Soudní dražby

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

1. Zveřejnění dražební vyhlášky a stanovení ceny v souvislosti s prodejem zabaveného majetku

Řízení o výkonu rozhodnutí je upraveno v rumunském občanském soudním řádu, který obsahuje obecná pravidla týkající se vymáhání povinností stanovených v exekučních příkazech. Kromě pravidel občanskoprávního řízení, která upravují výkon rozhodnutí, existují dvě zvláštní kategorie pravidel, která se vztahují na zvláštní situace dlužníků: vymáhání daňových pohledávek a vymáhání pohledávek z přestupků.

Obecná kategorie pohledávek vyplývajících z exekučních příkazů vyjma daňových pohledávek nebo pohledávek z přestupků je v Rumunsku vymáhána exekutory, donucovacími orgány, které jsou k výkonu exekučních příkazů zmocněny nařízením ministra spravedlnosti.

Jakmile byl výkon rozhodnutí schválen, je v případě kategorie pohledávek, které lze vymáhat v souladu s tím, co bylo uvedeno výše, majetek dlužníka prodán ve veřejné dražbě podle pravidel občanskoprávního řízení v závislosti na příslušné kategorii, tj. prodej movitých věcí a/nebo nemovitostí ve veřejné dražbě.

Zabavené movité věci může ocenit exekutor (na základě kritéria obchodní hodnoty v porovnání s průměrnými tržními cenami v dané lokalitě), nebo není-li ocenění možné, či pokud o to strany požádají, ustanovený znalec za poplatek.

Hodnota majetku, který je předmětem výkonu rozhodnutí, je stanovena exekutorem podle podobných pravidel (obchodní hodnota, průměrná tržní cena atd.), nebo za poplatek ustanoveným znalcem na žádost stran nebo v případě, že ocenění není možné.

Co se týká oznamování prodeje movitých věcí, ohlášení nebo oznámení prodeje vyhotoví exekutor, který zajistí jeho uveřejnění v místě dražby, ve svém úřadě, na obecním úřadě obce, v jejíž spádové oblasti je majetek prodáván, v úřadě donucovacího orgánu a na jiných veřejných místech. Rumunský občanský soudní řád ukládá rovněž povinnost uveřejnit oznámení v místním a celostátním tisku nebo na internetových stránkách určených pro prodej dotyčného majetku.

Kromě výše zmíněných metod oznamování existují s ohledem na oznámení prodeje nemovitostí rozdíly v postupu spočívající v tom, že na straně jedné určuje způsob oznámení hodnota majetku (celostátní tisk, je-li hodnota majetku vyšší než 250 000 RON) a na straně druhé existuje povinnost vložit oznámení do elektronického rejstříku oznámení o prodeji majetku, který je předmětem výkonu rozhodnutí.

Vlastnosti majetku, který je předmětem výkonu rozhodnutí, jsou uvedeny v ohlášení/oznámení prodeje.

Postup prohlídky majetku není upraven.

Upraveny jsou dražební jistoty, které jsou stanoveny v rozhodnutí exekutora a které musí být uhrazeny nejpozději v době zahájení dražby. Dražební jistotu lze složit elektronicky a exekutor musí k nabídce na koupi připojit doklad o zaplacení.

Majetek je přiklepnut osobě, která nabídne nejvyšší cenu, a v případě pouze jednoho dražitele tomuto dražiteli, jestliže nabídl vyvolávací cenu pro dražbu.

2. Třetí strany, které mohou vést dražbu

Majetek může ve veřejné dražbě prodat pouze exekutor formou řízení o výkonu rozhodnutí, které je upraveno v rumunském občanském soudním řádu. U určitých kategorií pohledávek, tj. daňových pohledávek a pohledávek z přestupků, se prodej provádí prostřednictvím vlastního mechanismu finančního úřadu (v případě daňových pohledávek) se zvláštními pravidly postupu týkajícími se dražby nebo účastníků, nebo prostřednictvím státního orgánu, který odpovídá za zpětné získávání výnosů z trestné činnosti (Národní úřad pro správu zmrazeného majetku – ANABI). V posledně uvedeném případě může ANABI prostřednictvím dohod o spolupráci svěřit tento úkol exekutorovi.

3. Typy dražeb, na které se nemusí zcela vztahovat stanovená pravidla

Společná pravidla, která se vztahují na prodej věcí ve veřejné dražbě, obsahují výjimky s ohledem na exekuční příkazy týkající se příjmů, jež mají být uhrazeny do konsolidovaného souhrnného rozpočtu, rozpočtu EU nebo rozpočtu Evropského společenství pro atomovou energii. Existují rovněž výjimky týkající se zpětného získávání výnosů z trestné činnosti.

4. Informace o vnitrostátních rejstřících majetku

V Rumunsku nebyl zaveden počítačový systém obsahující informace o majetku (vnitrostátní registry majetku).

5. Informace o databázích sloužících věřitelům k identifikaci dlužníkova majetku nebo pohledávek

Věřitelé mohou získat přístup k údajům o aktivech nebo závazcích dlužníka pouze prostřednictvím povoleného řízení o výkonu rozhodnutí a pouze prostřednictvím exekutora.

Přístup věřitelů do databází, v nichž mohou zjistit majetek dlužníka, je omezený. Jelikož jsou exekuční opatření s ohledem na nemovitosti zaevidována v katastru nemovitostí, může kdokoli získat na základě prosté žádosti a po uhrazení poplatku například informace o stavu majetku. Tato forma poskytování informací však není užitečná, pokud jde o majetek v držení dlužníka, jelikož vyhledávání je založeno na majetku, a nikoli na osobě. Osobní údaje jsou chráněny zvláštními předpisy, tento druh vyhledávání je proto možný (jak bylo uvedeno výše) pouze prostřednictvím příslušného orgánu a někdy vyžaduje potvrzení soudu.

6. Informace o soudních dražbách on line

Elektronický registr oznámení o prodeji majetku, který je předmětem výkonu rozhodnutí, je počítačový systém, jehož prostřednictvím oznamují všichni exekutoři na celostátní úrovni prodej movitých věcí s hodnotou vyšší než 2 000 RON a nemovitostí, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí. Elektronický registr oznámení o prodeji majetku, který je předmětem výkonu rozhodnutí, byl zřízen na základě ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 188/2000 o exekutorech a funguje od roku 2012. Vkládání oznámení do elektronického registru oznámení prodeje majetku, který je předmětem výkonu rozhodnutí, představuje pro exekutory právní povinnost a nesplnění této povinnosti představuje kázeňský přestupek podle § 47 zákona č. 188/2000 o exekutorech.

Nová platforma elektronického registru oznámení prodeje majetku, který je předmětem výkonu rozhodnutí, byla schválena rozhodnutím Rady Národní unie soudních exekutorů č. 67/05.12.2014.

Poslední aktualizace: 10/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.