Tvangsauktion

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

1. Annoncering og fastsættelse af prisen ved salg af udlagte aktiver

Meddelelser om auktioner offentliggøres på fogedens officielle opslagstavle eller af den kommunale myndighed på den måde, der sædvanligvis anvendes på stedet. De offentliggøres endvidere på auktionsportalen (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) og i det centrale fuldbyrdelsesregister (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

I tilfælde af auktioner over fast ejendom udpeger fogeden en sagkyndig til at fastslå den normale værdi af ejendommen, herunder faste installationer og udstyr samt individuelle rettigheder og mangler i forbindelse med ejendommen. På grundlag af den sagkyndiges rapport fastsætter fogeden ejendomsværdien. Denne værdi danner grundlag for mindsteprisen, som er to tredjedele af den resulterende pris for den første auktion.

For løsøre fastsættes værdien i overensstemmelse med prislov nr. 526/1990 eller på grundlag af en vurdering fra fogeden. Er denne persons viden og erfaring utilstrækkelig, udpeges der en sagkyndig til at foretage en vurdering. Mindsteprisen er en tredjedel af den resulterende pris.

2. Tredjeparter, der kan forestå salget

Der findes to former for fuldbyrdelse i Tjekkiet.

  • Fuldbyrdelse

3. Auktioner, på hvilke reglerne ikke finder anvendelse i deres helhed

Alle tvangsauktioner er underlagt de relevante bestemmelser i lov nr. 99/1963 (retsplejeloven), lov nr. 120/2001 (loven om fuldbyrdelse) og gennemførelsesdekret nr. 418/2001 om procedurer for fuldbyrdelse og andre aktiviteter.

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

Aktiver indføres i følgende offentlige registre:

  • Fast ejendom: matrikelregistret (katastr nemovitostí)
  • Løsøre: køretøjsregistret (registr vozidel), fartøjsregistret (plavební rejstřík) og luftfartøjsregistret (letecký rejstřík)
  • Værdipapirer: værdipapircentralen (Centrální depozitář cenných papírů).

5. Oplysninger om databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldners aktiver eller fordringer

Der føres en liste over skyldnere i Tjekkiets centrale skyldnerregister (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), som kan konsulteres af kreditorer og skyldnere. Adgangen er gratis, men kræver registrering.

6. Oplysninger om onlinetvangsauktioner

Det sted, hvor auktionen skal afholdes, og som også kan foregå online, skal altid angives i auktionsmeddelelsen. Staten har imidlertid ikke noget officielt domæne til afholdelse af auktioner. Uofficielle portaler omfatter https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz og http://www.drazby-exekutori.cz. For at deltage i en auktion skal deltagerne autentificere sig og betale et depositum.

Sidste opdatering: 05/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.