Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní dražby

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

K zabavení dochází, pokud exekutor odejme movitý majetek (§ 954 občanského soudního řádu) nebo zabaví nemovitý majetek ve vlastnictví dlužníka či obstaví věcné právo dlužníka k nemovitosti (§ 992 občanského soudního řádu) a v přítomnosti dospělého svědka vyhotoví zprávu. Zabavený majetek je oceněn exekutorem nebo znalcem, kterého za tímto účelem exekutor dle svého uvážení najme. V případě nemovitosti musí nezávislý znalec stanovit její tržní hodnotu.

Zpráva o zabavení musí obsahovat: a) přesný popis zabavených movitých věcí, aby nemohly vzniknout pochybnosti ohledně jejich totožnosti; b) ocenění zabavených věcí exekutorem nebo znalcem; c) vyvolávací cenu, která se musí rovnat nejméně dvěma třetinám odhadované hodnoty majetku; d) údaj o vykonatelném titulu, na němž se exekuce zakládá, usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručené dlužníkovi a částku, s ohledem na niž byl majetek zabaven; e) údaj o datu konání dražby, která se musí uskutečnit sedm (7) měsíců ode dne zabavení, nejpozději však osm (8) měsíců od tohoto dne, místo konání dražby a jméno dražebníka.

Výpis ze zprávy o zabavení, včetně celého jména strany žádající o výkon rozhodnutí a strany, vůči níž je výkon rozhodnutí navrhován, stručného popisu zabaveného majetku, vyvolávací ceny, jména a přesné adresy dražebníka a místa, data a času konání dražby je nutno zveřejnit deset (10) dnů od zabavení na internetových stránkách pro vyhlašování dražeb bulletinu soudních vyhlášení v sekci pojištění právníků v rámci Státního fondu osob samostatně výdělečně činných.

Dražba se nesmí uskutečnit, nebyly-li výše uvedené náležitosti splněny, jinak je neplatná.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Zabavené movité věci jsou prodány ve veřejné dražbě za přítomnosti notáře okresu, v němž k zabavení došlo, ustanoveného pro dražbu (§ 959 občanského soudního řádu), zatímco zabavený nemovitý majetek je prodán ve veřejné dražbě za přítomnosti notáře okresu, v němž se nemovitý majetek nachází, ustanoveného pro dražbu (§ 998 občanského soudního řádu).

Dražba má formu podání písemných, zapečetěných nabídek, načež následují postupná ústní podání v souladu s § 959 odst. 4 občanského soudního řádu. Na začátku dražby musí všichni dražitelé prostřednictvím oznámení určeného dražebníkovi ustanovit zástupce v obvodu soudu prvního stupně v místě konání dražby, který je oprávněn přijímat veškeré doručované písemnosti týkající se výkonu rozhodnutí.

Dražba se koná ve středu, která je pracovním dnem, u okresního civilního soudu, v jehož obvodu k zabavení došlo. Nachází-li se zabavený movitý majetek v obvodech několika okresních civilních soudů, koná se dražba u okresního civilního soudu, který určí exekutor ve zprávě o zabavení. Jestliže se dražba týká movitého majetku, může se podle uvážení exekutora konat u okresního civilního soudu v místě výkonu rozhodnutí nebo v místě zabavení nebo v místě, kde se majetek nachází. Týká-li se dražba nemovitého majetku, koná se u okresního civilního soudu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Nachází-li se nemovitý majetek v obvodech několika okresních civilních soudů, koná se dražba u okresního civilního soudu, který zvolí strana žádající o výkon rozhodnutí.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

Zabavení zvláštního majetku (§ 1022 až § 1033 občanského soudního řádu):

Exekucí lze postihnout i vlastnická práva strany, vůči které je výkon rozhodnutí navrhován, jež nemohou být předmětem exekuce podle postupu stanoveného v § 953 odst. 1 a 2), § 982 a § 992 občanského soudního řádu, zejména práva duševního vlastnictví, patentová práva, filmová práva a pohledávky vůči třetím osobám, které jsou závislé na protiplnění, za předpokladu, že ustanovení hmotného práva připouštějí převod těchto práv (§ 1022 občanského soudního řádu).

Byl-li nařízen prodej práva postiženého exekucí v dražbě, ustanoví okresní civilní soud dražebníka (§ 1026 občanského soudního řádu) a použijí se platné předpisy týkající se dražby movitých věcí.

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

Vnitrostátní registry majetku neexistují.

5. Informace o databázích, které věřiteli umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníka

Databáze, které lze použít k zjištění majetku či pohledávek dlužníka, nejsou k dispozici.

6. Informace o elektronických soudních dražbách

Soudní dražby se elektronickou cestou neprovádějí.

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.