Soudní dražby

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

Oceňování majetku provádí odhadce (ustanovený exekutorem), který je oprávněn k oceňování majetku podle zvláštních předpisů. Pokud však byl majetek oceněn za účelem jeho prodeje na trhu nejvýše šest měsíců před zabavením a toto ocenění splňuje požadavky na oceňování majetku za účelem výkonu rozhodnutí, nové ocenění se neprovádí. Došlo-li na druhou stranu mezi okamžikem, kdy byl zhotoven popis a provedeno ocenění majetku, a datem konání dražby k významným změnám jeho stavu, lze na žádost věřitele či dlužníka provést dodatečný popis a ocenění.

Majetek, který byl zabaven, je prodán ve veřejné dražbě. Dražbu nelze naplánovat dříve než dva týdny poté, co nabyly právní moci popis a ocenění nebo soudní rozhodnutí, na jehož základě je výkon rozhodnutí zahájen.

Exekutor oznámí datum konání a předmět dražby formou veřejné vyhlášky, která je doručena účastníkům řízení, obecnímu úřadu, finančnímu úřadu, v jehož obvodu se daný majetek nachází, a orgánům sociálního zabezpečení.

Dražební vyhláška je nejméně dva týdny přede dnem konání dražby uveřejněna rovněž v budově soudu a v prostorách obecního úřadu, v denním tisku, jehož čtenost je v dotyčném městě či obci vysoká, a na internetových stránkách Státní exekutorské rady („Krajowa Rada Komornicza“). Na žádost a na náklady některé ze stran může exekutor nařídit, aby byla vyhláška zveřejněna jiným způsobem, který daná strana uvedla.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Dražby provádí veřejně exekutor za přítomnosti a pod dohledem soudce nebo soudního úředníka („referendarz sądowy“). Exekuci na majetek provádí exekutor soudu, v jehož obvodu se majetek nachází.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

  • exekuce na část majetku,
  • exekuce na právo trvalého užívání,
  • exekuce na nezastavěný pozemek nebo na pozemek s obytnou či komerční budovou, pokud nebylo v době podání návrhu na zahájení řízení o výkonu rozhodnutí oznámeno ukončení stavebních prací nebo nebyla podána žádost o kolaudaci ve smyslu stavebního zákona (prawo budowlane),
  • exekuce na námořní plavidla zapsaná v lodním registru,
  • exekuce prostřednictvím prodeje podniku nebo zemědělského hospodářství,
  • exekuce za účelem ukončení spoluvlastnictví formou veřejného prodeje.

4. Vnitrostátní registry majetku

U okresních soudů (sąd rejonowy) je veden katastr nemovitostí (księga wieczysta), aby bylo možno zjistit právní stav nemovitostí. Katastr nemovitostí je zřízen a veden v informačním systému. Katastr nemovitostí je veřejně přístupný a obsahuje čtyři oddíly:

1. první oddíl obsahuje označení nemovitosti a zápisy práv souvisejících s jejím vlastnictvím;

2. druhý oddíl obsahuje zápisy týkající se vlastnictví a neomezeného práva užívání;

3. třetí oddíl obsahuje zápisy týkající se omezených vlastnických práv s výjimkou hypoték, omezení ohledně nakládání s nemovitostí nebo jejího neomezeného užívání a zápisy jiných práv a nároků s výjimkou nároků souvisejících s hypotékami;

4. čtvrtý oddíl obsahuje zápisy týkající se hypoték.

Kromě katastru nemovitostí je druhým registrem majetku evidence pozemků a staveb („ewidencja gruntów i budynków“), kterou upravuje zákon o geodézii a kartografii ze dne 17. května 1989 („Prawo geodezyjne i kartograficzne“) (konsolidované znění: Sbírka zákonů 2010/193, položka 1287, v platném znění). Za vedení evidence pozemků a staveb odpovídá hejtman („starosta“).

5. Databáze, které věřitelům umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníků

Věřitelům jsou přístupné databáze popsané v bodě 4, tj. katastr nemovitostí a evidence pozemků a staveb, které slouží k zjištění majetku dlužníků. Katastr nemovitostí mimoto umožňuje zjistit pohledávky věřitelů, jež jsou zajištěny hypotékou.

6. Elektronické soudní dražby

Soudní dražby se neprovádějí na internetu. Na internetových stránkách Státní exekutorské rady (jako zákonná povinnost) a zpravidla na internetových stránkách exekutora, který dotyčnou dražbu provádí, jsou zveřejňovány pouze dražební vyhlášky.

Poslední aktualizace: 10/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.