Soudní dražby

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

V současnosti se prodej věcí uskutečňuje přednostně prostřednictvím platformy https://www.e-leiloes.pt/ podle § 837 portugalského občanského soudního řádu (Código de Processo Civil, dále jen „OSŘ“) a § 20 a násl. prováděcí ministerské vyhlášky č. 282/2013 ze dne 29. srpna.

Pravidla pro provozování platformy https://www.e-leiloes.pt/ byla schválena vyhláškou ministra spravedlnosti č. 12624/2015, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Portugalské republiky (Diário da República), řadě 2, č. 219 ze dne 9. listopadu 2015.

Oznámení o prodeji se řídí ustanoveními § 6 ministerské vyhlášky č. 12624/2015:

§ 6

Oznámení o dražbě

 1. Dražby jsou zveřejňovány na platformě www.e-leiloes.pt a na základě rozhodnutí portugalské komory právníků (Câmara dos Solicitadores) lze úplné nebo částečné informace šířit i na jiných internetových stránkách, v tisku a elektronickou poštou, aniž by bylo ustanovenému exekutorovi bráněno v uveřejnění prodeje jinými způsoby, které pokládá za vhodné.
 2. V oznámení na portále www.e-leiloes.pt je nutno uvést minimálně:
  1. číslo soudního řízení, soud a organizační jednotku;
  2. datum zahájení dražby;
  3. lhůtu konání dražby (datum a čas);
  4. vyvolávací cenu věcí (nebo souboru věcí), jež mají být prodány;
  5. cenu konečné nabídky;
  6. v případě movitého majetku fotografii věcí nebo souboru věcí zařazených do položky dražby;
  7. souhrnnou identifikaci věcí;
  8. povahu věcí;
  9. v případě nemovitosti její polohu a skladbu, zápis v katastru nemovitostí a popis nemovitosti, okres, město, obec a zeměpisné souřadnice přibližné polohy, fotografii exteriéru nemovitosti a pokud možno i interiéru v případě městské nemovitosti nebo bytové jednotky;
  10. určení správce nebo místa úschovy;
  11. místo a čas konání prohlídky věcí a kontaktní údaje správce;
  12. identifikační údaje ustanoveného exekutora, včetně jména, profesionálního identifikačního čísla, telefonického čísla a čísla mobilního telefonu, čísla faxu, e-mailu a pracovní doby;
  13. okolnosti, které je nutno podle zákona oznámit všem zúčastněným stranám, včetně případné projednávané námitky proti výkonu rozhodnutí nebo zabavení, probíhajícího řízení o opravném prostředku, existence břemen, která při prodeji nezaniknou, a držitelů předkupních práv, kteří se v řízení přihlásili;
  14. jméno povinného nebo povinných, jimž patří věci, jež mají být prodány.

Ceny/hodnoty zabavených věcí:

Základní hodnota: Jedná se o hodnotu věcí nebo souboru věcí tvořících jednu položku, jak byla stanovena v rámci řízení, s nímž prodej souvisí, a to při výkonu rozhodnutí, jenž se řídí OSŘ, nebo v konkurzním řízení upraveném zákonem o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimální hodnota: „Minimální hodnotou“ je hodnota, za kterou lze věci prodat, a která podle § 816 odst. 2 OSŘ odpovídá 85 % základní hodnoty. V některých případech se může minimální hodnota rovnat základní hodnotě.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Pravidla pro provozování platformy https://www.e-leiloes.pt/ byla schválena vyhláškou ministra spravedlnosti č. 12624/2015, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Portugalské republiky, řadě 2, č. 219 ze dne 9. listopadu 2015, a stanoví, že platformu vyvine a bude spravovat tehdejší portugalská Komora právních zástupců, nyní Komora právních zástupců a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

V občanskoprávních řízeních vedených exekutory mohou prodej uskutečnit pouze exekutoři.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

Například věci, které musí být prodány na regulovaných trzích nebo přímo.

§ 837 OSŘ – Prodej v elektronické dražbě

 1. S výjimkou případů uvedených v § 830 a § 831 se prodej zabaveného nemovitého majetku uskutečňuje přednostně v elektronické dražbě za podmínek stanovených v prováděcí vyhlášce ministra spravedlnosti.

§ 830 OSŘ – Věci prodávané na regulovaných trzích

Finanční nástroje a komodity kótované na regulovaném trhu se prodávají na regulovaných trzích.

§ 831 OSŘ – Přímý prodej

Mají-li být věci podle zákona předány konkrétnímu subjektu, nebo byly-li se závaznými účinky přislíbeny k prodeji osobě, která chce uplatnit zvláštní právo na výkon rozhodnutí, uskuteční se prodej přímo.

Je třeba uvést, že ačkoliv elektronická dražba představuje v Portugalsku upřednostňovaný způsob nuceného prodeje, OSŘ umožňuje i jiné metody prodeje:

 1. prodej na základě zapečetěné nabídky;
 2. prodej na regulovaných trzích;
 3. přímý prodej osobám nebo subjektům, které jsou oprávněny věci získat;
 4. prodej na základě soukromého jednání;
 5. prodej v aukční síni;
 6. prodej ve veřejné či podobné úschovně;
 7. prodej v elektronické dražbě.

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

Regulační a rejstříkové orgány zahrnují:

 • Úřad pro rejstříky a notářství (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN): jedná se o veřejnou instituci, která je pověřena prosazováním a sledováním politik týkajících se registračních služeb za účelem poskytování služeb občanům a společnostem v oblasti identifikace obyvatel a evidence obyvatel, registrů státní příslušnosti, nemovitostí, obchodních rejstříků a registrů movitých věcí a právnických osob a regulací a sledováním činnosti notářů a dohledem nad touto činností – např. nemovitosti, vozidla, plavidla, letadla atd.
 • Komise pro trh s cennými papíry (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): má za úkol dohlížet na finanční trhy a subjekty, které na nich působí, a regulovat je a prosazovat ochranu investorů – např. akcie a finanční nástroje.
 • Národní institut průmyslového vlastnictví (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): jeho činnost se zaměřuje na přiznávání a ochranu práv průmyslového vlastnictví, a to interně a externě, ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jejichž členem je Portugalsko, například ochranné známky a patenty.

5. Informace o databázích, které věřitelům umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníků

Za prvé je důležité uvést, že přístup do databází má exekutor, a to důvěrně, nikoli přímo věřitel.

Přístup do veřejných databází upravuje prováděcí ministerská vyhláška č. 331-A/2009 ze dne 30. března ve znění prováděcí ministerské vyhlášky č. 350/2013 ze dne 3. prosince a prováděcí ministerské vyhlášky č. 288/2015 ze dne 17. září.

Přístup do databází portugalské centrální banky Banco de Portugal upravuje rovněž prováděcí ministerská vyhláška č. 282/2013 ze dne 29. srpna.

K databázím, do nichž má exekutor přímý elektronický přístup, patří:

 1. daňový a celní úřad (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. správa sociálního zabezpečení;
 3. státní penzijní fond (Caixa Geral de Aposentações);
 4. katastr nemovitostí;
 5. obchodní rejstřík;
 6. národní registr právnických osob;
 7. registr motorových vozidel;
 8. portugalská centrální banka;
 9. Ústav pro správu státního úvěru (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. justiční portál CITIUS.

6. Informace o elektronických soudních dražbách

Pravidla pro provozování platformy https://www.e-leiloes.pt/ byla schválena vyhláškou ministra spravedlnosti č. 12624/2015, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Portugalské republiky, řadě 2, č. 219 ze dne 9. listopadu 2015.

Příslušné informace jsou k dispozici na níže uvedených odkazech:

pravidla pro provozování platformy pro elektronické dražby

odpovědi na často kladené otázky

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.