Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní dražby

Francie

Obsah zajišťuje
Francie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

1. Zveřejnění a ocenění zabaveného majetku

Co se týče zabavení nemovitého majetku, je odpovědností vymáhajícího věřitele vypracovat podmínky prodeje: v nich je pak stanovena výše vyvolávací ceny, proti níž se však dlužník může ohradit, přičemž rozhodnutí bude v rukou exekučního soudce na základě předběžného slyšení.

Obecně v případě veřejných dražeb movitých věcí určuje vyvolávací cenu, tedy počáteční prodejní cenu, odborník, který prodej provádí, a tento majetek následně připadá osobě, která na konci dražby učiní nejvyšší podání. Odborník, který prodej provádí, se může obrátit na znalce, pokud je to pro odhadnutí ceny majetku nezbytné.

V případě nedobrovolných dražeb nemovitých věcí může vymáhající věřitel nepovinně dražbu zveřejnit (viz níže následující položku); v případě nedobrovolných dražeb movitých věcí může odborník, který prodej provádí, rovněž dražbu zveřejnit na svých internetových stránkách, nebo, v případě soudních dražebníků, na internetových stránkách příslušné profese: http://www.interencheres.com/ nebo http://www.drouot.com/

Nedobrovolné dražby movitých věcí je možné inzerovat v tisku; v případě nedobrovolných dražeb nemovitých věcí musí věřitel povinně zveřejnit dražební vyhlášku v publikaci určené ke zveřejňování právních oznámení a zjednodušenou vyhlášku ve dvou vydáních místních či regionálních novin, nepovinně pak lze dražbu inzerovat jakýmikoli doplňujícími prostředky.

Co se týče nedobrovolných dražeb nemovitého majetku, vymáhající věřitel musí vypracovanou vyhlášku umístit na místě snadno přístupném veřejnosti v prostorách soudu.

Co se týče nedobrovolných dražeb movitého hmotného majetku, dražby se zveřejňují prostřednictvím inzerátů vyvěšených na radnici obce, v níž pobývá dlužník, a v místě dražby.

Nedobrovolné dražby movitých věcí lze zveřejňovat prostřednictvím prospektů či katalogů.

V inzerci exekučních dražeb movitých věcí může být zahrnut jejich popis a ocenění.

U zabavených nemovitostí obsahuje vyhláška, jež je zveřejněna a vyvěšena v místě příslušného soudu pro zabavenou nemovitost, její souhrnný popis (povaha, případní obyvatelé, všechny známé prvky týkající se její plochy) a výši nejnižšího podání.

Movitý majetek prodávaný ve veřejných dražbách je prezentován při dražbě, a to soudním dražitelem nebo pověřeným odborníkem, který prodej organizuje. Tento majetek lze ukázat i před dražbou.

Zabavené nemovitosti lze navštívit ve dnech a hodinách určených soudcem (článek R.322-26 francouzského zákoníku občanských exekučních řízení – Code des procédures civiles d’exécution, CPCE) a návštěvníky doprovází soudní vykonavatel.

Movitý majetek při dražbě připadne dražiteli, který jako poslední učiní nejvyšší podání, s tím, že doba trvání dražby není omezena, ale lze ji ukončit až po třech vyvoláních. V případě zabavených nemovitostí se uplatňuje systém zvyšujících se podání, v němž musí každé podání převyšovat to předchozí; podávání končí po uplynutí 90 sekund od posledního podání (tato doba je odpočítávána vizuálně i akusticky tak, aby měla veřejnost přehled o každé uplynuté sekundě).

V případě nedobrovolných dražeb movitého majetku se neskládá jistota ani záruka. V případě nedobrovolných dražeb nemovitého majetku však osoba, která se chce dražby zúčastnit, musí svému advokátovi předat neodvolatelnou bankovní záruku nebo bankovní šek vystavený pro třetí stranu či využít francouzskou státní depozitní pokladnu (Caisse des dépôts et consignations) a složit částku představující 10 % výše nejnižšího podání (přičemž tato částka nesmí být nižší než 3 000 EUR). Tato částka je dražiteli navrácena po skončení dražby, pokud se nestal vydražitelem.

2. Třetí strany pověřené prováděním prodeje

Odborníky pověřenými organizováním soudního prodeje movitého majetku (zejména pak zabaveného movitého majetku) ve veřejných dražbách jsou pouze soudní dražebníci, notáři, makléři majetku vzatí pod přísahu a soudní vykonavatelé jsou jediní odborníci pověření organizováním soudního prodeje movitého majetku (zejména pak zabaveného movitého majetku) ve veřejných dražbách.

3. Typy soudního prodeje, na něž by se pravidla mohla vztahovat pouze částečně

V případě movitého majetku je možné přistoupit k dobrovolnému prodeji ve veřejných dražbách, na něž se vztahují mnohem volnější pravidla než na soudní dražby. Uplatňují se články L. 321-1 a následující a R. 321-1 a následující francouzského obchodního zákoníku (Code de commerce). Dobrovolný prodej stojí mimo nedobrovolná soudní exekuční řízení.

4. Informace vztahující se k národním registrům majetku

V případě nemovitého majetku může katastr – což je administrativní a daňový dokument – poskytnout věřiteli informace o nemovitém majetku dlužníka na území obce a o tom, z čeho tento majetek sestává (zastavěné či nezastavěné pozemky, objem parcel, povaha každého prostoru). Kromě toho služby zveřejňování nemovitého majetku (administrativní služby spadající pod francouzské generální ředitelství pro finance – Direction Générale des Finances Publiques) vedou pro každou obec rejstřík nemovitého majetku, v němž jsou pod jménem každého vlastníka a u každé nemovitosti uvedeny výňatky ze zveřejněných dokumentů a který tudíž poskytuje informace o právní situaci každé nemovitosti.

Pokud jde o movitý majetek, francouzský systém identifikace vozidel (Système d’Identification des Véhicules, SIV) umožňuje získat informace o osobním stavu držitele osvědčení o registraci motorových a dvoukolových vozidel, o čísle registrace a charakteristikách vozidla. Existují národní rejstříky, v nichž musí být zapsány námořní lodě (nařízení se v současnosti vypracovávají), plavidla (elektronický registr spravovaný francouzským ministerstvem dopravy) a letadla (registr spravovaný ministerstvem pro civilní letectví). Práva duševního vlastnictví jsou uvedena v národním rejstříku, ke kterému mají věřitelé přímý přístup, a spravována Státním ústavem pro duševní vlastnictví (Institut national de la propriété intellectuelle, INPI). Ve veřejném registru kinematografie a audiovizuálního odvětví, který spravuje pracovník správy daní, je uveden seznam názvů kinematografických děl určených k veřejnému promítání, a názvy literárních děl, jež byla předmětem kupní opce, co se týče práv na zpracování, jsou uvedeny v registru opcí.

Pokud jde o nemovitý majetek, katastr vede každá obec s různými sadami dokumentů (katastrální mapa, sekční seznam, katastrální matrice), přičemž pouze katastrální mapa je spravována v elektronické formě. Rejstřík nemovitého majetku vedou místní služby zveřejňování nemovitého majetku v obvodě každého soudu prvního stupně (tribunal de grande instance) (celostátní rejstřík neexistuje).

V případě motorových vozidel vede registr každá prefektura, ale systém SIV spravuje celostátní elektronický rejstřík.

V případě plavidel je registr přístupný v elektronické podobě a vede jej ministerstvo dopravy; pro námořní lodě existuje šest různých registrů, jež spravuje rovněž ministerstvo dopravy.

Registr letadel vede ministerstvo pro civilní letectví a je pro informaci přístupný na internetu.

Informace o nejrůznějších právech duševního vlastnictví spravuje jediný orgán, INPI, který na svých internetových stránkách poskytuje přístup k různým dokumentačním fondům.

Katastrální služby jsou částečně přístupné on-line, avšak pouze služba nahlédnutí do katastrální mapy, a nikoli katastrální matrice (která může poskytnout informace o vlastnících), stejně jako v případě systému SIV, mezinárodního francouzského registru, v němž jsou uvedeny francouzské lodě, a registrů INPI.

Obecně se na většinu zveřejněných registrů vztahují ustanovení zákoníku vztahů mezi veřejností a správou (Code des relations entre le public et l’administration), podle nichž mohou být správní dokumenty přístupné zdarma, buď prostřednictvím nahlédnutí na místě či vyhotovením kopie, a to za poplatek odpovídající maximálně nákladům na reprodukci, a nebo elektronickou poštou, a to bez poplatků, pokud je dokument přístupný v elektronické formě.

5. Informace vztahující se k databázím, jež věřitelům umožňují zjistit majetek a pohledávky dlužníka

Článek L.152-1 zákoníku občanských exekučních řízení (CPCE) soudnímu vykonavateli umožňuje získat informace o adrese dlužníka, totožnosti a adrese jeho zaměstnavatele nebo jakékoli třetí osobě, jež je dlužníkem nebo depozitářem peněžní hotovosti či splatné částky, a o tom, z čeho sestává dlužníkův nemovitý majetek, a to od správ státu, regionů, departementů, obcí, veřejných institucí či subjektů podléhajících dohledu správního orgánu.

Vykonavatel se může obrátit přímo na státní rejstřík bankovních účtů FICOBA, který spravuje správce daně a do nějž dodávají údaje banky, aby získal informace o existujících účtech otevřených na jméno dlužníka a o tom, kde jsou tyto účty vedeny.

Vykonavatel se může obrátit i na zdravotní pojišťovny či fondy nezaměstnanosti.

V souladu s článkem L.152-2 zákoníku CPCE mají banky povinnost sdělit soudnímu vykonavateli pověřenému věřitelem, zda je na dlužníkovo jméno otevřen jeden či více účtů a kde jsou tyto účty vedeny, s vyloučením jakýchkoli jiných informací.

SIV (systém identifikace vozidel), k němuž může mít soudní vykonavatel pověřený věřitelem přístup, umožňuje získat informace o osobním stavu držitele osvědčení o registraci motorových a dvoukolových vozidel, o čísle registrace a charakteristikách vozidla.

Věřitel k těmto databázím nemá přímý přístup, ale může jej získat prostřednictvím soudního vykonavatele pověřeného provést exekuci.

6. Informace vztahující se k soudnímu prodeji na internetu

V režimu dražeb movitého majetku ve Francii se rozlišují dva typy dražeb na internetu:

  • Prodej „live“ či „live auctions“, což jsou dražby, jež jsou částečně elektronické: prodej se fyzicky odehrává na určeném místě a je přímo přenášen na internetu, na internetových stránkách odborníka, který prodej provádí, nebo na příslušných stránkách k dispozici pro profesi soudního dražitele (http://www.interencheres.com/ nebo https://www.drouotlive.com/). Takový soudní prodej je povolen, protože mu nic nebrání, a v současnosti se rozšiřuje.
  • Prodej na internetu, který je zcela elektronický: prodej probíhá pouze na internetu, bez fyzické přítomnosti na daném místě. Vzhledem k právní úpravě není tento prodej v soudní oblasti možný (oproti dobrovolnému prodeji), protože tomu brání technické právní překážky.

Prodej, který je (částečně) elektronický, je možný pouze u movitého majetku.

Odborníci provádějící prodej jej mohou zveřejnit prostřednictvím přeshraniční inzerce a vydražitelem se může stát kdokoli, bez ohledu na to, kde se nachází a jakou má národnost, ať již je prodej přenášen „live“ či nikoli (kromě toho existují mechanismy dražeb na dálku: plná moc k dražbě předaná na dálku či telefonicky).

Pro účast elektronické dražby nemusí osoba (potenciální vydražitel) poskytnout svůj podpis, ale odborník pověřený prodejem, může vyžadovat předautorizaci na platební kartě. Registrace musí probíhat prostřednictvím odborníka pověřeného prodejem a lze ji v zásadě podat jakýmkoli způsobem, přičemž nejčastější je pravděpodobně přihlášení prostřednictvím internetových stránek, na nichž je prodej přenášen. Je možná i písemná plná moc, a to v jakékoli podobě.

Přijatelné způsoby platby definuje odborník pověřený prodejem.

Dražitel v případě dražeb na dálku nemusí být osobně přítomen (avšak může, pokud si to přeje). Může se dražby účastnit přímo a předávat příkazy v reálném čase. Může rovněž před dražbou zaregistrovat jednu či více plných mocí a v tomto případě se podání postupně zvyšují, přičemž od začátku je bráno v úvahu navrhované podání. Obecně je rovněž možné být v době konání dražby přítomen na telefonu.

Možnosti překladatelských a tlumočnických služeb závisí na kapacitě odborníků, kteří provádějí prodej, a jejich pomocníků, přičemž v této oblasti neexistuje žádná právně zakotvená povinnost.

Co se týče nastavení internetových stránek určených k prodeji, mají k nim přístup pouze osoby, jež jsou k prodeji na dané internetové stránce zaregistrované. Veřejnost má však k prodeji přístup v místě, kde probíhá.

Poslední aktualizace: 16/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.