Soudní dražby

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

Dražby jsou vyhlášeny prostřednictvím oznámení, která jsou zveřejněna v oddíle „Administración de Justicia“ (justiční správa) na portále B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, státní úřední věstník) a na samotném dražebním portálu.

Ocenění se provádí v soudním řízení, které je za tímto účelem zahájeno (§ 637 občanského soudního řádu – Ley de Enjuiciamiento Civil, dále jen „OSŘ“), a to ustanovením znalců. Někdy není ocenění nutné, neboť hodnota pro účely dražby již byla stanovena, například při zabavení nemovitosti. Ocenění se nevyžaduje ani v případě dobrovolných dražeb, pokud lze majetek dát do dražby bez minimální ceny nebo bez odhadované hodnoty, nebo za hodnotu navrhovanou stranami.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Podle španělských právních předpisů mohou prodej uskutečnit rovněž specializované osoby nebo subjekty, veřejné či soukromé, a pokud s tím justiční orgán souhlasí, musí se prodej nebo dražba uskutečnit v souladu s pravidly tohoto subjektu, nejsou-li tato neslučitelná s účelem výkonu rozhodnutí nebo ochranou zájmů strany žádající o výkon rozhodnutí i osoby, vůči níž je výkon rozhodnutí navrhován, a to podle § 641 OSŘ.

V prvním odstavci výše zmíněného ustanovení se uvádí, že tyto funkce mohou převzít sdružení právních zástupců (Colegios de Procuradores) která musí za tímto účelem zřídit vlastní elektronický dražební portál.

Dochází rovněž k případům přímého prodeje insolvenčními správci ve fázi likvidace v rámci insolvenčního řízení.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

V současnosti jsou na dražebním portálu vyhlašovány všechny dražby, soudní dražby i dražby vedené notáři, které se konají ve Španělsku, zahrnuty však nejsou administrativní dražby (např. ministerstvo financí nebo správa sociálního zabezpečení), v budoucnu se však plánuje jejich začlenění na portál.

Na portálu nejsou uvedeny již zmíněné prodeje prostřednictvím specializovaných subjektů, prodeje v rámci insolvenčního řízení, pokud soud schválil jinou formu zcizení, a řízení o výkonu rozhodnutí, v jejichž rámci se strany vzájemně dohodnou na jiné formě prodeje majetku podepsáním kupní smlouvy (§ 640 OSŘ).

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

  • Nemovitosti: Katastry nemovitostí odpovídají za poskytování informací o pozemcích a nemovitostech daných do dražby, jako jsou údaje o vlastníkovi, fyzickém stavu nemovitosti, místě, kde se nemovitost nachází, a právech váznoucích na pozemcích a nemovitostech nebo věcných břemenech, jako je požívací právo k nemovitosti.
  • Movité věci: Existuje rovněž registr movitého majetku, který zahrnuje letadla, plavidla, automobily a jiná vozidla s motory, průmyslové stroje, obchodní prostory a kapitálové statky atd.
  • Ostatní registry majetku: Informace o určitých aktivech jsou vzhledem k jejich povaze zpřístupněny zvláštním způsobem, například v případě nehmotných aktiv u španělského Úřadu pro patenty a ochranné známky.

5. Informace o databázích, které věřitelům umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníků

K tomuto účelu slouží katastr nemovitostí a registr movitého majetku, jelikož oba poskytují informace o vlastnictví majetku a o všech příslušných věřitelích.

Nahlížet lze rovněž do údajů na internetových stránkách katastru nemovitostí. Je-li zveřejněn záznam katastru nemovitostí týkající se nemovitosti, která má být předmětem dražby, vytvoří dražební portál internetový odkaz, který umožňuje zobrazení nemovitosti přes satelit, prostřednictvím platforem jako Google Earth.

6. Informace o elektronických soudních dražbách

Dražební portál

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.