Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní dražby

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

Soudní dražby se používají k prodeji movitého majetku a nemovitostí v souladu s ustanoveními exekučního zákona (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky) č. 112/12, 25/13, 93/14 a 55/16, dále jen „exekuční zákon“). Systém prodeje movitého majetku a nemovitostí v elektronických soudních dražbách vstoupil v Chorvatsku v platnost dne 1. ledna 2015 pro řízení zahájená po tomto dni.

Nemovitosti

Exekuce na nemovitosti se provádí zápisem záznamu o exekuci do katastru nemovitostí, stanovením hodnoty nemovitosti, prodejem dotyčné nemovitosti a vyrovnáním pohledávky oprávněného (oprávněných) z výkonu rozhodnutí z výtěžku z tohoto prodeje.

Hodnotu nemovitosti stanoví soud dle svého uvážení v usnesení, a to na základě odůvodněného zjištění a posudku schváleného znalce nebo odhadce; při stanovení hodnoty nemovitosti se berou v úvahu rovněž určitá práva a břemena váznoucí na nemovitosti, která po prodeji nezaniknou, a která tudíž snižují její hodnotu.

Po dokončení ocenění nemovitosti vydá soud rozhodnutí o prodeji a určí hodnotu nemovitosti a způsob a podmínky jejího prodeje.

V § 92 odst. 2 a 3 exekučního zákona je stanoveno, že strany mohou stanovit hodnotu nemovitosti soudní či mimosoudní dohodou, která je základem pro zástavní právo nebo jiné příslušné právo k nemovitému majetku, které bylo zřízeno za účelem zajištění pohledávky, jež má být vyrovnána.

Nemovitost je prodána v elektronické soudní dražbě, kterou provede finanční agentura (Financijska agencija; dále jen „FINA“) na žádost příslušného orgánu. Návrh na prodej a jiné písemnosti v řízení o prodeji nemovitosti se předkládají regionálním střediskům agentury FINA, která jsou místně příslušná podle umístění a příslušnosti exekučního soudu.

Elektronická soudní dražba začíná výzvou k účasti v elektronické soudní dražbě.

Při první elektronické soudní dražbě nesmí být nemovitost prodána za cenu nižší než čtyři pětiny stanovené hodnoty. Ve druhé elektronické soudní dražbě nesmí být nemovitost prodána za cenu nižší než tři pětiny stanovené hodnoty (§ 102 odst. 1 a 2 exekučního zákona).

Nabídky jsou přijímány po dobu 10 pracovních dnů. Nejsou-li v první elektronické soudní dražbě přijaty žádné platné nabídky, začíná druhá dražba zveřejněním výzvy k účasti následující den po ukončení první elektronické soudní dražby.

Nejsou-li ani ve druhé elektronické soudní dražbě přijaty platné nabídky, vyrozumí o tom agentura FINA soud. V tomto případě soud výkon rozhodnutí pozastaví.

Elektronická soudní dražba je ukončena v čase stanoveném ve výzvě k účasti (§ 103 odst. 1 exekučního zákona).

Po úspěšném prodeji nemovitosti v elektronické soudní dražbě soud po obdržení oznámení od agentury FINA vydá rozhodnutí o příklepu nemovitosti. V tomto rozhodnutí je stanoveno, že jakmile rozhodnutí nabude právní moci a kupující uhradí kupní cenu, je vlastnické právo k přiklepnuté nemovitosti zapsáno v jeho prospěch do katastru nemovitostí a že veškerá práva a břemena váznoucí na dotyčné nemovitosti, která prodejem zanikají, budou vymazána.

Poté, co rozhodnutí o příklepu nemovitosti kupujícímu nabude právní moci, stanoví soud datum jednání za účelem rozdělení kupní ceny.

Movitý majetek

Exekuce na movitý majetek se provádí převzetím, oceněním, zabavením, odvezením movitých věcí a jejich svěřením do úschovy soudu, oprávněnému z výkonu rozhodnutí nebo třetí straně, jejich prodejem a vyrovnáním pohledávky oprávněného z výkonu rozhodnutí z výtěžku z tohoto prodeje.

Movitý majetek je prodán v ústní soudní dražbě nebo prostřednictvím přímého obchodu. Způsob prodeje je určen v rozhodnutí soudu s přihlédnutím k zásadě, že movitý majetek je prodán dražiteli s nejvyšší nabídkou.

Prodej movitého majetku je v řádném předstihu oznámen na úřední desce soudu, může však být také oznámen stejným způsobem jako prodej nemovitostí.

O místě, datu a času prodeje je vyrozuměn oprávněný z výkonu rozhodnutí i povinný.

Na návrh oprávněného z výkonu rozhodnutí se může prodej movitého majetku uskutečnit rovněž v elektronické soudní dražbě, na kterou se přiměřeně vztahují ustanovení exekučního zákona týkající se elektronické soudní dražby nemovitostí (§ 149 odst. 7 exekučního zákona).

V dražbě nelze movitý majetek prodat za cenu nižší, než je polovina jeho odhadované hodnoty. Majetek nesmí být prodán pod tuto cenu ani v době stanovené soudem pro prodej prostřednictvím přímého obchodu.

Nelze-li movitý majetek prodat v dražbě nebo prostřednictvím přímého obchodu, je výkon rozhodnutí pozastaven.

Po úspěšném prodeji movitého majetku musí kupující uhradit kupní cenu a převzít movitý majetek co nejdříve po skončení aukce nebo prodeje prostřednictvím přímého obchodu. Jestliže kupující kupní cenu neuhradí, považuje se dražba za neúspěšnou.

Prodej movitého majetku zabaveného v řízení o výkonu rozhodnutí lze svěřit autorizovanému komisionáři. Činnosti autorizovaných komisionářů organizuje a vykonává Chorvatská hospodářská komora.

Dražby movitého majetku u komisionáře provádí veřejný notář.

Poté, co je movitý majetek prodán, předá komisionář po uhrazení kupní ceny majetek kupujícímu.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Nemovitosti

V Chorvatsku uskutečňuje prodej nemovitostí agentura FINA. Spolu s návrhem na prodej, který je nutno podat na stanoveném formuláři, musí soud doručit agentuře FINA usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, výpis z katastru nemovitostí a rozhodnutí o prodeji.

V případě prodeje nemovitosti prostřednictvím přímého obchodu je nemovitost prodána osobou oprávněnou k prodeji nemovitostí, soudním vykonavatelem, veřejným notářem či jiným způsobem.

Movitý majetek

Ústní soudní dražby movitého majetku provádí soudní vykonavatel. V rozhodnutí může soud pověřit provedením dražby veřejného notáře (§ 149 odst. 2 exekučního zákona). Prodej movitého majetku zabaveného v řízení o výkonu rozhodnutí lze svěřit schválenému komisionáři (§ 152 odst. 1 exekučního zákona).

Na návrh oprávněného z výkonu rozhodnutí se prodej movitého majetku uskuteční v elektronické soudní dražbě vedené agenturou FINA.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

Nemovitosti

Nemovitost je prodávána v elektronické soudní dražbě. Elektronická soudní dražba začíná výzvou k účasti v elektronické soudní dražbě (§ 97 odst. 1 exekučního zákona).

Strany, zástavní věřitelé a osoby oprávněné z osobní služebnosti a věcných břemen, jež mají prodejem nemovitosti zaniknout, mohou nejpozději v okamžiku prodeje nemovitosti v elektronické soudní dražbě uzavřít dohodu za účelem prodeje dotyčného majetku prostřednictvím přímého obchodu osobou oprávněnou k obchodování s nemovitostmi, soudním vykonavatelem, veřejným notářem či jiným způsobem ve stanovené lhůtě (§ 97 odst. 6 exekučního zákona).

V případě prodeje prostřednictvím přímého obchodu vydá soud rozhodnutí o příklepu nemovitosti prodané prostřednictvím přímého obchodu poté, co se ujistil, že byly splněny právní podmínky platnosti prodeje (§ 104 odst. 1 exekučního zákona).

Rozhodnutí o příklepu bude uveřejněno na úřední desce soudu a zasláno všem osobám, jimž bylo doručeno rozhodnutí o prodeji nemovitosti kupujícímu (§ 104 odst. 2 exekučního zákona).

Movitý majetek

Movitý majetek je prodán v ústní soudní dražbě nebo prostřednictvím přímého obchodu. Způsob prodeje je určen v rozhodnutí soudu s přihlédnutím k zásadě, že movitý majetek je prodán dražiteli s nejvyšší nabídkou (§ 149 odst. 1 exekučního zákona).

Prodej prostřednictvím přímého obchodu se uskuteční mezi kupujícím na straně jedné a soudním vykonavatelem nebo osobou vykonávající zprostředkovatelskou činnost na straně druhé. Soudní vykonavatel prodá movitý majetek jménem a na účet povinného a osoba provádějící zprostředkovatelskou činnost svým jménem a na účet povinného (§ 149 odst. 3 exekučního zákona).

Na návrh oprávněného z výkonu rozhodnutí se může prodej movitého majetku uskutečnit rovněž v elektronické soudní dražbě, na kterou se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto zákona týkající se elektronické soudní dražby nemovitostí (§ 149 odst. 7 exekučního zákona).

Prodej nemovitostí a movitého majetku, který je předmětem soudního a notářského zajištění převodem vlastnictví a převodem práv, se může uskutečnit v souladu s příslušnými ustanoveními týkajícími se prodeje nemovitostí a movitého majetku za účelem výkonu rozhodnutí.

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

V Chorvatsku jsou vedeny tyto registry:

 • katastr nemovitostí s údaji týkajícími se právního stavu nemovitostí na území Chorvatska,
 • registr motorových vozidel,
 • rejstřík plavidel,
 • letecký rejstřík,
 • registr akcií a zaknihovaných cenných papírů,
 • registr soudních a notářských zajišťovacích nástrojů (registr zástavních práv),
 • jednotný registr účtů,
 • ostatní evidenční knihy a registry.

Registry vedou v elektronické podobě různé státní orgány a je k nim umožněn elektronický přístup (např. přístup k registru právnických osob vedený obchodními soudy).

Za účelem získání údajů od státních orgánů je obvykle nutné uhradit příslušný poplatek, přičemž výše poplatku závisí na jednotlivém státním orgánu a je stanovena podle zákona o správních poplatcích (NN č. 115/16) a vyhlášky o sazbách správních poplatků (NN č. 8/17). Správní poplatky do výše 100,00 HRK se hradí pomocí kolků a správní poplatky vyšší než 100,00 HRK lze uhradit prostřednictvím internetového bankovnictví.

Seznam nemovitostí a movitých věcí prodaných v řízení o výkonu rozhodnutí je upraven v pravidlech týkajících se obsahu a způsobu vedení registru nemovitostí a movitých věcí prodaných v řízení o výkonu rozhodnutí (NN č. 115/12 a 156/14).

5. Informace o databázích, které věřitelům umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníků

V § 18 exekučního zákona je státním orgánům uložena povinnost poskytnout na žádost osoby, která uvede, že má v úmyslu zahájit řízení o výkonu rozhodnutí nebo zajišťovací řízení, informace o dlužníkovi do osmi dnů ode dne podání žádosti.

 • Ministerstvo vnitra musí poskytnout informace o tom, zda je dotyčná osoba uvedena v evidenci záznamu motorových vozidel s SPZ jako majitel vozidla, a o druhu, značce, typu, modelu, roku výroby a registračním čísle vozidla a o případných závazcích váznoucích na tomto vozidle.
 • Centrální depozitář a clearingová společnost či jiné oprávněné osoby vedoucí účty zaregistrovaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, akcií, dluhopisů, státních pokladničních poukázek, pokladničních poukázek centrální banky, obchodních papírů, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry a ostatních cenných papírů na řad musí poskytnout údaje o tom, zda osoba v jimi vedené evidenční knize má na účtech zaregistrované cenné papíry.
 • Úřad správce přístavu musí poskytnout údaje o tom, zda je osoba v jím vedené evidenční knize nebo registru uvedena jako vlastník lodi, jachty, plovoucího zařízení, zařízení umístěného na moři, člunu nebo zařízení ve výstavbě.
 • Orgán pověřený vedením katastru nemovitostí musí poskytnout opis listů vlastnictví vedených pro danou fyzickou nebo právnickou osobu.
 • Zaměstnavatel nebo plátce stálého příjmu v hotovosti musí poskytnout údaje o způsobu výplaty mzdy či jiného stálého příjmu v hotovosti osobě, vůči níž navrhovatel zamýšlí zahájit řízení.
 • Jiný orgán či osoba vedoucí příslušnou evidenční knihu nebo registr práv představujících majetek musí poskytnout údaje o tom, zda je osoba uvedená v jimi vedené evidenční knize nebo registru zapsána jako držitel určitého práva.

Na žádost soudu musí osoba, o níž oprávněný z výkonu rozhodnutí tvrdí, že je dlužníkem povinného nebo že drží určitý majetek oprávněného z výkonu rozhodnutí, vydat do osmi dnů prohlášení, zda má povinný vůči ní pohledávku a zda dotyčná osoba drží nějaký majetek povinného.

Výše uvedené orgány a osoby nemusí na žádost osoby požadující údaje jednat, dokud nejsou předem uhrazeny náklady na provedení těchto úkonů.

Osoba podávající žádost o poskytnutí údajů musí v žádosti uvést pohledávku, s ohledem na niž hodlá zahájit řízení o výkonu rozhodnutí nebo zajišťovací řízení, a připojit doklad, na němž se dotyčná pohledávka zakládá.

Pro podání výše uvedené žádosti o poskytnutí údajů není nutné najmout právního zástupce a náklady závisejí na státním orgánu, jemuž je žádost určena.

6. Informace o elektronických soudních dražbách

Postup prodeje nemovitostí a movitého majetku v elektronické soudní dražbě je upraven v ustanoveních exekučního zákona a rovněž v prováděcích předpisech, konkrétně:

 • pravidlech týkajících se způsobu a postupu prodeje nemovitostí a movitých věcí v řízení o výkonu rozhodnutí (NN č. 156/14; dále jen „pravidla prodeje“),
 • pravidlech týkajících se druhů a výše poplatků za uskutečnění prodeje nemovitostí a movitých věcí v řízení o výkonu rozhodnutí (NN č. 156/14),
 • pravidlech týkajících se obsahu a způsobu vedení registru nemovitostí a movitých věcí prodaných v řízení o výkonu rozhodnutí (NN č. 115/12 a 156/14).

Elektronická soudní dražba začíná výzvou k účasti v elektronické soudní dražbě.

Výzva k účasti v elektronické soudní dražbě musí uvádět způsob a podmínky prodeje, datum a čas zahájení a ukončení elektronické soudní dražby, dobu, kdy si osoby, které mají o nemovitost zájem, mohou dotyčnou nemovitost prohlédnout, a ostatní potřebné údaje.

Agentura FINA zveřejní výzvu k účasti v elektronické soudní dražbě ve veřejných sdělovacích prostředcích, podá-li jedna ze stran agentuře FINA písemnou žádost a uhradí-li předem náklady spojené s tímto postupem.

Mezi uveřejněním výzvy k účasti v elektronické dražbě na internetových stránkách agentury FINA a začátkem dražby musí uplynout nejméně 60 dnů.

Jako kupci se elektronické soudní dražby mohou zúčastnit pouze osoby, které složily dražební jistotu (§ 99 odst. 1 exekučního zákona).

Předpokladem pro přístup do systému elektronických soudních dražeb je platný elektronický certifikát potvrzující totožnost dražitele a certifikát umožňující použití zaručeného elektronického podpisu na podání příslušné osoby (§ 14 odst. 2 pravidel prodeje).

Při prvním přihlášení k určité elektronické soudní dražbě musí dražitel vyplnit registrační formulář, aby se mohl elektronické soudní dražby zúčastnit.

Dražitel tento formulář podepíše zaručeným elektronickým podpisem.

Po vyplnění elektronického formuláře uvedeného v § 15 pravidel prodeje přiřadí systém elektronických soudních dražeb dražiteli jedinečné identifikační číslo pro konkrétní elektronickou soudní dražbu.

Formuláře jsou nedílnou součástí pravidel prodeje.

Přijímání nabídek v elektronické soudní dražbě trvá 10 pracovních dnů a nabídky jsou přijímány elektronicky mezi 0 a 24 h v pracovních dnech i mimo ně.

Vyvolávací cena položky na prodej, na které podávání nabídek začíná, je stanovena soudem; po dokončení elektronické soudní dražby předloží agentura FINA soudu zprávu s informacemi, které jsou uvedeny v § 15 pravidel prodeje.

Elektronická soudní dražba probíhá u agentury FINA a platby se provádějí bankovním převodem. Dražitel nemusí být při dražbě přítomen osobně, může se však zúčastnit na dálku.

Soud vydá písemné rozhodnutí (rozhodnutí o příklepu), které je uveřejněno na úřední desce soudu a na internetových stránkách agentury FINA.

V případě prodeje movitého majetku se na návrh oprávněného z výkonu rozhodnutí může prodej movitého majetku uskutečnit rovněž v elektronické soudní dražbě, na kterou se přiměřeně vztahují ustanovení exekučního zákona týkající se elektronické soudní dražby nemovitostí (§ 149 odst. 7 exekučního zákona).

Poslední aktualizace: 18/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.