Soudní dražby

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

1. Zveřejnění dražební vyhlášky a stanovení ceny v souvislosti s prodejem zabaveného majetku

Dražební vyhlášky jsou zveřejňovány na úřední desce exekutora, případně v místě obvyklým způsobem prostřednictvím obecního úřadu. Rovněž jsou zveřejňovány na Portálu dražeb (http://www.portaldrazeb.cz) a v Centrální evidenci exekucí (http://www.ceecr.cz).

V případě dražení nemovitostí je exekutorem pověřen znalec, aby zjistil obvyklou cenu nemovitosti, včetně jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených. Na základě jím vypracovaného posudku pak soudní exekutor určí cenu nemovitosti. Od této ceny je odvozeno nejnižší podání, které tvoří při prvním dražebním jednání 2/3 výsledné ceny.

Cena movité věci je stanovena na základě zák.  č. 526/1990 Sb., o cenách, nebo odhadem vykonavatele soudního exekutora. Pokud k tomu jeho znalosti a zkušenosti nepostačují, je určen znalec, který vypracuje znalecký posudek. Nejnižší podání tvoří 1/3 výsledné ceny.

2. Třetí strany, které mohou vést dražbu

V České republice se uplatňují dva způsoby vedení exekuce:

  • Exekuce

3. Typy dražeb, na které se nemusí zcela vztahovat stanovená pravidla

Všechny soudní dražby se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, a vyhl. č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti.

4. Informace o vnitrostátních rejstřících majetku

Majetek je evidován v následujících veřejných seznamech:

  • nemovité věci: katastr nemovitostí
  • movité věci: registr vozidel, plavební rejstřík, letecký rejstřík
  • cenné papíry: Centrální depozitář cenných papírů

5. Informace o databázích sloužících věřitelům k identifikaci dlužníkova majetku nebo pohledávek

Seznam dlužníků je veden v Centrálním registru dlužníků České republiky (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), do kterého mohou nahlížet věřitelé i dlužníci. K nahlédnutí je třeba se bezplatně zaregistrovat.

6. Informace o soudních dražbách online

Místy konání, na které vždy odkazuje dražební vyhláška, můžou být i internetové portály. Stát však neprovozuje žádnou oficiální doménu, na které by probíhaly dražby. Neoficiálními portály jsou tak například https://www.exdrazby.cz, http://www.okdrazby.cz nebo http://www.drazby-exekutori.cz. Pro účast v dražbě musí účastník ověřit svou totožnost a složit dražební jistotu.

Poslední aktualizace: 09/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.