Tvangsauktion

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

1. Annoncering og fastsættelse af prisen ved salg af udlagte aktiver

Prisen for udlagte aktiver fastsættes på basis af de aktuelle priser på det cypriotiske marked. Såfremt der er tale om udlæg i fast ejendom, fastsætter auktionsvirksomheden en minimumssalgspris efter at have vurderet ejendommen. Hvis ikke minimumsprisen opnås, bliver ejendommen ikke solgt.

For så vidt angår løsøre, fastsætter de fogeder, der har gjort udlæg i aktiverne til fuldbyrdelse af en kendelse om foretagelse af udlæg i løsøre til fordel for kreditor, minimumsprisen på basis af de aktuelle markedspriser, hvorefter de sørger for, at løsøret bliver solgt. Hvis ikke minimumsprisen opnås, kan fogederne afholde en ny auktion.

Auktioner annonceres i dagbladene. Hvis auktionen vedrører fast ejendom, annonceres auktionen i den kommune eller det sogn, hvor ejendommen er beliggende, samt på indenrigsministeriets websted.

2. Tredjeparter, der kan forestå salget

Salg af aktiver på auktion kan forestås af kvalificerede private auktionsledere. En auktionsleder er en egnet person, der udpeges af matrikelstyrelsen under indenrigsministeriet i Cypern, og som er kvalificeret til at forestå tvangssalg af aktiver ved offentlig auktion.

Salg af løsøre, der sælges med henblik på fuldbyrdelse af en dom, finder sted på en offentlig auktion afholdt af fogeder, som er ansat ved statens domstolsstyrelse, og som har beføjelse til at sælge udlagte aktiver i forbindelse med fuldbyrdelse af en kendelse om udlæg i løsøre til fordel for en kreditor.

3. Auktioner, på hvilke reglerne ikke finder anvendelse i deres helhed

Der er tilfælde, hvor auktioner over løsøre forestås af kreditorerne selv, det være sig virksomheder, f.eks. banker, eller fysiske personer, hvis det er dem, der har fået overdraget skyldners løsøre i forbindelse med fuldbyrdelse af en kendelse. Disse tilfælde er ikke underlagt de samme regler som dem, der finder anvendelse på offentlige auktioner, jf. gældende lovgivning.

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

I Cypern føres følgende registre over aktiver:

  1. Matrikelstyrelsen i Cypern fører et register over alle skøder vedrørende borgernes faste ejendom.
  2. Trafikministeriet fører et register over alle køretøjer, der er indregistreret i Cypern.
  3. Ministeriet for handelsflåden i Cypern fører det cypriotiske skibsregister, hvor alle skibe og/eller søgående fartøjer registreres.
  4. Afdelingen for virksomhedsregistrering under ministeriet for virksomhedsregistrering og konkursforvaltning fører et register over virksomheder, andelsselskaber og handelsnavne, som er registreret i Cypern.
  5. Ministeriet for civil luftfart fører det cypriotiske flyregister og har ansvaret for registrering, overførsel og sletning af fly i registret.
  6. I afdelingen for virksomhedsregistrering fører afdelingen for intellektuel og industriel ejendomsret et varemærkeregister.

5. Oplysninger om databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldners aktiver eller fordringer

Der er fri adgang til registret over personer og virksomheder, der er gået konkurs, på webstedet for virksomhedsregistrering og konkursforvaltning i Cypern, så kreditorer kan indhente oplysninger om en skyldners økonomiske formåen. Der findes imidlertid ingen elektroniske databaser, hvor kreditorer kan få direkte adgang til oplysninger om en skyldners aktiver. En kreditor, der har opnået dom over sit krav, kan enten selv eller med en advokats mellemkomst foretage en søgning i matrikelregistret ved hjælp af en bekræftet kopi af kreditors dom eller anden retsafgørelse for at indhente oplysninger om fast ejendom, der er registreret i skyldners navn.

6. Oplysninger om onlinetvangsauktioner

I Cypern afholdes der ingen onlinetvangsauktioner.

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.