Публични продажби

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

1. Оповестяване на продажбата на възбранени/запорирани вещи и оценка

Публичните продажби се оповестяват чрез обявления, публикувани в раздела „Administración de Justicia“ (Администрация на правосъдието) на портала на B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, Държавен вестник) и на самия портал за публични продажби.

Оценките се извършват в рамките на създадено за тази цел съдебно производство (член 637 от Гражданския процесуален кодекс — Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC), чрез назначаването на експерти. Понякога не е нужно да се прави оценка, тъй като стойността за целите на публичната продан вече е била установена, например при възбрана. Оценка не се изисква и при доброволна публична продан, при която вещите могат да бъдат обявени за продажба, без да се определя минимална цена или прогнозна стойност, или продажбата се извършва на предложената от страните стойност.

2. Трети лица, които могат да извършват операциите по продажбата

Съгласно испанското законодателство продажбата може също така да се извършва от специализирани лица или образувания, независимо дали са публични или частни. При съгласие на съдебния орган продажбата или публичната продажба да се извърши по този начин, тя трябва да се проведе при спазването на правилата на съответното образувание, при условие че те не са несъвместими с целта на принудителното изпълнение или с целта да се защитават интересите както на поискалия принудителното изпълнение, така и на лицето, срещу което е насочено изпълнението, в съответствие с член 641 от Гражданския процесуален кодекс.

Първа алинея от посочената по-горе разпоредба гласи, че тези функции могат да бъдат поети от сдруженията на адвокатите (Colegios de Procuradores), като за тази цел те са създали свой собствен портал за електронни публични продажби.

Налице са също така случаи на директна продажба от управителите в производство по несъстоятелност на етапа на ликвидация в това производство.

3. Видове продажби, за които правилата може да не се прилагат напълно

Понастоящем на портала за публични продажби се публикуват обявления за всички провеждани в Испания продажби — както публичните, така и тези, които се управляват от нотариуси; изключение от това правило са административните публични продажби (напр. свързани с хазната или социалното осигуряване), въпреки че се планира включването им в портала в бъдеще.

В портала не са включени и продажбите, възложени на специализирани образувания, тези, произтичащи от производство по несъстоятелност, в рамките на което съдът е одобрил друга форма на разпореждане, както и изпълнителните производства, в които страните са постигнали взаимно съгласие за друга форма на разпореждане чрез подписване на договор за продажба (член 640 от Гражданския процесуален кодекс).

4. Информация относно националните регистри на активите

  • Недвижими имоти: имотните регистри предоставят информация за недвижимите имоти, обявени за публична продан, например информация за собственика, физическото състояние на имота, местонахождението му и правата, произтичащи от или представляващи тежест върху имота, като например, правото на плодоползване.
  • Движимо имущество: съществува и регистър на движимото имущество, в който се вписват въздухоплавателните средства, плавателните съдове, автомобилите и другите моторни превозни средства, промишлени машини, търговски помещения и оборудване, и т.н.
  • Други регистри на активи: информацията за определени активи се оповестява публично по специален начин, който се дължи на тяхното естество, какъвто е случаят с нематериалните активи, които са от компетентността на испанското ведомство за патенти и търговски марки.

5. Информация за базите данни, чрез които кредиторите могат да установят активите или правата на длъжниците

За тази цел се използват имотният регистър и регистърът на движимото имущество, като и двата предоставят информация за собственика на даден актив и за всички кредитори, свързани с актива.

Възможно е да се правят справки и на уебсайта на имотния регистър. Ако е публикуван кадастралният номер на продавания на публична продан имот, порталът за публична продан генерира връзка, позволяваща имотът да бъде видян на сателитна снимка, използвайки платформи като Google Earth.

6. Информация за публични продажби, извършвани онлайн

Портал за публична продан

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.