Soudní dražby

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

Cena zabaveného majetku je stanovena na základě běžných cen na kyperském trhu. V případě zabaveného nemovitého majetku stanoví dražebník po posouzení jeho hodnoty minimální prodejní cenu. Není-li minimální ceny dosaženo, nemovitost není prodána.

Co se týká movitých věcí, poté, co exekutoři tyto věci zabavili při výkonu příkazu k zabavení movitého majetku ve prospěch věřitele, stanoví minimální cenu na základě platných tržních cen a poté přikročí k prodeji movitých věcí. Není-li minimální ceny dosaženo, mohou exekutoři dražbu zopakovat.

Dražební vyhlášky jsou zveřejňovány v denním tisku. Pokud se dražba týká nemovitého majetku, jsou vyhlášky vyvěšeny ve městě nebo obci, kde se nemovitost nachází, a rovněž na internetových stránkách ministerstva vnitra.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Prodej majetku v dražbě mohou provést kvalifikovaní soukromí dražebníci. Dražebníkem je vhodná osoba, kterou jmenuje pozemkový a kartografický odbor Ministerstva vnitra Kyperské republiky a která má potřebné kvalifikace pro provedení nuceného prodeje majetku ve veřejné dražbě.

Co se týká movitých věcí, prodej movitého majetku za účelem výkonu soudního rozhodnutí se uskutečňuje ve veřejné dražbě vedené exekutory, kteří jsou úředníky státní soudní služby a kterým byla udělena pravomoc k prodeji zabavených movitých věcí v souvislosti s výkonem příkazu k zabavení movitého majetku ve prospěch věřitelů.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

Existují případy, kdy dražbu movitých věcí provádějí samotní věřitelé, ať už se jedná o společnosti, například banky, nebo fyzické osoby, jestliže na základě výkonu soudního rozhodnutí přebírají vlastnictví movitého majetku dlužníka. Na tyto případy se nevztahují stejná pravidla jako na veřejné dražby, která jsou stanovena v platných právních předpisech.

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

Na Kypru jsou vedeny tyto registry majetku:

  1. Kyperský pozemkový a kartografický odbor vede registr, v němž jsou uvedeny všechny vlastnické tituly občanů k nemovitostem.
  2. Odbor silniční dopravy vede registr všech vozidel, která jsou registrována na Kypru.
  3. Kyperské ministerstvo obchodního loďstva vede kyperský lodní registr, v němž jsou zaregistrovány všechny lodě a/nebo plavidla.
  4. Sekce obchodních společností odboru rejstříku společností a konkursního komisaře (Registrar of Companies and Official Receiver) vede rejstřík obchodních společností, družstev a obchodních názvů zaregistrovaných na Kypru.
  5. Odbor civilního letectví vede kyperský letecký rejstřík a odpovídá za registraci letadel, jejich převody a vyškrtnutí z rejstříku.
  6. V rámci sekce obchodních společností vede oddělení duševního a průmyslového vlastnictví registr ochranných známek.

5. Informace o databázích, které věřiteli umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníka

Na internetových stránkách odboru rejstříku společností a konkursního komisaře je možný snadný přístup k registru osob v úpadku nebo likvidovaných společností, který věřiteli umožňuje získat informace o finanční situaci dlužníka. Neexistují však elektronické databáze, do nichž by měl věřitel přístup, aby získal přímo informace o majetku dlužníka. Soudem uznaný věřitel může sám nebo prostřednictvím právního zástupce vyhledávat s použitím ověřeného opisu soudního rozhodnutí nebo soudního příkazu v katastru nemovitostí za účelem získání informací o nemovitém majetku, který je zaregistrován na jméno dlužníka.

6. Informace o elektronických soudních dražbách

Na Kypru se elektronické soudní dražby neprovádějí.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.