Soudní dražby

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

K zabavení dochází, pokud exekutor odejme movitý majetek (§ 954 občanského soudního řádu) nebo zabaví nemovitý majetek ve vlastnictví dlužníka či obstaví věcné právo dlužníka k nemovitosti (§ 992 občanského soudního řádu) a v přítomnosti dospělého svědka vyhotoví zprávu. Zabavený majetek je oceněn exekutorem nebo znalcem, kterého za tímto účelem exekutor dle svého uvážení najme. V případě nemovitosti musí nezávislý znalec stanovit její tržní hodnotu.

Zpráva o zabavení musí obsahovat:

  1. přesný popis zabavených movitých věcí, aby nemohly vzniknout pochybnosti ohledně jejich totožnosti;
  2. ocenění zabavených věcí exekutorem nebo znalcem;
  3. vyvolávací cenu, která se u nemovitostí musí rovnat tržní hodnotě zabavené nemovitosti;
  4. údaj o vykonatelném titulu, na němž se exekuce zakládá, usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručené dlužníkovi a částku, s ohledem na niž byl majetek zabaven;
  5. údaj o datu konání dražby, která se musí uskutečnit sedm (7) měsíců ode dne zabavení, nejpozději však osm (8) měsíců od tohoto dne, místo konání dražby a jméno dražebníka.

Výpis ze zprávy o zabavení, včetně celého jména strany žádající o výkon rozhodnutí a strany, vůči níž je výkon rozhodnutí navrhován, stručného popisu zabaveného majetku, vyvolávací ceny, jména a přesné adresy dražebníka a místa, data a času konání dražby je nutno zveřejnit do patnácti dnů od zabavení na internetových stránkách pro vyhlašování dražeb bulletinu soudních vyhlášení v sekci pojištění právníků v rámci Státního fondu osob samostatně výdělečně činných.

Dražba se nesmí uskutečnit, nebyly-li výše uvedené náležitosti splněny, jinak je neplatná.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Zabavené movité věci jsou prodány ve veřejné dražbě prostřednictvím elektronické platformy za přítomnosti notáře okresu, v němž k zabavení došlo, ustanoveného pro dražbu (§ 959 občanského soudního řádu), zatímco zabavený nemovitý majetek je prodán ve veřejné dražbě rovněž prostřednictvím elektronické platformy za přítomnosti notáře okresu, v němž se nemovitý majetek nachází, ustanoveného pro dražbu (§ 998 občanského soudního řádu).

Dražba má formu podání elektronických nabídek poté, co potenciální uchazeči složili jistotu a získali certifikaci v elektronických systémech v souladu s § 959 občanského soudního řádu. Dražby se konají v pracovních dnech, tj. ve středu, čtvrtek nebo pátek, u okresního civilního soudu, v jehož obvodu k zabavení došlo.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

Zabavení zvláštního majetku (§ 1022 až § 1033 občanského soudního řádu):

Exekucí lze postihnout i vlastnická práva strany, vůči které je výkon rozhodnutí navrhován, jež nemohou být předmětem exekuce podle postupu stanoveného v § 953 odst. 1 a 2), § 982 a § 992 občanského soudního řádu, zejména práva duševního vlastnictví, patentová práva, filmová práva a pohledávky vůči třetím osobám, které jsou závislé na protiplnění, za předpokladu, že ustanovení hmotného práva připouštějí převod těchto práv (§ 1022 občanského soudního řádu).

Byl-li nařízen prodej práva postiženého exekucí v dražbě, ustanoví okresní civilní soud dražebníka (§ 1026 občanského soudního řádu) a použijí se platné předpisy týkající se dražby movitých věcí.

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

Vnitrostátní registry majetku neexistují.

5. Informace o databázích, které věřiteli umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníka

Databáze, které lze použít k zjištění majetku či pohledávek dlužníka, nejsou k dispozici. Existuje pouze centrální systém řízený Nezávislým úřadem pro veřejné příjmy (AADE), k němuž mají přístup příslušné orgány (státní zastupitelství, finanční úřad, úřad pro boj proti praní špinavých peněz atd.), v němž jsou uvedeny bankovní účty vedené u řeckých bank.

6. Informace o elektronických soudních dražbách

Od začátku roku 2018 se všechny dražby provádějí elektronicky prostřednictvím elektronické platformy eauction.gr.

Poslední aktualizace: 04/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.