V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Soudní dražby

Anglie a Wales

Následující oddíl obsahuje informace o předpisech v Anglii a Walesu, které se týkají zabavení majetku jako prostředku k vymáhání dlužných peněžitých pohledávek.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

V Anglii a Walesu se již nevyžaduje, aby soudce okresního soudu schválil a ustanovil stěhovací společnosti a dražebníky. § 41 dodatku 12 zákona o tribunálech, soudech a výkonu rozhodnutí (Tribunals, Courts and Enforcement Act) umožňuje prodej věcí ve veřejné dražbě, nenařídí-li soud jinak.

Stěhovací společnosti a dražebníci mohou jednotlivým soudům podat žádost s uvedením údajů o poplatcích a stávajícím pojištění, aby bylo možno na místní úrovni rozhodnout o tom, kdo bude ustanoven. Rozhodnutí o tom, která společnost bude využita, by měla formálně přijmout skupina správců na základě poskytnutých údajů a poplatků.

Po ustanovení je v budově soudu uveřejněn seznam s uvedením názvů a adres ustanovených společností. Tento seznam je každoročně přezkoumáván, a vždy před skončením platnosti pojistek. Je-li to možné, měli by se vybraní poskytovatelé pravidelně střídat. V případě, že je možné pravidelně využívat pouze jednu společnost, použijí se základní pravidla.

Nejméně 7 dnů před prodejem musí exekutor zaslat dlužníkovi a případným spolumajitelům oznámení o prodeji.

Po uskutečnění prodeje a získání výtěžku od dražebníků odpovídá exekutor/doručovatel za potvrzení, že veškeré věci, nad nimiž byla převzata kontrola a které byly zabaveny, jsou vyúčtovány. Příkaz by měl být náležitě schválen.

Pokud jde o bližší informace o odnětí, úschově a prodeji zabavených věcí, viz předpisy č. 34 až 43 předpisů o zabavení věcí.

Poslední aktualizace: 04/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.