Soudní dražby

Soudní dražba (nedobrovolná veřejná dražba) je řízení, v jehož rámci se veřejně draží dlužníkův majetek s cílem získat dostatečnou částku k uspokojení věřitelovy pohledávky. Soudní dražbu může pořádat soudce nebo osoba jím pověřená, nebo příslušný orgán či jiný veřejnoprávní nebo soukromý subjekt (oprávněný v souladu s právními předpisy jednotlivých zemí).

Definice

Soudní dražbě obvykle předchází zabavení, jehož prostřednictvím věřitel nebo příslušný orgán určí a zajistí majetek vhodný k uspokojení pohledávky. Zajistit lze nemovitý či movitý majetek, jakož i pohledávky, které dlužník má za třetími osobami. V případě pohledávek však vykonávací řízení nekončí prodejem, ale přechodem dlužníkovy pohledávky na jeho věřitele.

V zemích EU existuje několik typů soudních dražeb a příslušnou právní úpravu stanovují vnitrostátní právní předpisy. V některých zemích EU může soudní dražba probíhat přes internet, a účastníci dražby se tak nemusí osobně dostavit před soudce či soud nebo jiné veřejnoprávní či soukromé subjekty.

Soudní dražbu zpravidla řídí soudce, který může prodejem pověřit třetí stranu (nezávislého odborníka nebo společnost s oprávněním k výkonu této činnosti), nebo ji mohou rovněž zcela zajišťovat jiné subjekty (např. soudní exekutor nebo jiný donucovací orgán). Obvykle jí předchází náležité zveřejnění.

Informace budou na stránky jednotlivých států teprve dodány. Pokud je vlajka příslušného státu (na stránce vpravo) zobrazena šedě, informace ještě nejsou k dispozici.

Glosář pojmů v oblasti soudních dražeb

 1. Dražební jistota – před zahájením soudní dražby musí každý účastník dražby složit určitou zálohu. Účastník dražby získá svou zálohu na konci dražby zpět, pokud draženou věc nevydražil.
 2. Dražební vyhláška – před prodejem zabaveného majetku v rámci soudní dražby musí soudce nebo jím pověřená osoba nebo příslušný orgán zveřejnit dražební vyhlášku (uvádějící, jak a kdy bude dražba uskutečněna). Soudní dražby se zpravidla zveřejňují na internetu, ale často též v tisku.
 3. Dražebník – fyzická či právnická osoba odpovědná za informování zájemců o koupi daného majetku, zveřejnění dražební vyhlášky, vedení samotné dražby atd.
 4. Možnost prohlídky předmětu dražby – možnost potenciálních kupců prohlédnout si danou věc a seznámit se s jejím stavem (prostřednictvím fotografií či osobně).
 5. Nové podání (nabídka) – nová nabídka ceny převyšující o příhoz předchozí podání, učiněná při soudní dražbě fyzickou či právnickou osobou za účelem vydražení.
 6. Odhadce ceny zabaveného majetku – znalec (v příslušném oboru), jehož služeb se zpravidla využívá k odhadu ceny majetku. Tento znalec musí určit reálnou tržní cenu daného majetku s ohledem na jeho stav a celkovou situaci na daném trhu.
 7. Podání nabídky ceny učiněné účastníky dražby v průběhu dražby – přihazování nabídek na vydražení určité věci v průběhu soudní dražby.
 8. Přechod – úkon, při němž vlastnictví prodávaného majetku přechází z dlužníka na vydražitele.
 9. Příklep – prodávaný majetek připadá osobě, která na konci soudní dražby učinila nejvyšší podání.
 10. Vyvolávací cena – hodnota dlužníkova zabaveného majetku (nemovitosti či osobního majetku), který byl obstaven věřitelem nebo příslušným orgánem.
 11. Zabavený majetek – dlužníkův majetek (nemovité či movité věci), který věřitel nebo příslušný orgán zajistí v případě, že dlužník nehodlá dobrovolně splatit svůj dluh. Pro účely zajištění majetku musí věřitel nebo příslušný orgán zaslat dlužníkovi příkaz k obstavení. V tomto dokumentu věřitel nebo příslušný orgán určí majetek, jenž může být použit ke splacení dluhu.

Seznam zemí EU, ve kterých již probíhají soudní dražby on line

 1. Estonsko
 2. Finsko
 3. Chorvatsko
 4. Itálie
 5. Lotyšsko (pouze vykonávací řízení týkající se nemovitého majetku)
 6. Maďarsko
 7. Německo (ve spolupráci s Rakouskem)
 8. Nizozemsko (pouze vykonávací řízení týkající se nemovitého majetku)
 9. Portugalsko
 10. Rakousko (ve spolupráci s Německem)
 11. Španělsko
 12. Slovinsko (pouze vykonávací řízení týkající se nemovitého majetku).
Poslední aktualizace: 05/05/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.