På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Tvangsauktion

England og Wales

Følgende afsnit indeholder nærmere oplysninger om bestemmelserne i England og Wales om udlæg i aktiver som et middel til inddrivelse af skyldige beløb.

Indholdet er leveret af
England og Wales

I England og Wales er det ikke længere nødvendigt, at en distriktsdommer godkender og udpeger flyttefirmaer og auktionsledere. I § 41 i tillæg 12 til loven om domstole og tvangsfuldbyrdelse fastslås det, at løsøre kan sælges på en offentlig auktion, medmindre retten bestemmer andet.

Flyttefirmaer og auktionsvirksomheder kan indgive en ansøgning til de enkelte domstole med oplysninger om deres takster og aktuelle forsikringsforhold, så det kan afgøres lokalt, hvem der skal udpeges. Beslutningen om, hvilket firma der skal bruges, bør formelt træffes af et panel af forvaltere (panel of managers) på baggrund af de fremsatte oplysninger og oplyste takster.

Efter udpegelsen opslås en liste på retskontoret med navne og adresser på de udpegede virksomheder. Listen revideres hvert år og altid forud for forsikringspolicernes udløb. Der bør om muligt skiftes regelmæssigt mellem de udvalgte tjenesteydere. En række grundlæggende regler finder anvendelse, når det kun er muligt at anvende én virksomhed regelmæssigt.

Senest syv dage forud for salget skal fogeden (bailiff) sende skyldneren og alle eventuelle medejere en meddelelse om salget.

Når et salg er gennemført og provenuet modtaget fra auktionslederen, skal fogeden/den udlægsansvarlige (Delivery Manager) bekræfte, at der er modtaget betaling for alt det løsøre, der er gjort udlæg i og overdraget. Kvitteringen skal være behørigt påtegnet.

Der findes yderligere oplysninger om flytning, opbevaring og salg af overtaget løsøre i §§ 34-43 i bestemmelserne om overtagelse af løsøre.

Sidste opdatering: 04/10/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.