Soudní dražby

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

1. Oznámení a odhad ceny za účelem prodeje zabaveného majetku

Zabavený majetek je prodán prostřednictvím švédského exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten, dále jen „exekuční orgán“). Majetek je prodán ve veřejné dražbě nebo na základě soukromé smlouvy. Prodejem movitých věcí lze pověřit externí dražebníky. Nemovitosti lze za účelem prodeje převést na realitní makléře.

Exekuční orgán může dlužníkovi povolit, aby majetek prodal sám. V tomto případě je povolen odklad nuceného prodeje. Dlužník se může s věřitelem dohodnout rovněž na vyřešení situace jiným způsobem. Věřitel může poté od zabavení (utmätning) upustit.

Zabavený majetek musí být vždy oceněn exekutorem. Exekuční orgán si někdy najme znalce, aby majetek ocenil a vyhotovil zevrubný popis. Odhadce se zpravidla využívá při oceňování nemovitostí a bytů vlastníků jednotek či v družstevním vlastnictví. Odhadce je však často přizván také v případě majetku větší hodnoty.

Exekuční orgán zveřejňuje (oznamuje) nucené prodeje na svých internetových stránkách. Prodej je často oznamován i na jiných internetových stránkách s cílem přilákat potenciální kupce. Oznámení o prodeji je zveřejněno rovněž v Post- och Enrikem Tidningar, což jsou internetové zpravodajské stránky obsahující oznámení mnoha orgánů a obcí. Oznámení se zveřejňují za účelem nalezení neznámých věřitelů a jiných osob, kterých se prodej týká.

Informace o prodeji jsou uvedeny na internetových stránkách exekučního orgánu. Tyto údaje zahrnují odhadovanou hodnotu, zatímco popis majetku, fotografie a jiné dokumenty jsou uvedeny v příloze. Jsou stanoveny podmínky prodeje jakožto body, jichž by si měl být kupující v souvislosti s prodejem vědom. Pokud exekuční orgán najme za účelem prodeje jinou osobu, jsou příslušné informace uvedeny na internetových stránkách této osoby. Tyto informace jsou často zveřejněny i na internetových stránkách exekučního orgánu.

Exekuční orgán vždy zorganizuje prohlídku nemovitosti, která má být prodána. Je tomu tak proto, aby kupující mohl splnit svou povinnost získat informace, které potřebuje.

Nucený prodej probíhá tak, aby bylo dosaženo nejvyšší nabídky. Je-li několik dražitelů, je majetek prodán dražiteli, který poslední podá nejvyšší nabídku. Pokud orgán naopak rozhodne o prodeji na základě soukromé smlouvy s podáním nabídek, je o tom, kdo podal nejvyšší nabídku, rozhodnuto po otevření nabídek.

Uskutečňuje-li se prodej formou elektronické dražby, musí vydražitel provést platbu do 48 hodin. Platba se obvykle provádí debetní nebo kreditní kartou. V případě prodeje v tradiční dražbě v místě je třeba platbu provést přímo na místě, a to debetní nebo kreditní kartou, poštovní poukázkou nebo šekem či v hotovosti.

Je-li majetek prodán za částku vyšší než 10 000 SEK, povoluje exekuční orgán s ohledem na provedení platby dobu odkladu v délce až jednoho měsíce. Ihned je vždy nutno složit jistotu ve výši 10 %.

2. Třetí strany, které mohou uskutečnit prodej

Prodej zabaveného majetku se obvykle provádí ve veřejné dražbě, kterou pořádá exekuční orgán. Tento orgán může prodejem pověřit externí subjekty. V případě movitých věcí může orgán pověřit konáním dražby někoho jiného. Co se týká nemovitostí, exekuční orgán může za účelem prodeje najmout realitního makléře.

3. Druhy dražeb, na něž se výše uvedená pravidla nemusí plně vztahovat

Prodej je rozdělen do čtyř různých kategorií: movité věci, plavidla, letadla a nemovitosti. Pro jednotlivé kategorie existují do jisté míry odlišná pravidla. Údaje o tom, která pravidla se použijí, jsou zveřejněny spolu s oznámením o prodeji. Na prodej na základě žádosti bytového družstva, kdy zaniká právo užívání, tj. nucený prodej, se vztahují zvláštní předpisy.

4. Informace o vnitrostátních registrech majetku

Při zjišťování majetku má exekuční orgán právo vyhledávat v různých registrech nebo jim pokládat dotazy, jedná se např. o:

  • katastr nemovitostí (Fastighetsregistret); ten zahrnuje veškeré nemovitosti ve Švédsku
  • registr silničních vozidel (Vägtrafikregistret); všechna zaregistrovaná civilní vozidla ve Švédsku
  • daňový registr (Skatteregistret); informace týkající se úhrad
  • úřad sociálního pojištění (Försäkringskassan); informace týkající se úhrad
  • důchodová správa (Pensionsmyndigheten); informace týkající se úhrad
  • obchodní rejstřík (Näringslivsregistret); údaje o všech švédských společnostech s ručením omezeným, veřejných obchodních společnostech, družstevních společnostech, včetně bytových družstev, a soukromých společnostech
  • registr cenných papírů (Värdepappersregistret); tento registr spravuje Euroclear a jsou v něm obsaženy údaje o držení všech kótovaných cenných papírů
  • rejstřík plavidel (Fartygsregistret); informace o všech švédských plavidlech
  • letecký rejstřík (Luftfartygsregistret); informace o všech švédských letadlech
  • registr zbraní (Vapenregistret); držení palných zbraní.

Registry jsou vedeny elektronicky a exekuční orgán může většině z nich podávat dotazy v elektronické podobě. Jsou-li údaje v registru důvěrné, může o ně exekuční orgán přesto požádat, aby mohl prověřit, zda má dlužník majetek, který lze obstavit. Pokud orgán položí takovéto dotazy, obvykle se neúčtuje žádný poplatek.

Některé registry zaznamenávají rovněž případy, kdy exekuční orgán uplatní nárok na majetek, například katastr nemovitostí, lodní registr a letecký rejstřík.

5. Informace o databázích, které věřitelům umožňují zjistit majetek nebo pohledávky dlužníků

Exekuční orgán nemůže v současnosti nabídnout vyhledávajícím žádnou elektronickou službu, která by umožňovala zjistit majetek či pohledávky dlužníka.

6. Informace o elektronických veřejných dražbách

Exekuční orgán může od roku 2014 provádět elektronické dražby, nazývané rovněž online dražby. Tyto dražby jsou možné pouze v případě prodeje movitého majetku. Úprava průběhu elektronické dražby je obsažena v kapitole 9 vyhlášky o vymáhání pohledávek, která stanoví způsob podávání nabídek.

Ve zprávě, která byla vládě předložena v listopadu 2016, se navrhovalo, aby v elektronické dražbě bylo možno prodávat také nemovitosti. Postup při prodeji nemovitostí je komplikovanější a vyžaduje více legislativních změn než v případě movitých věcí, aby byla možná elektronická dražba.

V současnosti nic nebrání v účasti na elektronické dražbě ze zahraničí.

Oznámení o všech elektronických dražbách jsou zveřejňována na internetových stránkách exekučního orgánu.

Uskutečňuje-li se prodej prostřednictvím externího dražebníka, je oznámení o elektronické dražbě uvedeno na jeho internetových stránkách. Dražebník musí být informován o tom, že je povinen dodržet pravidla týkající se prodeje stanovená v kapitole 9 exekučního řádu a kapitole 9 vyhlášky o vymáhání pohledávek. Smlouvy s externími dražebníky jsou obvykle uzavírány na základě zadávacího řízení. Obsahují požadavky týkající se finanční situace a odborné kvalifikace poskytovatele služeb.

Každý, kdo se chce elektronické dražby zúčastnit, se musí zaregistrovat na internetových stránkách, aby mohl podat nabídku. Veškerá podání jsou však veřejná a lze je sledovat bez předchozí registrace. K informacím, které je nutno při registraci poskytnout, patří osobní identifikační číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a přezdívka, která se používá při zveřejnění nabídek. Dražitelé nemusí prokázat svou totožnost. Dražitelé, které nemají švédské osobní identifikační číslo nebo kteří se z jiného důvodu nechtějí či nemohou zaregistrovat on-line, se mohou zaregistrovat manuálně.

Kupní cena v elektronické dražbě je uhrazena pomocí kreditní nebo bankovní karty.

Elektronické dražby se nelze zúčastnit osobně na místě v prostorách orgánu.

Dražení se uskutečňuje podáním nabídky a nové nabídky v daném čase. Je-li nabídka podána v době, kdy do konce zbývají méně než dvě minuty, prodlouží se doba o další dvě minuty.

Exekuční orgán odpovídá na dotazy telefonicky nebo elektronickou poštou, má-li však dražba brzy skončit, může být získání odpovědi obtížné. Orgán odpovídá ve švédštině, musí však být rovněž schopen poskytnout základní informace v jazycích národnostních menšin a poskytnout údaje a pokyny určitým menšinám ve zvláštních správních oblastech. Často lze poskytnout pomoc s otázkami v jiných jazycích.

Exekuční orgán překládá písemnosti týkající se prodeje pouze výjimečně, například tehdy, je-li zřejmé, že v zahraničí existuje široký okruh klientů.

Podle zásady přístupu veřejnosti k informacím je velká část informací v držení švédských orgánů veřejná. Informace o tom, kdo stojí za podáními v probíhající dražbě, však zveřejňovány nejsou. Může existovat rovněž požadavek na zachování důvěrnosti určitých citlivých údajů, tato otázka je však v každém případě posouzena individuálně, pokud někdo požádá o informace.

Poslední aktualizace: 05/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.