Soudní dražby

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

Exekuce zabaveného majetku nevede nutně k jeho prodeji. Věřitel a dlužník mohou místo toho uzavřít dohodu. V případě několika věřitelů je nutné uzavřít dohodu s každým z nich, aby se zabránilo prodeji. Není-li dohody dosaženo, nařídí soud prodej.

Základní hodnotu zabaveného majetku určí znalec, který odhadne jeho cenu (v případě nemovitostí). V případě movitých věcí určí hodnotu osoba, která během prodeje učiní nejvyšší nabídku, jelikož podání začínají na nule. Vyžaduje-li se ocenění movitých věcí, nezačínají podání na nule, nýbrž na 60 % odhadované ceny.

Zabavený majetek je inzerován na internetových stránkách vlády, které poskytují soudní služby, na internetových stránkách dražebníka, který prodej uskutečňuje, v denním tisku (obvykle je oznámení o prodeji zveřejněno jednou za měsíc ve dvou denících) a prostřednictvím oznámení vyvěšených v budově soudu, kde se prodej uskuteční.

Charakteristika zabaveného předmětu nabízeného k prodeji a rovněž doklady, které se jej týkají, jsou dostupné na internetových stránkách vlády poskytujících soudní služby a na internetových stránkách dražebníka, který prodej uskutečňuje. O přístup k těmto informacím mohou požádat všechny zainteresované osoby.

Pokud se někdo zajímá o prohlídku zabaveného předmětu nabízeného k prodeji, může podat soudu žádost o prohlídku předmětu, je-li dotyčným předmětem nemovitost. Před prodejem nemovitosti vyhotoví soudní znalec zprávu o jejím stavu a tato zpráva je veřejně přístupná. V případě movitých věcí si je mohou zainteresované osoby prohlédnout dvě hodiny před zahájením prodeje.

V den prodeje jsou nabídky podávány viva voce dražebníkovi určenému soudem za účelem prodeje věcí.

Osoba, která věci v dražbě získá, nesloží část ceny, nýbrž musí uhradit celou cenu. Pokud jde o nemovitosti, celá částka musí být složena u soudu do sedmi dnů ode dne prodeje, zatímco v případě movitých věcí je nutno celou cenu uhradit do 24 hodin od prodeje. Platbu nelze uskutečnit elektronicky, provádí se na podatelně soudu.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Prodej uskutečňuje na základě pravomoci soudu dražebník určený soudem a prodej nemohou provést třetí strany.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

Neexistují žádné druhy dražeb, na něž by se tato pravidla plně nevztahovala.

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

Existují tyto vnitrostátní registry majetku:

nemovitosti – veřejný rejstřík a katastr nemovitostí

movité věci – co se týká vozidel, plavidel a letadel – úřad Transport Malta

cenné papíry a akcie – Maltský úřad pro finanční služby a maltská burza cenných papírů

ostatní finanční nástroje – maltská burza cenných papírů

ochranné známky a patenty – ministerstvo obchodu

Tyto registry vedou dotyčné státní úřady elektronicky. Některé tyto registry jsou veřejnosti přístupné elektronicky. Co se týká veřejného rejstříku a Maltského úřadu pro finanční služby, přístup veřejnosti je možný za úplatu. Registry úřadu Transport Malta nejsou veřejnosti přístupné. Pokud jde o Maltský úřad pro finanční služby, platbu za tento přístup lze provést na internetu. Co se týká veřejného rejstříku, platbu je nutno provést v kanceláři veřejného rejstříku.

5. Informace o databázích, které věřitelům umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníka

Věřitel má přístup do databází týkajících se nemovitostí a obchodních společností. Maltský úřad pro finanční služby umožňuje přímý přístup na internetu s ohledem na obchodní společnosti. Pokud jde o nemovitosti, věřitel má přístup k informacím prostřednictvím veřejného rejstříku a katastru nemovitostí. Pro přímý přístup do databází Maltského úřadu pro finanční služby nebo pro přístup prostřednictvím veřejného rejstříku a katastru nemovitostí není zapotřebí žádné další povolení.

6. Jiné informace týkající se elektronické soudní dražby

Podávat během dražby nabídky on-line nelze.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.