Soudní dražby

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

Zabavený majetek prodává exekutor. Zabavený majetek není nutné prodat v dražbě tehdy, dospějí-li dlužník a věřitel k dohodě ohledně uspokojení pohledávky, tj. je-li dohodnuto, že pohledávku, která je předmětem řízení o výkonu rozhodnutí, lze uspokojit jinak. Tyto dohody je třeba uzavřít se všemi věřiteli. Dohody je nutno oznámit exekutorovi; v opačném případě přikročí exekutor k obvyklým procesním úkonům.

Podají-li návrh na výkon rozhodnutí v souvislosti s pohledávkou různí věřitelé u různých exekutorů a pokud jeden z exekutorů již zabavil nemovitý majetek dlužníka, nemůže jiný exekutor, který zahájil řízení o výkonu rozhodnutí, zaregistrovaný nemovitý majetek dlužníka zabavit, dokud první exekutor dotyčný majetek neuvolní.

Hodnotu a vyvolávací cenu majetku, který je předmětem dražby, určí znalec.

Elektronické dražby se konají na zvláštním internetovém dražebním portále. Dražební vyhláška je zveřejněna nejméně deset dnů před konáním dražby v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded a na internetu. Exekutor může dražební vyhlášku zveřejnit rovněž v tisku, který se prodává v místě konání dražby. Na žádost věřitele nebo dlužníka zveřejní exekutor dražební vyhlášku na náklady věřitele nebo dlužníka i v jiných publikacích.

Zainteresované osoby si mohou majetek, který je předmětem dražby, prohlédnout ode dne zveřejnění dražební vyhlášky do zahájení dražby. Zainteresované osoby mohou nahlížet rovněž do podaných návrhů ohledně majetku, jenž je předmětem dražby, a osvědčení týkajících se majetku, včetně zpráv o ocenění. Je-li majetek prodán v rámci řízení o výkonu rozhodnutí, neodpovídá exekutor ani dlužník za případné vady prodaného majetku. To nevylučuje možnou odpovědnost exekutora nebo dlužníka za škody způsobené nezákonně. Exekutor stanoví dobu konání prohlídky majetku. Je-li majetek v držení dlužníka, může dlužník požádat, aby se prohlídka uskutečnila ve lhůtě stanovené pro exekuční úkony. Exekutor musí vzít v úvahu zájmy vlastníka.

Má-li o majetek, který je předmětem dražby, zájem několik osob, mohou se všechny z nich zúčastnit dražení pod podmínkou, že byly do dražby řádně zaregistrovány. Dražení začíná na vyvolávací ceně a účastníci mohou přihazovat podle rostoucích nabídek a v době stanovené pro dražbu. Je-li v době prodlevy před ukončením dražby podána nová nabídka, posune se konec dražby o dobu prodlevy a dražba trvá tak dlouho, dokud jsou podávány nabídky. Doba prodlevy činí od 1 do 60 min. V elektronické dražbě je za nejlepší nabídku prohlášeno nejvyšší podání učiněné na dražebním portále do konce dražby. Nejlepší nabídka bude na dražebním portále oznámena následující pracovní den po dni konání dražby.

Exekutor může od účastníků dražby požadovat složení dražební jistoty až do výše 10 % vyvolávací ceny. Byla-li stanovena dražební jistota, musí dražební jistotu složit každá osoba, která se chce dražby zúčastnit. Dražební jistotu lze složit elektronicky, tj. prostřednictvím internetového bankovnictví, na bankovní účet stanovený exekutorem, nebo na dražebním portále prostřednictvím poskytovatele platebních služeb. Při ústní dražbě mohou být dražební jistoty nepřesahující 640 EUR složeny v hotovosti.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Movitý a nemovitý majetek, který byl zabaven v řízení o výkonu rozhodnutí, je prodán exekutory. Zjednodušené dražby provádějí osoby zmocněné Komorou soudních exekutorů a insolvenčních správců. Konkurzní podstata se v dražbě prodává v souladu s postupem stanoveným v exekučním řádu a tento prodej provádí exekutoři.

3. Druhy dražeb, na něž se pravidla nemusí plně vztahovat

V Estonsku neexistují v řízení o výkonu rozhodnutí a v konkurzním řízení druhy dražeb, na něž by se výše uvedená pravidla vztahovala pouze částečně. Určité rozdíly v podmínkách konání dražeb však mohou vyplývat ze zvláštních právních aktů.

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

Estonsko má tyto registry:

  • Elektronický katastr nemovitostí je elektronická služba, která umožňuje rychlé a pohodlné ověření obecných údajů o zaregistrovaných nemovitostech, oblasti, v níž se nemovitost nachází, a jejích vlastníků, platných omezení a zřízených hypoték. Využití služby vyžaduje, aby byl uživatel identifikován. Podrobné údaje uvedené v jednotlivých částech katastru nemovitostí jsou přístupné po uhrazení poplatku, který je stanoven v ceníku.
  • Evidence staveb je veřejný elektronický rejstřík, jehož účelem je shromažďování, uchovávání a zveřejňování informací o budovách ve výstavbě nebo o užívaných budovách.
  • Dopravní registr poskytuje údaje o motorových vozidlech a přívěsech. Dopravní registr je veřejná elektronická databáze, přístup k některým údajům, které jsou v této databázi obsaženy (např. informace o majitelích vozidel), je však omezený.
  • Registr cenných papírů je elektronický portál estonského centrálního depozitáře cenných papírů, který je určen pro společnosti i soukromé osoby a v němž lze vyhledat a rychle získat informace o cenných papírech a účtech cenných papírů uvedených v registru, a to ve sjednaném rozsahu. Využití služby vyžaduje, aby byl uživatel identifikován.
  • Elektronický obchodní rejstřík obsahuje údaje o všech právnických osobách zaregistrovaných v Estonsku. Kromě společností, neziskových sdružení a nadací lze získat přístup i k údajům o státních orgánech a orgánech místní samosprávy, právnických osobách veřejného práva a ústavních orgánech. Každá osoba, jež se přihlásí pomocí své identifikační karty, může bezplatně prohlížet údaje, které se jí týkají.
  • Registr režimu majetkových vztahů mezi manželi obsahuje údaje o zvoleném režimu vlastnických vztahů a smlouvách o manželském majetkovém režimu, které manželé podepsali. Informace vložené v registru smluv o manželském majetkovém režimu jsou veřejné a jsou bezplatně přístupné komukoli prostřednictvím elektronické služby.
  • Lodní registr je elektronický rejstřík, který obsahuje informace o zaregistrovaných plavidlech a lodích ve výstavbě a souvisejících věcných právech. Údaje vložené do lodního registru jsou veřejné a mají právní moc. Údaje jsou přístupné komukoli bezplatně.
  • Letecký rejstřík je určen pro sběr a zpracovávání údajů potřebných pro registraci a identifikaci letadel.
  • Úvěrový registr je úřední rejstřík Creditinfo a jedná se o jediný rejstřík v Estonsku, který obsahuje konzistentní a kvalitní informace o opožděných platbách. Estonské banky jej zřídily v roce 2001. Vyhledávání v registru je zpoplatněno.
  • Vyhledávání ve veřejných elektronických rejstřících patentů a ochranných známek je bezplatné.

5. Informace o databázích, které věřitelům umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníků

Většina informací ve výše uvedených vnitrostátních registrech je zcela nebo částečně veřejná. Vyhledávání může vyžadovat, aby byla dotyčná osoba identifikována pomocí identifikační karty, mobilní identifikace nebo prostřednictvím banky. Určitá vyhledávání mohou být zpoplatněna.

Exekutoři a insolvenční správci musí za účelem získání elektronického přístupu k potřebným údajům v různých rejstřících požádat o povolení.

6. Informace o elektronických soudních dražbách

Na dražbách v rámci řízení o výkonu rozhodnutí je zabavený nemovitý a movitý majetek prodán v souladu se zákonem. Elektronické dražby jsou dostupné na zvláštním dražebním portále. Veřejný dražební portál spravuje Komora soudních exekutorů a insolvenčních správců.

Dražební vyhláška je zveřejněna nejméně deset dnů před konáním dražby (v případě nemovitého majetku nejméně 20 dnů) v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded a na internetu. Exekutor může dražební vyhlášku zveřejnit rovněž v tisku, který se prodává v místě konání dražby. Na žádost věřitele nebo dlužníka zveřejní exekutor dražební vyhlášku na náklady věřitele nebo dlužníka i v jiných publikacích.

Osoba, která se chce zúčastnit konkrétní dražby, se musí do dražby v souladu s předpisy zaregistrovat do dne stanoveného v dražební vyhlášce a složit dražební jistotu, je-li to podmínkou účasti na dražbě a není-li dotyčná osoba podle zákona od složení jistoty osvobozena. Nabídky mohou podávat účastníci zaregistrovaní do dražby, kteří mají potřebnou způsobilost k právům a právním úkonům a jejichž právo účastnit se dražby není zákonem či jinak omezeno. Přihlášku k účasti na veřejné dražbě je nutno podepsat digitálně, nebo vlastnoručně. Přihlášku k účasti lze exekutorovi zaslat elektronickou poštou na adresu uvedenou v dražební vyhlášce nebo přenesením na dražební portál. Přihláška k účasti nemusí být zašifrovaná, exekutor však stanoví konkrétní postup registrace. V případě ústní dražby musí být obálka zalepená. Za účelem podání nabídky na internetovém dražebním portále se musí účastník přihlásit pomocí identifikační karty, mobilní identifikace nebo pomocí uživatelského jména a hesla.

Požadované platby (dražební jistota, náklady, kupní cena atd.) lze provést elektronicky, tj. prostřednictvím internetového bankovnictví, na bankovní účet stanovený exekutorem, nebo na dražebním portále prostřednictvím poskytovatele platebních služeb.

Dražitel musí být do dražby zaregistrován před jejím zahájením. O zahájení dražby jsou vyrozuměni všichni dražitelé. Oznámení o zahájení dražby je dražitelům zasláno elektronickou poštou. Veřejnost může průběh dražby sledovat na veřejném dražebním portále. Nabídky lze podávat ve stanovené době (model eBay). Pro účastníky dražby je k dispozici uživatelská podpora (v estonštině, ruštině a angličtině). Až do konce dražby je zajištěna anonymita dražitelů účastnících se dražby.

Veřejné dražby pořádané mezi členskými státy by podpořily vztahy mezi lidmi a společnostmi v členských státech EU, zajistily větší transparentnost dražeb a přilákaly vyšší počet účastníků. Tyto dražby by mohly rovněž zkrátit dobu, která je zapotřebí pro prodej majetku.

Poslední aktualizace: 05/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.