V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní dražby

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Úřad pro výkon soudních rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office, dále jen „EJO“) je odbor Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunal Service (instituce ministerstva spravedlnosti)), který v Severním Irsku odpovídá za výkon rozhodnutí civilních soudů, jež se týkají peněžních prostředků, movitých věcí a nemovitostí. Řád pro výkon rozsudků (Severní Irsko) z roku 1981 (Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) umožňuje zabavení a prodej věcí za účelem uhrazení peněžní částky, která je vymahatelná na základě soudního rozhodnutí.

EJO má řadu pravomocí k vymáhání pohledávky na základě soudního rozhodnutí ukládajícího peněžité plnění. K těmto pravomocem patří příkaz k zabavení vydaný podle článku 31 řádu pro výkon rozsudků (Severní Irsko) z roku 1981.

Podle řádu z roku 1981 má EJO právo zabavit majetek a prodat jej v dražbě a použít čistý výtěžek z prodeje (po uhrazení nákladů a výdajů souvisejících se zabavením) k uhrazení nesplacených pohledávek (viz články 31, 34 a 40 řádu z roku 1981). Při výkonu příkazu k zabavení má EJO podle článku 38 řádu z roku 1981 právo vstupovat na jakékoli pozemky obsazené nebo užívané dlužníkem, jeho manželem/manželkou či odpůrcem nebo v určitých případech na pozemky obsazené nebo používané jinou osobou.

EJO může vydat tento druh příkazu (po předložení návrhu soudci podle předpisu č. 30 bodu 1 předpisů o výkonu rozsudků (Severní Irsko) z roku 1981 (Judgements Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981), pokud se zdá, že k uspokojení pohledávky existuje dostatek vhodných věcí. V praxi se před rozhodnutím podat soudci návrh na vydání příkazu k zabavení hledají jiné příslušné způsoby výkonu rozhodnutí, jako je příkaz k obstavení mzdy (kdy je ze mzdy dlužníka odečtena určitá peněžní částka).

S ohledem na druhy movitých věcí, které lze zabavit, existují určitá omezení (zabavit nelze například oděvy dlužníka a základní vybavení domácnosti (viz článek 33 řádu z roku 1981).

Předpis č. 30–33 předpisů o výkonu rozsudků (Severní Irsko) z roku 1981 stanoví postup, který musí EJO při vydávání příkazu k zabavení dodržet.

Poslední aktualizace: 18/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.