Soudní dražby

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

1. Zveřejnění a stanovení cen pro prodej zabaveného majetku

Movitý majetek, nemovitý majetek a práva se prodávají ve veřejných dražbách v exekučním a jiném soudním řízení, přičemž na prodej majetku se vztahují pravidla exekučního řízení. Ve Slovinsku se soudní dražby konají v tradičním formátu a také on-line.

Zatímco ve Slovinsku zatím není možné prodávat majetek v konkurzním řízení prostřednictvím jednotného on-line portálu, stejně jako je tomu v případě prodeje (s výjimkou prodeje movitého majetku) a vyhlášení prodeje v exekučním řízení, veřejné on-line dražby majetku dlužníka v konkurzu mohou pořádat externí poskytovatelé, kteří působí na trhu. Tento způsob prodeje (veřejná on-line dražba) již existuje pro insolvenční řízení a správci jej využívají.

Movitý majetek

Exekuce na movitý majetek se provádí zabavením a oceněním majetku, jeho prodejem a vyplacením výtěžku z prodeje věřiteli (čl. 81 odst. 1 zákona o vymáhání a zajištění pohledávek (Zakon o izvršbi in zavarovanju), dále jen „zákon“).

Zabavitelný majetek zahrnuje majetek v držbě dlužníka i majetek dlužníka v držbě věřitele. Majetek dlužníka v držbě třetích osob lze zabavit se souhlasem třetí osoby (článek 83 zákona).

Po zabavení majetku získává věřitel zástavní právo k zabavenému majetku (článek 87 zákona). V případech zabavení movitého majetku zapsaného v rejstříku nedržených zástav a zabaveného movitého majetku vzniká zástavní právo zápisem zabavení do rejstříku (článek 87 zákona).

Znalecké ocenění zabaveného majetku.

Zabavený majetek se při zabavení ocení, ledaže toto ocenění nelze provést ihned vzhledem ke zvláštní hodnotě majetku, nebo jde-li o zabavení movitého majetku zapsaného v rejstříku nedržených zástav a zabaveného movitého majetku. Ocenění provádí exekutor, který provedl zabavení. Na žádost a s náklady hrazenými účastníkem řízení může ocenění provést soudní znalec, kterého si účastník řízení zvolí (článek 89 zákona). K prodeji zabaveného majetku může dojít až poté, co exekuční příkaz nabude právní moci, ledaže by dlužník s prodejem majetku souhlasil dříve nebo by se jednalo o majetek podléhající rychlé zkáze nebo by hrozilo, že hodnota zabaveného majetku výrazně poklesne (článek 92 zákona).

Zabavený majetek se prodává ve veřejné dražbě nebo na základě přímé smlouvy mezi kupujícím a exekutorem nebo fyzickou osobou, která se zabývá komisními obchody. Veřejná dražba se může konat také on-line (veřejná on-line dražba). Způsob a datum prodeje majetku určí a zaznamená exekutor do protokolu o zabavení bezprostředně po zabavení s ohledem na zásadu, že má být získána co nejlepší cena (článek 93 zákona). Pokud se exekutor rozhodne pro veřejnou dražbu, do záznamu se doplní datum a místo veřejné dražby. Exekutor informuje účastníky řízení o způsobu a datu prodeje majetku zvláštním oznámením doručeným věřiteli a dlužníkovi (článek 82 řádu pro výkon exekuční činnosti (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)).

Zveřejnění prodeje. Pokud exekutor rozhodne, že majetek bude prodán ve veřejné dražbě, zašle soudu oznámení o veřejné dražbě nejméně osm dní před zahájením veřejné dražby a soud jej zveřejní na úřední desce soudu. Exekutor musí zveřejnit oznámení a fotografii majetku ve vyhledávači pro prodej movitého majetku a zadat informace o movitém majetku do tohoto vyhledávače (článek 93 zákona). Exekutor oznámí veřejnou dražbu na úřední desce soudu a na internetových stránkách příslušného orgánu, který vydal rozhodnutí o zabavení. Exekutor musí požádat o zveřejnění oznámení o veřejné dražbě v úředním rejstříku, pokud takový rejstřík existuje. Pokud to navrhne věřitel nebo dlužník, může exekutor vyhlásit veřejnou dražbu také ve sdělovacích prostředcích, a to po uhrazení nákladů účastníkem řízení, který o veřejnou dražbu žádá (článek 89 řádu).

Možnost prohlédnout si prodávaný majetek. V oznámení o veřejné dražbě musí být uvedeno místo, datum a čas konání dražby, musí být uveden a popsán majetek, který má být prodán, a musí být uvedeno, kde si lze majetek před dražbou prohlédnout (článek 89 řádu pro výkon exekuční činnosti). Zájemci mohou také vyhledávat předměty prodeje v exekučních řízeních a prohlížet si fotografie majetku ve vyhledávači prodejů na portálu e-dražbe (on-line dražby) na adrese SodneDrazbe.si. Prodávaný majetek lze vyhledávat a prohlížet podle následujících kritérií: soud, číslo případu, forma prodeje, způsob prodeje, typ prodeje, datum zahájení prodeje, stav zveřejnění, předmět prodeje, typ předmětu, město, region a vyvolávací cena. Vyhledávání lze provést také zadáním textu do příslušného pole pro zadávání textu.

Dražební jistota. Před zahájením veřejné dražby musí exekutor určit, zda je povaha a hodnota majetku taková, aby účastníci dražby museli složit dražební jistotu, která nesmí být vyšší než 10 % vyvolávací ceny majetku.

Osoba nebo společnost řídící prodej. Veřejnou dražbu provádí exekutor, který může na vlastní náklady pověřit dražebníka, aby předměty vydražil, pokud je to vzhledem k množství a kvalitě majetku nezbytné. Dražba je veřejná (článek 92 řádu pro výkon exekuční činnosti).

Vyvolávací cena. Při první dražbě nesmí být zabavený majetek prodán pod odhadní cenou. Není-li odhadní ceny dosaženo při první dražbě, provede exekutor na návrh účastníka řízení druhou dražbu, v níž může být majetek prodán pod odhadní cenou, nejméně však za jednu třetinu této ceny (článek 94 zákona).

Tvorba nabídek a příklep. Nejméně 15 minut po zahájení dražby vyzve exekutor účastníky dražby, aby učinili nabídky (přihazování). Dražba pokračuje, dokud všichni zúčastnění neodevzdají své nabídky. Exekutor předá majetek dražiteli, který nabídne nejvyšší cenu, pokud po dvou výzvách účastníkům k podání vyšší nabídky není učiněna žádná vyšší nabídka. Pokud kupující nezaplatí kupní cenu do konce dražby, může exekutor prodat majetek dalšímu zájemci s nejvyšší nabídkou, pokud s tím věřitel souhlasí podpisem protokolu o dražbě. Není-li věřitel na dražbě přítomen, může exekutor prodat majetek okamžitě dalšímu zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, pokud jeho nabídka činí alespoň 50 % nejlepší nabídky, ale je vyšší než vyvolávací cena; v opačném případě exekutor nabídne majetek k dražbě znovu během téže dražby. Předchozí dražitel s nejvyšší nabídkou se opakované dražby již nemůže účastnit (článek 94 řádu pro výkon exekuční činnosti).

Zaplacení kupní ceny a převzetí majetku. Kupující musí zaplatit kupní cenu a převzít majetek ihned po skončení dražby. Exekutor musí kupujícímu poskytnout dokument s informacemi o prodeji a informace vedené v rejstříku, pokud je rejstřík prodávaného majetku veden. Na základě tohoto dokumentu vymaže exekutor případná věcná břemena a/nebo zákazy prodeje majetku a zapíše nového vlastníka v případech, kdy je v rejstříku zapsáno vlastnické právo. Exekutor může převést majetek na kupujícího i předtím, než je zaplacena kupní cena, pokud mu to věřitel povolí, a to na vlastní riziko za částku, na kterou má věřitel nárok z kupní ceny. Pokud kupující nezaplatí kupní cenu a věřitel nesouhlasí s předáním majetku, může exekutor prodat majetek dalšímu zájemci, který nabídne nejlepší cenu. Kupující nabývá majetek bez jakýchkoli břemen a stává se vlastníkem majetku, i když dlužník nebyl vlastníkem majetku. Kupující nemá právo na záruku za vady majetku (článek 96 zákona).

Majetková a jiná věcná práva.

Prodej majetku a jiných hmotných práv provádí exekutor v souladu s ustanoveními řádu pro výkon exekuční činnosti, která upravují oceňování a prodej movitého majetku. Exekutor vyhotoví soupis zabavených práv v souladu s ustanoveními tohoto řádu upravujícími zabavení movitého majetku. Soupis přesně popisuje práva podle jejich podstaty a rozsahu, s přihlédnutím k dokumentům, které ve vztahu k tomuto právu existují, a stanoví, co je dlužník povinen poskytnout nebo učinit jako protiplnění nebo službu za výkon těchto práv (článek 108 řádu pro výkon exekuční činnosti).

Nemovitý majetek.

Exekuce na nemovitý majetek se provádí zápisem exekučního příkazu do katastru nemovitostí, určením hodnoty nemovitého majetku, jeho prodejem a vyplacením věřitele z výtěžku prodeje (článek 167 zákona).

Znalecké ocenění zabaveného majetku. Hodnotu nemovitého majetku může soud určit ještě předtím, než exekuční příkaz nabude právní moci. Hodnotu nemovitého majetku určuje soud na základě ocenění soudním znalcem podle tržní hodnoty platné v době ocenění. Při stanovení hodnoty se zohlední případné snížení hodnoty z důvodu určitého práva, např. věcného břemene (článek 178 zákona), které může vzniknout po prodeji. Hodnota nemovitého majetku je stanovena rozhodnutím soudu, proti kterému je přípustné odvolání (článek 179 zákona).

Zveřejnění prodeje. Poté, co rozhodnutí o určení hodnoty nemovitého majetku nabude právní moci, vydá soud příkaz k prodeji nemovitého majetku. V tomto příkazu stanoví způsob a podmínky prodeje, jakož i dobu a místo prodeje, má-li být nemovitost prodána v dražbě. Prodej nemovitého majetku se uskuteční poté, co exekuční příkaz nabude právní moci, a po rozhodnutí o určení hodnoty nemovitého majetku. Soud vyhlašuje nařízení prodeje na úřední desce soudu, na svých internetových stránkách a dalšími zavedenými místními prostředky. Příkaz k prodeji zemědělské půdy vyhlašuje soud na úřední desce správního celku, v jehož obvodu se nemovitost nachází, a může být rovněž vyhlášen na internetových stránkách tohoto správního celku. Příkaz k prodeji nemovitého majetku může věřitel zveřejnit ve sdělovacích prostředcích. Náklady na zveřejnění jsou účtovány věřiteli. Od vyhlášení příkazu k prodeji na úřední desce soudu do dne prodeje musí uplynout nejméně 30 dní. Soud doručí příkaz k prodeji účastníkům řízení, zástavnímu věřiteli, dalším účastníkům řízení, kteří mají zapsané předkupní nebo výkupní právo, a příslušnému správnímu orgánu (článek 181 zákona).

Nemovitý majetek se zpravidla prodává ve veřejné dražbě. Veřejná dražba se provádí jako veřejná on-line dražba, pokud soudce nepovažuje za vhodnější, aby byl nemovitý majetek prodán ve veřejné dražbě. Soudce může rovněž rozhodnout, že veřejná dražba pro prodej nemovitého majetku by měla být provedena i v případě, že se do první veřejné on-line dražby nepřihlásil žádný zájemce. Pokud soud nerozhodne jinak, koná se veřejná dražba nemovitého majetku v prostorách soudu. Věřitelé, zástavní věřitelé a věřitelé dluhu z pozemku mohou po celou dobu exekučního řízení až do vydání příkazu k prodeji souhlasit s tím, aby byla nemovitost prodána shromážděním závazných nabídek nebo na základě přímé nabídky (článek 183 zákona).

Příkaz k prodeji nemovitého majetku zahrnuje:

 1. podrobný popis nemovitého majetku, včetně zařízení a vybavení ,
 2. věcné břemeno práva stavby a věcná břemena, která musí kupující akceptovat,
 3. hodnotu nemovitého majetku, jak ji určil soud ve svém rozhodnutí,
 4. cenu, za kterou lze nemovitost prodat,
 5. lhůtu, do které musí kupující zaplatit kupní cenu,
 6. způsob prodeje a
 7. výši jistoty, kterou má dražitel zaplatit (článek 184 zákona).

Možnost prohlédnout si prodávaný majetek. Soud může zájemci o koupi nemovitosti umožnit, aby si nemovitost na požádání a na vlastní náklady prohlédl. Metodu a způsob prohlídky a případnou přítomnost exekutora určí soud v příkazu o prodeji nemovitého majetku (článek 176 zákona). Zájemci mohou také vyhledávat předměty prodeje v exekučních řízeních a prohlížet si fotografie ve vyhledávači prodejů na portálu e-dražbe (on-line dražby) na adrese SodneDrazbe.si. Prodávaný majetek lze vyhledávat a prohlížet podle následujících kritérií: soud, číslo případu, forma prodeje, způsob prodeje, typ prodeje, datum zahájení prodeje, stav zveřejnění, předmět prodeje, typ předmětu, město, region, podlaží, plocha, počet místností, rok výstavby, společnost, v níž má akcionář podíl, a vyvolávací cena. Vyhledávání lze provést také zadáním textu do příslušného pole pro zadávání textu.

Dražební jistota. Veřejných dražeb se mohou účastnit ti, kteří zaplatili jistotu ve výši jedné desetiny stanovené hodnoty nemovitosti nejméně tři pracovní dny před konáním dražby. Věřitel, na jehož návrh soud povolil dražbu, je osvobozen od placení jistoty, stejně jako zástavní věřitel nebo věřitel dluhu z pozemku, pokud jejich pohledávky převyšují hodnotu jistoty a pokud by jistota mohla být uhrazena z kupní ceny s ohledem na postavení věřitelů a stanovenou hodnotu nemovitosti. V případě veřejné on-line dražby musí být osvobození od platby jistoty navrženo tři pracovní dny před zahájením veřejné on-line dražby. Jistoty dražitelů, jejichž nabídky nebyly přijaty, se vracejí na jejich bankovní účty do 15 dnů po skončení veřejné dražby nebo po skončení řízení o otevírání nabídek, nestanoví-li zákon jinak (článek 185 zákona).

Vyvolávací cena. Při prvním prodeji nesmí být nemovitý majetek prodán za méně než 70 % jeho stanovené hodnoty. Pokud se nemovitost neprodá při prvním prodeji, vyhlásí soud na návrh věřitele druhý prodej, při kterém se nemovitost nesmí prodat za méně než polovinu její stanovené hodnoty. Od prvního do druhého prodeje musí uplynout alespoň 30 dní. Prohlášením do protokolu u soudu, u něhož probíhá exekuční řízení, nebo u jiného soudu mohou účastníci řízení, zástavní věřitel nebo věřitelé dluhu z pozemku souhlasit s tím, aby nemovitost byla prodána v dražbě za méně než 70 % její stanovené hodnoty při prvním prodeji nebo za méně než polovinu její stanovené hodnoty při druhém prodeji (článek 188 zákona).

Prodej v dražbě a příklep. Jakmile soud zjistí, že jsou splněny podmínky pro prodej, oznámí zahájení dražby. Dražba trvá tak dlouho, dokud dražitelé zvyšují své nabídky. Dražitel je vázán svou nabídkou, dokud není učiněna vyšší nabídka (protinabídka). Na žádost jednoho nebo více věřitelů může soud povolit krátkou přestávku na rozmyšlenou. Dražba je ukončena, když dražitelé nenabídnou vyšší cenu ani poté, co je soudce dvakrát vyzval, aby tak učinili. Po skončení dražby soud určí, který dražitel nabídl nejvyšší cenu, a prohlásí, že nemovitost bude přidělena tomuto dražiteli. Soud vydá rozhodnutí o příklepu nemovitého majetku, které se doručí účastníkům řízení, jimž bylo doručeno usnesení o prodeji, a všem účastníkům dražby. Proti rozhodnutí o příklepu není odvolání. Nesrovnalosti při dražbě lze řešit v odvolání proti rozhodnutí o přidělení nemovitosti kupujícímu (článek 189 zákona).

Zaplacení kupní ceny. Po příklepu musí kupující zaplatit kupní cenu ve lhůtě stanovené v příkazu k prodeji (článek 191 zákona). Tato lhůta nesmí být delší než šest měsíců ode dne prodeje, a to bez ohledu na to, zda je kupní cena zaplacena jednorázově nebo ve splátkách (článek 184 zákona).

Přechod. Po vydání rozhodnutí o příklepu je zaplacena kupní cena a soud vydá rozhodnutí, kterým je nemovitost předána kupujícímu (převod). Poté, co toto rozhodnutí nabude právní moci, je vlastnické právo kupujícího zapsáno do katastru nemovitostí a práva a věcná břemena jsou vymazána v souladu s rozhodnutím o příklepu. V rozhodnutí soud rovněž uvede, do kdy se dlužník musí vystěhovat z rodinného domu či bytu nebo vyklidit obchodní prostory. Rozhodnutí o přechodu majetku je rovněž vykonatelným titulem pro vyklizení a předání nemovitosti a stává se vykonatelným po nabytí právní moci (článek 192 zákona).

Veřejná on-line dražba nemovitého majetku. Novela zákona o vymáhání a zajištění pohledávek (UL RS, č. 11/18) zavedla řadu změn ve způsobu provádění veřejných on-line dražeb. Tuto oblast podrobně upravuje řád pro vyhlašování prodejů v on-line vyhledávači a on-line veřejných dražbách při exekučních řízeních (Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, UL RS, č. 195/20). On-line soudní dražby jsou k dispozici na adrese: SodneDrazbe.si.

Registrace do veřejné on-line dražby a schválení registrace. Zájemce o koupi se zaregistruje do veřejné on-line dražby prostřednictvím portálu e-dražbe pomocí účtu SI-PASS, zvolí si roli, ve které bude vystupovat jako dražitel (např. jako dražitel nebo jako dražitel, který je současně věřitelem, zástavním věřitelem nebo věřitelem dluhu z pozemku, nebo jako nositel předkupního práva nebo práva na odkup), uvede údaje o účtu, na který má být vrácená jistota zaslána (pokud se liší od účtu, ze kterého byla jistota zaplacena), a uvede, zda žádá o osvobození od placení jistoty (pokud ano, přiloží návrh na osvobození). U majetku, na který se vztahují zvláštní podmínky pro koupi, musí rovněž předložit doklady, které prokazují splnění těchto zvláštních podmínek. Pokud je třeba za účast na veřejné on-line dražbě zaplatit jistotu, je zájemci o koupi při registraci do veřejné on-line dražby v systému portálu e-dražbe zaslána výše jistoty, číslo jednací, které je třeba k platbě připojit, a účet, na který má být jistota zaplacena. Pokud si předmět prodeje přeje koupit ve veřejné on-line dražbě společně několik zájemců, zaregistruje se do veřejné on-line dražby pouze jeden z nich a k registraci přiloží dokumenty, které prokazují podíly, jimiž zájemci předmět prodeje převezmou, a zmocnění k účasti ve veřejné on-line dražbě jménem ostatních zájemců. Po přezkoumání registrace do veřejné on-line dražby a kontrole, zda zájemce o koupi zaplatil jistotu, autor oznámení registraci schválí nebo zamítne a o svém rozhodnutí informuje zájemce o koupi v rámci systému portálu e-dražbe. Pokud je registrace zamítnuta, musí být uveden důvod zamítnutí.

Pokud je registrace schválena, je dražiteli v rámci systému portálu e-dražbe přidělen jedinečný číselný kód, pod kterým se anonymně veřejné on-line dražby účastní.

Průběh veřejné on-line dražby. Veřejná on-line dražba je zahájena automaticky v okamžiku, který je v objednávce prodeje nebo v oznámení o veřejné on-line dražbě stanoven jako okamžik jejího zahájení, a trvá tak dlouho, jak je stanoveno v objednávce prodeje nebo v oznámení o veřejné on-line dražbě. Dražitel zvýší vyvolávací cenu nebo aktuálně nejvýhodnější nabídku alespoň o přírůstek nabídky stanovený v prodejním příkazu nebo ve veřejném oznámení o on-line dražbě. Pokud není přírůstek nabídky stanoven, může dražitel zvýšit nabídku o jím stanovenou částku. Během veřejné on-line dražby je uchazeč v systému portálu e-dražbe informován o aktuálně nejlepší nabídce a o tom, zda je jeho nabídka aktuálně nejlepší. Pokud je nabídka učiněna dvě minuty před koncem veřejné on-line dražby, doba trvání dražby se prodlouží (pokaždé) o další dvě minuty.

Zpráva o průběhu veřejné on-line dražby. Po ukončení veřejné on-line dražby se automaticky vygeneruje zpráva o jejím průběhu. Je k dispozici dražitelům v rámci systému portálu e-dražbe v anonymizované podobě a autorům oznámení v neanonymizované podobě.

Prodej práva / majetkové účasti akcionáře

Exekuce na majetkovou účast akcionáře se provádí zápisem exekučního příkazu, prodejem majetkové účasti a vyplacením věřitele z výtěžku prodeje. Exekučním příkazem soud zakáže akcionáři nakládat s jeho majetkovou účastí. Soud doručí společnosti exekuční příkaz a zapíše ho do soudního rejstříku obchodních společností. Tímto zápisem získává věřitel zástavní právo k majetkové účasti akcionáře. Zástavní právo se vztahuje rovněž na jakoukoli osobu, která následně získá majetkovou účast. Ustanovení tohoto zákona o exekuci nemovitého majetku (článek 164 zákona) se použijí s příslušnými změnami i na exekuci majetkové účasti akcionáře. Stejně jako v případě nemovitého majetku může být majetková účast akcionáře prodána ve veřejné on-line dražbě.

2. Třetí strany provádějící prodej

Movitý majetek

Movitý majetek prodává ve veřejné dražbě soudní exekutor, který může na vlastní náklady pověřit dražebníka, aby v případě potřeby provedl dražbu podle množství a kvality movitého majetku. Prodej v dražbě je veřejný (článek 93 zákona a článek 92 řádu pro výkon exekuční činnosti).

Movitý majetek může být prodán také na základě přímé dohody mezi kupujícím a exekutorem nebo prostřednictvím fyzické osoby, která se zabývá komisními obchody. Způsob a datum prodeje majetku určí a zaznamená exekutor do protokolu o zabavení bezprostředně po zabavení s ohledem na zásadu, že má být získána co nejlepší cena (článek 93 zákona).

Nemovitý majetek.

Veřejné dražby nemovitostí provádějí soudci. Veřejné on-line dražby nemovitostí probíhají automatizovaným způsobem na on-line portálu SodneDrazbe.si.

3. Typy dražeb, na které se pravidla nemusí plně vztahovat

Slovinské právo nezná jiné typy dražeb v exekučním řízení. Slovinské právo umožňuje v konkurzním řízení vedle možnosti veřejné on-line dražby také veřejnou dražbu se zvýšením a veřejnou dražbu se snížením vyvolávací ceny. Existují také různé způsoby prodeje movitého a nemovitého majetku. Namísto prodeje ve veřejné dražbě může být movitý majetek prodán na základě přímé smlouvy mezi kupujícím a exekutorem, správcem nebo fyzickou osobou, která se zabývá komisními obchody (čl. 93 odst. 1 zákona). Nemovitý majetek se prodává ve veřejné dražbě, pokud se věřitelé, zástavní věřitelé a věřitelé dluhu z pozemku nedohodnou do vydání příkazu k prodeji, že:

 • nemovitý majetek se prodává shromažďováním závazných nabídek, nebo
 • nemovitost není prodána na základě přímé smlouvy ve stanovené lhůtě (článek 183 zákona).

4. Informace vztahující se k národním rejstříkům majetku

Ve Slovinsku existují tyto rejstříky majetku:

 • Katastr nemovitostí pro vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem,
 • evidence motorových vozidel,
 • slovinský lodní rejstřík,
 • letecký rejstřík,
 • rejstřík zaknihovaných cenných papírů,
 • rejstřík nedržených zástav a zabaveného movitého majetku, rejstřík bankovních účtů,
 • rejstřík příjemců mezd a jiných osobních příjmů (např. důchodů).

Tyto rejstříky jsou vedeny elektronicky. Za každý z nich je zodpovědná konkrétní instituce.

Přístup do těchto rejstříků je umožněn každému, kdo prokáže právní zájem (čl. 4 odst. 6 zákona). Věřitel může prokázat právní zájem předložením vykonatelného titulu (například vykonatelného rozsudku), kterým bylo dlužníkovi uloženo zaplatit pohledávku věřitele. V takovém případě může věřitel požádat provozovatele rejstříku o informace o majetku dlužníka. Soudy mají k mnoha z těchto rejstříků elektronický přístup.

Za získání informací z těchto rejstříků není nutné platit soudní poplatky, avšak někteří provozovatelé těchto databází (rejstříků) mohou požadovat, aby věřitelé zaplatili malý poplatek (například slovinský Institut zdravotního pojištění (Zavod za zdravstveno zavarovanje), který vede rejstřík plátců mezd a jiných osobních příjmů (např. důchodů), požaduje za získání informací o zaměstnání dlužníka poplatek ve výši 4,00 EUR). Platbu lze provést také elektronicky.

5. Informace o databázích, které pomáhají věřitelům najít majetek a pohledávky dlužníků

Provozovatel databáze musí podle čl. 4 odst. 6 zákona předat informace o majetku dlužníka věřitelům na jejich žádost, pokud věřitel prokáže právní zájem (například vykonatelný titul). Těmito provozovateli jsou:

 • Slovinský institut zdravotního pojištění předává informace o plátcích mezd a jiných osobních příjmů (např. důchodů),
 • Agentura Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) (AJPES) poskytuje informace z rejstříku bankovních účtů,
 • Centrální zúčtovací společnost cenných papírů (Centralna klirinško depotna družba d.d.) (KDD) předává informace z rejstříku zaknihovaných cenných papírů,
 • soud, který vede soudní rejstřík, předává informace o podílech v podnicích a o jiných účastech v právnických osobách. Přístup do soudního rejstříku je možný také elektronicky prostřednictvím jeho internetových stránek,
 • soud, který vede katastr nemovitostí, poskytuje informace o nemovitém majetku, k němuž má dlužník vlastnické právo,
 • ministerstvo vnitra poskytuje informace z evidence registrovaných motorových a přípojných vozidel,
 • Slovinská námořní správa poskytuje informace z lodního rejstříku (lodě menší než 24 m),
 • Agentura pro civilní letectví poskytuje informace z leteckého rejstříku.

Ve většině případů může věřitel získat přístup do rejstříku tak, že požádá provozovatele rejstříku o informace o majetku dlužníka. Věřitel má přístup do některých rejstříků (například soudního rejstříku) elektronicky (prostřednictvím internetových stránek).

K získání informací o majetku dlužníka není nutné zastoupení advokátem a neplatí se daně státu. Někteří provozovatelé databází požadují za informace o zaměstnání dlužníků malý poplatek (například slovinský Institut zdravotního pojištění) ve výši 4,00 EUR. Poplatek lze uhradit elektronicky.

6. Informace o on-line soudních dražbách

Od 1. února 2021 jsou soudní dražby nemovitostí a práv v exekučním řízení, zpravidla a podle vyhlášky o splnění technických podmínek pro používání on-line vyhledávače pro prodej a pro provádění veřejných on-line dražeb nemovitostí v exekučních řízeních (Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za používanie spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih verejných dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih, UL RS, č. 3/2021) prováděny on-line podle pravidel stanovených v řádu pro vyhlašování prodejů v on-line vyhledávači a veřejných on-line dražbách při exekučních řízeních (UL RS, č. 195/2020).

Přístup k informacím o předmětech prodeje je bezplatný. Registrace prostřednictvím systému SI-PASS umožňuje účast v dražbě bez ohledu na aktuální polohu účastníka. Zaručuje také anonymitu účastníka.

Přístup na internetové stránky je k dispozici na adrese https://sodnedrazbe.si/

Poslední aktualizace: 15/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.