Soudní dražby

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

1. Zveřejnění a ocenění zabaveného majetku

A. Přípravné kroky před nedobrovolnou dražbou

Nedobrovolnou dražbu nemovitého majetku musí věřitel zveřejnit:

  • formou vyhlášek vyvěšených na místě snadno přístupném veřejnosti v prostorách soudu; vyhláška by měla určovat zabavenou nemovitost, její souhrnný popis (povahu, případné obyvatele, všechny známé podrobnosti ohledně plochy) a výši výchozího podání,
  • zjednodušenou vyhláškou u vstupu do nemovitosti určené k prodeji,
  • vyhláškou v publikaci distribuované v místní oblasti, která obsahuje právní oznámení.

Věřitel může na svou odpovědnost nebo se souhlasem soudu zveřejnit další oznámení.

Nedobrovolné dražby movitého majetku musí být zveřejněny prostřednictvím vyhlášek vyvěšených na radnici obce, v níž má dlužník bydliště, a v místě dražby.

Další oznámení může zajistit profesionální subjekt, který bude aukci zajišťovat, na svých vlastních internetových stránkách, nebo v případě soudních dražebníků („commissaires-priseurs judiciaires“) na příslušných profesních internetových stránkách: https://www.interencheres.com/ nebo https://www.interencheres.com/ nebo inzerátem v tisku, v prospektu nebo katalogu. Inzerát může zahrnovat popis a odhadovanou hodnotu věcí.

Movitý majetek prodávaný ve veřejných dražbách je prezentován při dražbě, a to soudním dražebníkem nebo pověřeným odborníkem, který prodej organizuje. Lze zajistit i prohlídku majetku před dražbou.

Zabavené nemovitosti lze navštívit ve dnech a hodinách určených soudcem (článek R.322-26 francouzského zákoníku občanských exekučních řízení (Code des procédures civiles d’exécution – CPCE)) a návštěvníky doprovází soudní vykonavatel. Podmínky prodeje, které obsahují zejména úřední zprávu s popisem prodávaných předmětů sepsanou soudním exekutorem, jakož i hlavní podmínky prodeje, jsou volně k nahlédnutí v kanceláři krajského soudu (greffe du tribunal judiciaire) pověřeného prodejem, nebo za určitých podmínek v kanceláři navrhujícího právníka.

B. Nejnižší podání a průběh dražby:

V případech zabavení majetku odpovídá za vypracování podmínek prodeje příslušný věřitel. Ten stanoví vyvolávací cenu, kterou však může dlužník zpochybnit, přičemž soudce je poté povinen po informativním slyšení (audience d’orientation) vydat rozhodnutí.

V případech zabavení movitého majetku stanoví vyvolávací cenu pro dražbu dle svého uvážení odborník odpovědný za dražbu. Odborník, který dražbu vede, se může obrátit na znalce, je-li to pro odhadnutí ceny majetku nezbytné.

Pokud jde o dražby a movitý majetek, nemovitost připadne dražiteli s nejvyšší a konečnou nabídkou. Je třeba upozornit, že dražby nejsou časově omezeny a nemovitost lze dražiteli přiznat až po odpočítání tří vyvolání do konce aukce. Účast v dražbě nevyžaduje složení záruky ani jistoty.

V případech týkajících se zabavených nemovitých věcí se používá systém vzestupných nabídek, kde každá nabídka musí být vyšší než předcházející; dražba se zastaví, když od poslední nabídky uplyne 90 sekund (tento čas se odpočítává vizuální a akustickou metodou, která veřejnosti signalizuje každou uplynulou sekundu).

Každý, kdo se chce dražby zúčastnit, musí svému advokátovi předat neodvolatelnou bankovní záruku nebo bankovní šek splatný příjemci (séquestre) či francouzské státní depozitní pokladně (Caisse des dépôts et consignations) ve výši 10 % částky nejnižšího podání (přičemž tato částka nesmí být nižší než 3 000 EUR). Tato částka je dražiteli navrácena po skončení dražby, pokud se nestal vydražitelem.

2. Třetí strany pověřené prováděním prodeje

Odborníky pověřenými organizováním soudního prodeje movitého majetku (zejména pak zabaveného movitého majetku) ve veřejných dražbách jsou pouze soudní dražebníci, notáři, makléři majetku vzatí pod přísahu a soudní exekutoři.

Návrh na dražby nemovitého majetku se podává pouze u exekučního oddělení občanskoprávního soudu (tribunal judiciaire).

3. Typy soudního prodeje, na něž by se pravidla mohla vztahovat pouze částečně

V případě movitého majetku je možné přistoupit k dobrovolnému prodeji ve veřejných dražbách, na něž se vztahují mnohem volnější pravidla než na soudní dražby. Uplatňují se články L. 321-1 a násl. a R. 321-1 a násl. francouzského obchodního zákoníku (Code de commerce). Dobrovolný prodej stojí mimo nedobrovolná soudní exekuční řízení.

U nemovitého majetku lze prodej nařídit jako dražební prodej společného majetku nebo prodej insolvenčním soudcem v rámci kolektivního řízení proti vlastníkovi. V obou případech podmínky prodeje stanoví soudní rozhodnutí nařizující prodej.

4. Informace vztahující se k národním rejstříkům majetku

V případě nemovitého majetku může katastr nemovitostí – což je administrativní a daňový dokument – poskytnout věřiteli informace o nemovitém majetku dlužníka na území obce a o tom, z čeho tento majetek sestává (zastavěný či nezastavěný nemovitý majetek, plocha parcel a povaha každého pozemku). Kromě toho služby registrace pozemků (administrativní služby spadající pod francouzské generální ředitelství pro finance – Direction Générale des Finances Publiques) vedou pro každou obec rejstřík nemovitého majetku, v němž jsou pod jménem každého vlastníka a u každé nemovitosti uvedeny výňatky ze zveřejněných dokumentů, a který tudíž poskytuje informace o právní situaci každé nemovitosti.

Pokud jde o movitý majetek, francouzský systém registrace vozidel SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules) uvádí informace o osobním stavu držitele osvědčení o registraci motorových a jednostopých vozidel, o čísle registrace a charakteristikách vozidla. Existují národní rejstříky, v nichž musí být zapsány námořní lodě (nařízení se v současnosti vypracovávají), plavidla (elektronický rejstřík spravovaný ministerstvem dopravy) a letadla (rejstřík spravovaný ministerstvem pro civilní letectví). Práva duševního vlastnictví jsou uvedena v národním rejstříku, ke kterému mají věřitelé přímý přístup a který vede Státní ústav pro duševní vlastnictví (Institut national de la propriété intellectuelle – INPI). Ve veřejném rejstříku kinematografie a audiovizuálního odvětví, který spravuje pracovník správy daní, je uveden seznam názvů kinematografických děl určených k veřejnému promítání ve Francii, a názvy literárních děl, jež byla předmětem kupní opce, co se týče práv na zpracování, jsou uvedeny v rejstříku opcí.

Pokud jde o nemovitý majetek, katastr nemovitostí vede každá obec s různými sadami dokumentů (katastrální mapa, sekční seznam, katastrální matrice), přičemž pouze katastrální mapa je k dispozici on-line. Katastr nemovitostí vedou místní katastrální útvary v obvodě každého soudu prvního stupně (Tribunal de grande instance). Celostátní rejstřík neexistuje.

V případě motorových vozidel vede rejstřík každá prefektura, systém SIV však spravuje celostátní elektronický rejstřík.

Pro menší plavidla vede elektronický rejstřík ministerstvo dopravy; pro námořní lodě existuje šest různých rejstříků, jež spravuje rovněž ministerstvo dopravy.

Rejstřík letadel vede ministerstvo pro civilní letectví a rejstřík je pro informaci přístupný na internetu.

Informace o nejrůznějších právech duševního vlastnictví spravuje jediný orgán, Státní ústav pro duševní vlastnictví (INPI), který na svých internetových stránkách poskytuje přístup k různým dokumentačním fondům.

Některé, ne však všechny služby katastru nemovitostí jsou přístupné on-line. K nahlédnutí je však k dispozici pouze katastrální mapa, nikoli katastrální matrice, která může poskytnout informace o vlastnících, což je obdobné systému SIV, francouzskému mezinárodnímu rejstříku námořních lodí registrovaných pod francouzskou vlajkou a rejstříku INPI.

Obecně se na většinu veřejně dostupných rejstříků vztahují ustanovení zákoníku vztahů mezi veřejností a správními orgány (Code des relations entre le public et l’administration), podle něhož by měly být správní dokumenty přístupné bezplatně při nahlížení na místě či za poplatek odpovídající nákladům na reprodukci, je-li poskytována kopie, nebo bezplatně při zaslání elektronickou poštou, je-li dokument dostupný v elektronické formě.

5. Informace vztahující se k databázím, jež věřitelům umožňují zjistit majetek a pohledávky dlužníka

Článek L.152-1 zákoníku občanských exekučních řízení (CPCE) soudnímu vykonavateli umožňuje získat informace o adrese dlužníka, totožnosti a adrese jeho zaměstnavatele nebo jakékoli třetí osobě, jež je dlužníkem nebo depozitářem peněžní hotovosti či splatné částky, a o tom, z čeho sestává dlužníkův nemovitý majetek, a to od správních orgánů státu, regionů, departementů, obcí, veřejných institucí či subjektů podléhajících dohledu správního orgánu.

Soudní exekutor se může obrátit přímo na státní rejstřík bankovních účtů FICOBA, který spravuje správce daně a do nějž dodávají údaje banky, aby získal informace o existujících účtech otevřených na jméno dlužníka a o tom, kde jsou tyto účty vedeny.

Může si také vyžádat informace od zdravotní pojišťovny či pojistných fondů podpory v nezaměstnanosti.

V souladu s článkem L.152-2 zákoníku CPCE mají banky povinnost sdělit soudnímu exekutorovi pověřenému věřitelem, zda je na dlužníkovo jméno otevřen jeden či více účtů a kde jsou tyto účty vedeny, s vyloučením jakýchkoli jiných informací.

SIV (systém identifikace vozidel), k němuž může mít soudní vykonavatel pověřený věřitelem přístup, umožňuje získat informace o osobním stavu držitele osvědčení o registraci motorových a jednostopých vozidel, o čísle registrace a charakteristikách vozidla.

Věřitel k těmto databázím nemá přímý přístup, ale může jej získat prostřednictvím soudního exekutora pověřeného exekucí.

6. Informace vztahující se k soudnímu prodeji na internetu

V režimu dražeb movitého majetku ve Francii se rozlišují dva typy dražeb na internetu:

  • „Živé“ dražby, jež jsou částečně elektronické: prodej se fyzicky odehrává na určeném místě a je přímo přenášen on-line na internetových stránkách profesionálního subjektu, který dražbu provádí, nebo na příslušných internetových stránkách, které mají k dispozici soudní dražebníci (https://www.interencheres.com/ nebo https://www.drouotonline.com/en). Tyto soudní dražby jsou povoleny, neboť jim nebrání a v současnosti jsou stále běžnější.
  • On-line dražby, jež jsou plně elektronické: dražba probíhá pouze na internetu, bez fyzické přítomnosti na daném místě. Vzhledem k technickým právním překážkám nejsou tyto aukce povoleny u soudních dražeb (na rozdíl od dražeb dobrovolných).

(Částečně) elektronické dražby jsou možné pouze u movitého majetku.

Odborníci provádějící dražbu mohou tuto dražbu inzerovat i mimo Francii a nabídky může podávat kdokoli bez ohledu na to, kde se nachází a jakou má státní příslušnost a zda prodej je nebo není přenášen živě (existují i mechanismy dražeb na dálku, kdy jsou nabídky podávány písemně či telefonicky).

Pro účast v elektronické dražbě nemusí osoba (potenciální dražitel) poskytnout svůj podpis, odborník odpovědný za dražbu však může vyžadovat předautorizaci na platební kartě. Registrace přijímá odborník pověřený dražbou a v zásadě lze registraci podat jakýmkoli způsobem, přičemž nejčastější je přihlášení prostřednictvím internetových stránek, na nichž bude dražba přenášena. Je možná i písemná plná moc, a to v jakékoli podobě.

Přijatelné způsoby platby definuje odborník pověřený dražbou.

Dražitel v případě dražeb na dálku nemusí být osobně přítomen (avšak může, pokud si to přeje). Může dražbu sledovat živě a předávat příkazy v reálném čase. Může rovněž před prodejem zaregistrovat jeden či více příkazů k nákupu. V takovém případě se podání budou zvyšovat, přičemž navrhované podání bude od začátku zohledněno. Obecně je rovněž možné být v době konání dražby přítomen na telefonu.

Možnosti překladatelských a tlumočnických služeb závisí na kapacitě odborníků, kteří provádějí prodej, a jejich pomocníků, přičemž v této oblasti neexistuje žádná právně zakotvená povinnost.

Co se týče nastavení internetových stránek určených k prodeji, mají k nim přístup pouze osoby, jež jsou k dražbě na dané internetové stránce zaregistrované. Veřejnost má však k dražbám přístup v místě konání.

Poslední aktualizace: 05/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.