhttps://www.e-leiloes.pt/, са приети със Заповед на министъра на правосъдието № 12624/2015, публикувана в португалския държавен вестник (Diário da República), втора серия, № 219, от 9 ноември 2015 г.

Забележка: Поради многобройните неотдавнашни кибератаки срещу различни национални институции лицата, които се консултират с уебсайта e-leilões извън Португалия, подлежат на ограничен достъп.

От тези лица се изисква да предоставят своя IP (интернет протокол) на адрес: suporte@solicitador.net. Можете да намерите вашия IP чрез следната връзка: https://www.whatismyip.com/.

Обявленията за продажби се регулират от член 6 от Заповед 12624/2015:

Член 6

Оповестяване на продажбите

 1. Продажбите се оповестяват на www.e-leiloes.pt. Освен това с решение на Камарата на правните консултанти (Câmara dos Solicitadores) информацията може да бъде разпространявана изцяло или частично чрез други уебсайтове, в пресата и по електронна поща. Това не засяга правото на съдебния изпълнител, който носи правна отговорност за процедурата, да оповестява търга с всякакви други средства, които счита за подходящи.
 2. Информацията, публикувана на www.e-leiloes.pt, трябва да включва най-малко:
  1. а. референтния номер на съдебното производство, съда и съответната организационна единица;
  2. б. началната дата на продажбата;
  3. в. датата и часа на приключване на продажбата;
  4. г. базисната цена на актива (или съвкупността от активи), който трябва да бъде продаден;
  5. д. стойността на последното наддавателно предложение;
  6. е. при продажба на движима вещ — снимка на вещта или съвкупността от вещи, съставляващи партидата за продажба на търг;
  7. ж. кратко описание на вещта;
  8. з. естеството на вещта;
  9. и. при продажба на недвижим имот — неговото местоположение и съставни части, номер на имотния регистър и запис в поземления регистър, окръг, община, енория и приблизително географско местоположение, снимка на външната страна на недвижимия имот и, когато е възможно, на неговата вътрешност, ако е градска сграда или обособена част от сграда;
  10. й. самоличността на попечителя или на мястото на съхранение;
  11. к. мястото и времето за извършване на оглед на активите, както и данните за контакт на попечителя;
  12. л. данни за съдебния изпълнител, който носи правна отговорност за процедурата, включително неговото име, професионален регистрационен номер, стационарен и мобилен телефонен номер, номер на факс и адрес на електронна поща, както и часовете за връзка с него;
  13. м. всякакви обстоятелства, за които всички заинтересовани страни трябва да бъдат законно информирани, по-специално дали предстои оспорване на принудително изпълнение или изземване, дали предстои обжалване и дали съществуват залози, които не трябва да изтичат с продажбата, или притежатели на преференциални права, които са се представили по време на производството;
  14. н. името на длъжника или длъжниците, на които принадлежат активите, които ще бъдат продадени.

Цена/стойност на възбранените/запорираните активи:

Базисна стойност: това е стойността на актива или съвкупността от активи, съставляващи партидата, установена в хода на производството, с което е свързана продажбата: по-специално принудително изпълнение, уредено от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), или, в случай на производство по несъстоятелност, от Кодекса за несъстоятелност и преструктуриране на предприятията (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Минимална стойност: „минимална стойност“ е началната стойност, на която активът може да бъде продаден, съответстваща, както е посочено в член 816 от ГПК, на 85 % от базисната стойност. В някои случаи минималната стойност може да бъде равна на базисната стойност.

2. Трети лица, които могат да извършват операция по публична продажба

Правилата, уреждащи функционирането на платформата https://www.e-leiloes.pt/, са приети със Заповед на министъра на правосъдието № 12624/2015, публикувана в португалския държавен вестник (Diário da República), втора серия, № 219, от 9 ноември 2015 г., съгласно която платформата ще бъде разработена и управлявана от Камарата на правните консултанти (Câmara dos Solicitadores), която сега е Колегия на правните консултанти и съдебните изпълнители (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

В гражданските изпълнителни производства, водени от съдебни изпълнители, процедурата по продажбата е изключително правомощие на съдебните изпълнители.

Забележка: Поради многобройните неотдавнашни кибератаки срещу различни национални институции лицата, които се консултират с уебсайта  e-leilões извън Португалия, подлежат на ограничен достъп.

От тези лица се изисква да предоставят своя IP (интернет протокол) на адрес: suporte@solicitador.net. Можете да намерите вашия IP чрез следната връзка: https://www.whatismyip.com/.

3. Видове публична продажба, за които правилата може да не са напълно приложими

Пример за това са активи, които трябва да бъдат продадени на регулирани пазари или директно.

Член 837 от португалския Граждански процесуален кодекс (ГПК) — Публична продажба онлайн

 1. Освен в случаите, посочени в членове 830 и 831, продажбата на възбранено недвижимо имущество е препоръчително да се извършва чрез публична продажба онлайн в съответствие с разпоредбите, които се определят с министерско постановление за изпълнение, издадено от члена на правителството, отговарящ за правосъдието.

Член 830 от португалския Граждански процесуален кодекс — Активи, продавани на регулирани пазари

Финансовите инструменти и търгуваните стоки се продават на регулираните пазари.

Член 831 от португалския Граждански процесуален кодекс — Пряка продажба

В случаите, когато по закон се изисква имуществото да бъде предадено на даден орган, или в случай на предварителен договор за продажба с действие erga omnes със страна, която желае да упражни правото на принудително изпълнение, продажбата се извършва пряко.

Въпреки че онлайн търговете са основното средство за принудителна продажба в Португалия, в Гражданския процесуален кодекс се предвиждат и други видове продажба:

 1. а. продажба чрез запечатани оферти;
 2. б. продажба на регулирани пазари;
 3. в. пряка продажба на лица или органи, които имат право да закупят активите;
 4. г. продажба посредством частно договаряне;
 5. д. продажба от организация за провеждане на търгове;
 6. е. продажба от държавен склад или негов еквивалент;
 7. ж. продажба чрез онлайн търг.

4. Информация от националните регистри на активите

Органите по регулиране и вписване в регистрите са следните:

 • Институтът на службите по вписванията и нотариусите (Instituto dos Registos e do Notariado), I.P. (IRN)): публичен институт, натоварен с прилагането и наблюдението на политиката в областта на услугите по вписване, с оглед да се гарантира предоставянето на услуги на гражданите и предприятията в областта на гражданската идентификация и регистрацията на националност, поземлена собственост, предприятия, движимо имущество и юридически лица, както и да гарантира регулирането, контрола и проверката на дейността на нотариусите по отношение на недвижимите имоти, плавателните съдове, въздухоплавателните средства и др.;
 • португалската Комисия за пазара на ценни книжа (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)): на която е поверено да осигурява, контролира и регулира пазарите на финансови инструменти и действащите на тези пазари агенти, да подпомага защитата на инвеститорите по отношение на акции и финансови инструменти и др.;
 • Националният институт за интелектуална собственост (Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)): чиито основни дейности са да предоставя и защитава правата върху интелектуална собственост както в Португалия, така и извън нея, в сътрудничество с международните организации, в които Португалия членува.

5. Информация за базите данни, които дават възможност на кредиторите да установят активите или вземанията на длъжниците

На първо място следва да се отбележи, че съдебният изпълнител е този, който прави справка в базата данни в съответствие с принципа на поверителност. Кредиторът няма пряк достъп.

Достъпът до публичните бази данни е уреден с Министерско постановление за изпълнение № 331-A/2009 от 30 март 2009 г., изменено с Министерско постановление за изпълнение № 350/2013 от 3 декември 2013 г. и с Министерско постановление за изпълнение № 288/2015 от 17 септември 2015 г.

Достъпът до базите данни на централната банка на Португалия е уреден с Министерско постановление за изпълнение № 282/2013 от 29 август 2013 г.

Съдебният изпълнител понастоящем има пряк онлайн достъп до базите данни на:

 1. а. португалския данъчен и митнически орган;
 2. б. социалното осигуряване (Segurança Social);
 3. в. пенсионната система за служителите в публичния сектор (Caixa Geral de Aposentações);
 4. г. имотния регистър (Registo Predial);
 5. д. търговския регистър (Registo Comercial);
 6. е. националния регистър на юридическите лица (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 7. ж. регистъра на превозните средства (Registo Automóvel);
 8. з. централната банка на Португалия;
 9. и. Института за управление на публичния дълг (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. й. CITIUS (информационнотехнологична платформа, чрез която се подпомага дейността на съдилищата).

6. Информация за публични продажби онлайн

Правилата, с които се урежда функционирането на платформатаhttps://www.e-leiloes.pt/, са приети със Заповед на министъра на правосъдието № 12624/2015, публикувана в португалския държавен вестник (Diário da República), втора серия, № 219, от 9 ноември 2015 г.

Информацията може да се провери на следните уебсайтове:

Правила, с които се урежда функционирането на платформата за публични продажби онлайн

Отговори на често задавани въпроси (FAQ)

Забележка: Поради многобройните неотдавнашни кибератаки срещу различни национални институции лицата, които се консултират с уебсайта  e-leilões извън Португалия, подлежат на ограничен достъп.

От тези лица се изисква да предоставят своя IP (интернет протокол) на адрес: suporte@solicitador.net. Можете да намерите вашия IP чрез следната връзка: https://www.whatismyip.com/.

Последна актуализация: 18/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.