Soudní dražby

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

1. Inzerce prodeje a odhad ceny zabaveného zboží

Současná situace je taková, že prodej věcí se přednostně uskutečňuje prostřednictvím platformy https://www.e-leiloes.pt/, podle článku 837 portugalského občanského soudního řádu a článku 20 a násl. ministerské prováděcí vyhlášky (Portaria) č. 282/2013 ze dne 29. srpna 2013.

Pravidla pro provozování platformy https://www.e-leiloes.pt/ byla schválena vyhláškou ministra spravedlnosti č. 12624/2015, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Portugalské republiky (Diário da República), řadě 2, č. 219 ze dne 9. listopadu 2015.

Oznámení: Vzhledem k mnoha nedávným kybernetickým útokům na různé vnitrostátní instituce je přístup osob, které se na stránky e-leilões dostanou ze zemí mimo Portugalsko, omezen.

Tyto osoby jsou povinny poskytnout svoji IP adresu (internetový protokol) adrese suporte@solicitador.net. Jedním ze způsobů, jak zjistit svou IP adresu, je následující odkaz: https://www.whatismyip.com/.

Inzerce prodeje se řídí článkem 6 vyhlášky 12624/2015:

Článek 6

Inzerování dražeb

 1. Dražby jsou inzerovány na stránkách www.e-leiloes.pt. Na základě rozhodnutí Komory právních zástupců (Câmara dos Solicitadores) lze úplné nebo částečné informace šířit i na jiných internetových stránkách, v tisku a elektronickou poštou. Tím není dotčeno právo soudního exekutora, který je ze zákona odpovědný za řízení, zveřejnit oznámení o dražbě jakýmkoli jiným způsobem, který považuje za vhodný.
 2. Informace zveřejněné na stránkách www.e-leiloes.pt musí obsahovat minimálně:
  1. číslo soudního řízení, soud a organizační jednotku;
  2. datum zahájení dražby;
  3. lhůtu konání dražby (datum a čas);
  4. vyvolávací cenu věcí (nebo souboru věcí), jež mají být prodány;
  5. cenu konečné nabídky;
  6. pokud je předmětem prodeje movitý majetek, fotografii věcí nebo souboru předmětů, které tvoří draženou položku;
  7. stručný popis položky;
  8. povahu věci;
  9. v případě nemovitosti její polohu a skladbu, číslo a zápis v katastru nemovitostí, okres, město, obec a zeměpisné souřadnice přibližné polohy, fotografii exteriéru nemovitosti a pokud možno i interiéru v případě městské nemovitosti nebo bytové jednotky;
  10. určení správce nebo místa uložení;
  11. místo a čas prohlídky majetku a kontaktní údaje správce;
  12. identifikační údaje ustanoveného exekutora, včetně jména, profesního identifikačního čísla, telefonního čísla a čísla mobilního telefonu, čísla faxu, e-mailové adresy a času, kdy jej lze kontaktovat;
  13. veškeré skutečnosti, o nichž musí být všechny zúčastněné strany ze zákona informovány, zejména zda probíhá řízení o námitce proti výkonu rozhodnutí nebo zabavení, zda probíhá odvolací řízení a zda existují zástavní práva, která nesmí prodejem zaniknout, nebo zda se v průběhu řízení přihlásili držitelé přednostních práv;
  14. jméno dlužníka nebo dlužníků, kterým prodávaný majetek patří.

Ceny/hodnoty zabaveného majetku

Základní hodnota: Jedná se o hodnotu věcí nebo souboru věcí tvořících jednu položku, jak byla stanovena v rámci řízení, s nímž prodej souvisí, a to při výkonu rozhodnutí, jenž se řídí občanským soudním řádem, nebo v insolvenčním řízení upraveném zákonem o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimální hodnota: „Minimální hodnotou“ je hodnota, za kterou lze věci prodat a která podle článku 816 občanského soudního řádu odpovídá 85 % základní hodnoty. V některých případech může být minimální hodnota rovna základní hodnotě.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Pravidla pro provozování platformy https://www.e-leiloes.pt/ byla schválena vyhláškou ministra spravedlnosti č. 12624/2015, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Portugalské republiky (Diário da República), řadě 2, č. 219 ze dne 9. listopadu 2015, a stanoví, že platformu vyvine a bude spravovat tehdejší portugalská Komora právních zástupců (Câmara dos Solicitadores), nyní Komora právních zástupců a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

V občanskoprávních vykonávacích řízeních vedených soudními exekutory je postup prodeje výlučnou pravomocí soudních exekutorů.

Oznámení: Vzhledem k mnoha nedávným kybernetickým útokům na různé vnitrostátní instituce je přístup osob, které se na stránky  e-leilões dostanou ze zemí mimo Portugalsko, omezen.

Tyto osoby jsou povinny poskytnout svoji IP adresu (internetový protokol) adrese suporte@solicitador.net. Jedním ze způsobů, jak zjistit svou IP adresu, je následující odkaz: https://www.whatismyip.com/.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

Jedním z příkladů jsou věci, které musí být prodány na regulovaných trzích nebo přímo.

Článek 837 portugalského občanského soudního řádu – Prodej v elektronické dražbě

 1. S výjimkou případů uvedených v článcích 830 a 831 by se prodej zabaveného nemovitého majetku měl přednostně uskutečnit v elektronické dražbě za podmínek stanovených v prováděcí vyhlášce ministra spravedlnosti.

Článek 830 portugalského občanského soudního řádu – Věci prodávané na regulovaných trzích

Finanční nástroje a komodity kótované na regulovaném trhu se prodávají na regulovaných trzích.

Článek 831 občanského soudního řádu – Přímý prodej

Mají-li být věci podle zákona předány konkrétnímu subjektu, nebo byly-li se účinky erga omnes přislíbeny k prodeji osobě, která chce uplatnit zvláštní právo na výkon rozhodnutí, uskuteční se prodej přímo.

Ačkoliv elektronická dražba představuje v Portugalsku upřednostňovaný způsob nuceného prodeje, občanský soudní řád umožňuje i jiné metody prodeje:

 1. prodej na základě zapečetěné nabídky;
 2. prodej na regulovaných trzích;
 3. přímý prodej osobám nebo subjektům, které jsou oprávněny věci získat;
 4. prodej na základě soukromého jednání;
 5. prodej v aukční síni;
 6. prodej ve veřejné či podobné úschovně;
 7. prodej v elektronické dražbě.

4. Informace z vnitrostátních rejstříků majetku

Mezi regulační a rejstříkové orgány patří:

 • Úřad pro rejstříky a notářství (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. [IRN]): veřejný institut pověřený prováděním a sledováním politiky v oblasti registračních služeb s cílem zajistit poskytování služeb občanům a podnikům v oblasti identifikace obyvatel a evidence obyvatel, rejstříků státní příslušnosti, nemovitostí, obchodních rejstříků a rejstříků movitých věcí a právnických osob a regulací a sledováním činnosti notářů a dohledem nad touto činností – např. nemovitosti, vozidla, plavidla, letadla atd.,
 • portugalská Komise pro trh s cennými papíry (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários [CMVM]): má za úkol dohlížet na trhy finančních nástrojů a subjekty, které na nich působí, zajišťovat je a regulovat za účelem ochrany investorů s ohledem na akcie a finanční nástroje atd.,
 • Národní institut duševního vlastnictví (Instituto Nacional de Propriedade Industrial [INPI]): jeho činnost se zaměřuje na přiznávání a ochranu práv duševního vlastnictví v Portugalsku i mimo něj ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jejichž členem je Portugalsko.

5. Informace o databázích, které věřitelům umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníků

Za prvé je důležité uvést, že přístup do databází má soudní exekutor, a to důvěrně. Věřitel nemá přímý přístup.

Přístup do veřejných databází upravuje prováděcí ministerská vyhláška č. 331-A/2009 ze dne 30. března 2009 ve znění prováděcí ministerské vyhlášky č. 350/2013 ze dne 3. prosince 2013 a prováděcí ministerské vyhlášky č. 288/2015 ze dne 17. září 2015.

Přístup do databází portugalské centrální banky upravuje rovněž prováděcí ministerská vyhláška č. 282/2013 ze dne 29. srpna 2013.

K databázím, do nichž má soudní exekutor přímý elektronický přístup, patří:

 1. portugalský daňový a celní úřad;
 2. databáze sociálního zabezpečení (Segurança Social);
 3. všeobecný penzijní fond (Caixa Geral de Aposentações);
 4. katastr nemovitostí (Registo Predial);
 5. obchodní rejstřík (Registo Comercial);
 6. národní rejstřík právnických osob (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 7. rejstřík motorových vozidel (Registo Automóvel);
 8. portugalská centrální banka;
 9. institut pro správu veřejných úvěrů (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. platforma CITIUS (IT platforma pro podporu činnosti soudů).

6. Informace o elektronických soudních dražbách

Pravidla pro provozování platformy https://www.e-leiloes.pt/ byla schválena vyhláškou ministra spravedlnosti č. 12624/2015, která byla zveřejněna v Úředním věstníku Portugalské republiky (Diário da República), řadě 2, č. 219 ze dne 9. listopadu 2015.

Informace lze ověřit na těchto internetových stránkách:

Pravidla pro provozování platformy pro elektronické dražby

Odpovědi na často kladené dotazy

Upozornění: Vzhledem k mnoha nedávným kybernetickým útokům na různé vnitrostátní instituce je přístup osob, které navštěvují internetové stránky  e-leilões ze zemí mimo Portugalsko, omezen.

Tyto osoby jsou povinny poskytnout svoji IP adresu (internetový protokol) adrese suporte@solicitador.net. Jedním ze způsobů, jak zjistit svou IP adresu, je následující odkaz: https://www.whatismyip.com/.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.