V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Soudní dražby

Skotsko

Následující oddíl obsahuje informace o skotských předpisech týkajících se zabavení majetku jako prostředku k vymáhání dlužných peněžitých pohledávek.

Obsah zajišťuje
Skotsko

Ve Skotsku může být majetek zabaven z důvodu vymáhání dlužných peněžitých pohledávek v případě, že pohledávka byla uznána soudy, a v některých jiných případech, včetně toho, je-li to povoleno v určitých oficiálních „dokumentech o pohledávce“ (documents of debt). Postupy používané k zabavení majetku se nazývají zajištění (používané ke zmrazení majetku, který patří dlužníkovi, je však v držení třetí strany); obstavení (používané k zabavení majetku, který dlužník vlastní a má jej v držení) a výjimečné obstavení (používané k zabavení zbytných movitých věcí nacházejících se v obytném domě). V některých případech umožňují příslušná řízení vydražit majetek dlužníka pod dohledem soudu.

Část 2 skotského zákona o vypořádání a obstavení pohledávek z roku 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) (dále jen „zákon z roku 2002“) stanoví postup, který je nutno při zabavení věcí dodržet. Do 14 dnů od obstavení musí soudní úředník (sheriff officer) podat zprávu soudu hrabství (Sheriff Court). Po obdržení zprávy může soudní úředník zajistit odnětí zabavených předmětů a jejich prodej ve veřejné dražbě, jíž se musí soudní úředník zúčastnit, aby v zápisu uvedl, které položky (pokud vůbec) byly prodány a za jakou cenu. Peněžní prostředky získané v dražbě mohou být použity k uhrazení poplatků a výloh soudního úředníka a poté k úhradě pohledávky věřiteli. Případný přebytek je vrácen dlužníkovi. Nejsou-li předměty prodány, přechází vlastnictví věcí na věřitele. Ačkoliv se dražba zabavených věcí koná zpravidla v dražební místnosti, není-li to vhodné, umožňuje ustanovení v zákoně z roku 2002 uspořádat dražbu jinde vyjma obytného domu dlužníka.

Byly-li věci zajištěny a dlužník nepodepsal pověření umožňující jejich předání věřiteli, musí věřitel za účelem získání tohoto majetku podat soudu žalobu na vydání věci. Žalobou na vydání věci je návrh předložený soudu, aby schválil vydání věcí věřiteli, který je poté může prodat, aby získal celou dlužnou částku nebo její část.

Poslední aktualizace: 30/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.