Публични продажби

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

1. Оповестяване и ценообразуване във връзка с продажбата на запорирани или възбранени вещи

Изпълнителното производство се урежда от румънския Граждански процесуален кодекс, който включва общите норми относно изпълнението на задължения, установени с изпълнително основание. Освен гражданскопроцесуалните норми, с които се урежда принудителното изпълнение, са налице и други две отделни категории норми, които се отнасят до специфичните ситуации, в които могат да се намират длъжниците на определени задължения: принудително събиране на фискални вземания и принудително събиране на облаги от престъпна дейност.

Общата категория вземания, произтичащи от изпълнителни основания, които не са от фискално естество, нито са свързани със събирането на облаги от престъпна дейност, на румънска територия се изпълняват от съдебни изпълнители — органите по изпълнението, оправомощени със заповед на министъра на правосъдието да изпълняват изпълнителните основания.

След като принудителното изпълнение бъде одобрено, за категорията вземания, които в съответствие с посоченото по-горе подлежат на принудително изпълнение, вещите на длъжника се продават чрез публична продажба в съответствие с гражданскопроцесуалните норми за съответната категория, т.е. изнасяне на публична продан на движими и/или недвижими вещи.

Оценката на запорираните движими вещи може да бъде направена от съдебния изпълнител (въз основа на критерия за стойността в обращение спрямо средните пазарни цени за съответното населено място) или, когато не е възможно да се направи оценка или по искане на страните — срещу възнаграждение, чрез назначаването на експерт.

Стойността на недвижима вещ, която подлежи на принудително изпълнение, се определя от съдебния изпълнител в съответствие с подобни на посочените по-горе правила (стойността в обращение, средната пазарна цена и т.н.) или по искане на страните или, когато не е възможно да се направи оценка — срещу възнаграждение, чрез назначаването на експерт.

Що се отнася до оповестяването на продажбата на движими вещи, обявлението или оповестяването на продажбата се изготвя от съдебния изпълнител, който се грижи то да бъде изложено на мястото на провеждане на публичната продан, в неговата кантора, в сградата на кметството, в чийто район се продават вещите, в седалището на органа по изпълнението и на други публични места. В румънския Граждански процесуален кодекс е предвидено също така задължение за оповестяване в местни и национални вестници или на уебсайтове, предназначени за продажбата на съответните вещи.

Освен посочените по-горе начини за оповестяване във връзка с оповестяването на продажбата на недвижими вещи съществуват процедурни нюанси, които се изразяват в това, че от една страна, начинът за оповестяване се определя от стойността на дадената вещ (национален вестник, ако стойността на вещта надхвърля 250 000 RON), а от друга страна, съществува задължение за оповестяване в Електронния регистър за оповестяване на продажбите на вещи, подлежащи на принудително изпълнение.

Характеристиките на вещите, които подлежат на принудително изпълнение, се посочват в обявлението/оповестяването на продажбата.

Процедурата за оглед на вещите не е регламентирана.

Регламентирани са гаранциите във връзка с продажбата, които се записват по нареждане на съдебния изпълнител и трябва да бъдат платени не по-късно от момента на започване на продажбата. Гаранциите във връзка с продажбата могат да бъдат платени по електронен път и съдебният изпълнител трябва да приложи доказателство за плащането към наддавателното предложение за купуване.

Вещите се възлагат на лицето, предложило най-високата цена, а ако оферентът е само един, се възлагат на него, при условие че е предложил началната цена на продажбата.

2. Трети лица, оправомощени да извършват продажби

Вещите могат да бъдат изнесени на публична продан само от съдебен изпълнител в рамките на изпълнително производство, уредено в румънския Граждански процесуален кодекс. За определени категории вземания, т.е. фискални вземания и събиране на облаги от престъпна дейност, процедурата за продажба се извършва или чрез собствен механизъм на фискалния орган (за фискални вземания) със специални процедурни правила, отнасящи се до продажбата или участниците, или чрез държавния орган, който отговаря за събирането на облаги от престъпна дейност (Националната агенция за управление на иззети активи — ANABI). В последния случай, чрез сключването на споразумения за сътрудничество, ANABI може да повери събирането на съдебен изпълнител.

3. Видове публични продажби, за които е възможно правилата да не се прилагат изцяло

Общите норми, приложими към продажбата на стоки на публична продан, включват изключения по отношение на изпълнителни основания, свързани с приходите, дължими към консолидирания общ бюджет, бюджета на ЕС или бюджета на Европейската общност за атомна енергия. Съществуват и изключения, свързани със събирането на облаги от престъпна дейност.

4. Информация относно национални имотни регистри

В Румъния не е въведена информационна система, съдържаща информация за вещите (национални имуществени регистри).

5. Информация относно бази данни, предоставящи възможности на кредиторите да установят какви вещи или вземания притежава длъжникът

Кредиторите могат да получат достъп до информация за наличието на вещи или вземания на даден длъжник само в рамките на одобрена процедура по принудително изпълнение и само чрез съдебен изпълнител.

Т.е. достъпът на кредиторите до бази данни, в които може да се провери каква е ситуацията на вещите на длъжника, е ограничен. Така например, тъй като мерките за принудително изпълнение по отношение на недвижими вещи се вписват в имотния регистър, всеки може да получи информация за ситуацията на дадена вещ просто чрез подаването на заявка и срещу заплащането на такса. Този вид информация обаче не е от полза по отношение на всички притежавани от длъжника вещи, тъй като търсенето се извършва само по вещ, а не по лице. Личните данни са защитени със специални разпоредби, така че този вид търсене е възможен само, както бе посочено по-горе, чрез определен орган, като понякога търсенето подлежи на потвърждение от съда.

6. Информация относно онлайн извършване на публични продажби

Електронният регистър за оповестяване на продажбите на вещи, подлежащи на принудително изпълнение, функционира като информационна система, чрез която всички съдебни изпълнители оповестяват на национално равнище продажбите на движими вещи, чиято стойност надхвърля 2 000 RON, и на недвижими вещи, които са предмет на производство по принудително изпълнение. Електронният регистър за оповестяване на продажбите на вещи, подлежащи на принудително изпълнение, беше създаден въз основа на разпоредбите на член 35, параграф 2 от Закон № 188/2000 за съдебните изпълнители и функционира от 2012 г. Публикуването на обявления в Електронния регистър за оповестяване на продажбите на вещи, подлежащи на принудително изпълнение, е законово задължение за съдебните изпълнители и неспазването му подлежи на дисциплинарно наказание съгласно разпоредбите на член 47 от Закон № 188/2000 за съдебните изпълнители.

Новата платформа на Електронния регистър за оповестяване на продажбите на вещи, подлежащи на принудително изпълнение, беше одобрена с Решение № 67/05.12.2014 на Съвета на Националния съюз на съдебните изпълнители.

Последна актуализация: 10/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.