Tvangsauktion

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

1. Annoncering og fastsættelse af prisen ved salg af udlagte aktiver

Udlagte aktiver sælges af en foged. Udlagte aktiver skal ikke nødvendigvis sælges på en auktion, hvis skyldner og fordringshaver når til enighed om kravets opfyldelse, dvs. hvis de aftaler, at det krav, der er genstand for tvangsfuldbyrdelse, kan opfyldes på anden vis. Sådanne aftaler skal indgås med samtlige fordringshavere. Fogeden skal underrettes om aftalerne, da han eller hun ellers går videre med de sædvanlige formelle skridt.

Hvis forskellige kreditorer har indgivet anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af et krav til forskellige fogeder, og en af fogederne allerede har gjort udlæg i skyldners faste ejendom, kan en anden foged, der også har indledt tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, ikke gøre udlæg i skyldners registrerede faste ejendom, før ejendommen frigives af den første foged.

Værdien af og startprisen for de aktiver, der skal bortauktioneres, fastsættes af en sagkyndig.

Onlineauktioner afholdes ved hjælp af en elektronisk auktionsportal, som der er adgang til på nettet. En auktion annonceres mindst 10 dage forud for auktionens afholdelse i den officielle publikation Ametlikud Teadaanded og på internettet. Fogeden kan også annoncere auktionen i en avis, der sælges i det område, auktionen afholdes i. Efter anmodning fra fordringshaver eller skyldner annoncerer fogeden auktionen i andre publikationer for fordringshavers eller skyldners regning.

Interesserede personer kan besigtige de aktiver, der skal bortauktioneres, fra annonceringstidspunktet og frem til auktionens start. De har også mulighed for at gennemgå de anmodninger, der er indgivet vedrørende de aktiver, der skal bortauktioneres, og diverse attester vedrørende aktiverne, herunder vurderingsrapporter. Når aktiver sælges som led i en tvangsfuldbyrdelse, er hverken fogeden eller skyldner ansvarlig for mangler ved de solgte aktiver. Dette udelukker dog ikke, at fogeden eller skyldner kan holdes ansvarlig for ansvarspådragende forvoldt skade. Fogeden fastsætter det tidsrum, hvor aktiverne kan besigtiges. Hvis aktiverne er i skyldners besiddelse, kan skyldner anmode om, at besigtigelsen finder sted inden for det tidsrum, der er fastsat for tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger. Fogeden skal tage hensyn til ejerens interesser.

Hvis der er flere, som er interesserede i de aktiver, der skal bortauktioneres, kan de alle deltage i budgivningen på den betingelse, at de er behørigt tilmeldt auktionen. Budgivningen begynder ved startprisen, og deltagerne kan afgive bud i overensstemmelse med budforøgelsen og i det tidsrum, der er afsat til auktionen. Hvis der afgives et nyt bud i forlængelsesintervallet, inden auktionen afsluttes, forlænges auktionen med forlængelsesintervallet, og auktionen fortsætter, så længe der afgives nye bud. Forlængelsesintervallet kan være på mellem 1 og 60 minutter. På en onlineauktion er det bedste bud det højeste bud, der er afgivet i auktionsmiljøet ved auktionens afslutning. Det bedste bud annonceres i auktionsmiljøet den første arbejdsdag efter datoen for auktionens afholdelse.

En foged kan forlange en sikkerhedsstillelse fra auktionsdeltagerne på op til 10 % af startprisen. Hvis der kræves sikkerhedsstillelse, skal de personer, der ønsker at deltage i auktionen, indbetale en sådan. Betalingen kan foretages elektronisk, dvs. via netbank, til den af fogeden oplyste bankkonto eller i auktionsmiljøet via en betalingstjenesteudbyder. På mundtlige auktioner kan sikkerhedsstillelse på under 640 EUR betales kontant.

2. Tredjeparter, der kan forestå salget

Løsøre og fast ejendom, som der gøres udlæg i i forbindelse med en tvangsfuldbyrdelse, sælges af en foged. Forenklede auktioner afholdes af personer, der er bemyndiget dertil af foged- og kuratorkammeret (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda). Aktiverne i konkursboet sælges på en offentlig auktion af kurator efter de nærmere regler, der er fastsat i retsplejeloven.

3. Auktioner, på hvilke reglerne ikke finder anvendelse i deres helhed

Der findes ingen auktioner i estiske sager om tvangsfuldbyrdelse og konkurs, der kun delvist er omfattet af ovenstående regler. Der kan dog være visse forskelle i betingelserne for afholdelse af en auktion alt efter de specifikke lovbestemmelser.

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

I Estland føres følgende registre:

  • E-matrikelregistret er en elektronisk tjeneste, der giver mulighed for hurtigt og nemt at tjekke almindelige oplysninger vedrørende registreret fast ejendom, såsom det område, ejendommen ligger i, dens ejere samt eventuelle servitutter og pantehæftelser på ejendommen. For at kunne benytte denne tjeneste skal brugeren være identificeret. Der kan opnås adgang til detaljerede oplysninger i de forskellige dele af matrikelregistret mod betaling af det gebyr, der fremgår af prislisten.
  • Bygningsregistret er et offentligt elektronisk register, der har til formål at indsamle, lagre og offentliggøre oplysninger om bygninger, der er under opførelse eller i brug.
  • Trafikregistret indeholder oplysninger om køretøjer og trailere. Trafikregistret er en offentlig elektronisk database, men adgangen til nogle af de oplysninger, det indeholder (f.eks. oplysninger om ejerne af køretøjer), er begrænset.
  • Værdipapirregistret er den estiske værdipapircentrals elektroniske miljø, der er beregnet for såvel virksomheder som privatpersoner. Her kan der foretages søgninger og indhentes øjeblikkelige oplysninger om de værdipapirer og værdipapirkonti, der er opført i registret, inden for visse fastlagte grænser. For at kunne benytte denne tjeneste skal brugeren være identificeret.
  • E-virksomhedsregistret indeholder oplysninger om alle juridiske personer, der er registreret i Estland. Ud over virksomheder, nonprofitorganisationer og fonde er det muligt at få adgang til oplysninger om statslige og lokale myndigheder, offentligretlige juridiske personer og forfatningsretlige institutioner. Alle, der logger på med deres id-kort, kan få vist oplysninger om sig selv gratis.
  • Registret over ægtefællers formueordning indeholder oplysninger om ægtepars formueforhold og ægtepagter, som ægtefæller har indgået. Oplysningerne i registret over ægtefællers formueforhold er offentlige, og der er gratis adgang til dem for alle via en e-tjeneste.
  • Skibsregistret er et elektronisk register, der indeholder oplysninger om registrerede skibe og skibe under opførelse samt tilknyttede rettigheder. Oplysningerne i skibsregistret er offentlige og har retskraft. Der er gratis adgang til oplysningerne for alle.
  • Flyregistret er beregnet til indhentning og behandling af de oplysninger, der er nødvendige for at registrere og identificere fly.
  • Kreditregistret er Creditinfos officielle register og det eneste register i Estland, der indeholder ensartede oplysninger af høj kvalitet om betalingsmisligholdelser. Der kan søges i registret mod betaling af et gebyr.
  • Der kan foretages gratis søgninger i de offentlige e-registre over patenter og varemærker.

5. Oplysninger om databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldners aktiver eller fordringer

De fleste af oplysningerne i de ovenfor nævnte nationale registre er enten helt eller delvist offentlige. Den person, der foretager en søgning, skal i visse tilfælde identificere sig selv med et id-kort, mobil-id eller via en bank. Der kan opkræves et gebyr for visse søgninger.

Fogeder og kuratorer skal søge om tilladelse til at få elektronisk adgang til de oplysninger, de ønsker, i de forskellige registre.

6. Oplysninger om onlinetvangsauktioner

På sådanne auktioner sælges udlagt løsøre og fast ejendom i overensstemmelse med lovgivningen. Onlineauktioner kan ses og er tilgængelige i det særlige auktionsmiljø. Det offentlige auktionsmiljø forvaltes af foged- og kuratorkammeret.

En offentlig auktion annonceres mindst 10 dage forud for auktionens afholdelse (20 dage hvis der er tale om fast ejendom) i den officielle publikation Ametlikud Teadaanded og på internettet. Fogeden kan også annoncere auktionen i en avis, der sælges i det område, auktionen afholdes i. Efter anmodning fra fordringshaver eller skyldner annoncerer fogeden auktionen i andre publikationer for fordringshavers eller skyldners regning.

En person, der ønsker at deltage i en bestemt auktion, skal tilmeldes auktionen i overensstemmelse med reglerne og inden for den tidsfrist, der er fastsat i auktionsannoncen, og han eller hun skal stille sikkerhed, hvis dette er en forudsætning for at deltage i auktionen, og såfremt den pågældende ikke er fritaget herfor ved lov. De deltagere, der er tilmeldt auktionen, som har den nødvendige retlige handleevne, og hvis ret til at deltage i auktionen ikke er indskrænket enten retligt eller på anden måde, kan afgive bud. En anmodning om deltagelse i en offentlig auktion skal underskrives enten digitalt eller personligt. Anmodningen om deltagelse kan indsendes pr. e-mail til fogeden på den adresse, der fremgår af auktionsannoncen, eller ved at uploade den i auktionsmiljøet. Anmodningen om deltagelse skal ikke krypteres, men den endelige registreringsprocedure fastlægges af fogeden. I forbindelse med mundtlige auktioner skal kuverten forsegles. For at kunne afgive bud i onlineauktionsmiljøet skal deltagerne logge på med et id-kort, mobil-id eller et brugernavn og password.

De nødvendige indbetalinger (depositum, omkostninger, købspris osv.) kan foretages elektronisk, dvs. via netbank, til den af fogeden oplyste bankkonto eller i auktionsmiljøet via en betalingstjenesteudbyder.

En budgiver skal være tilmeldt auktionen, inden auktionen starter. Alle budgivere underrettes om auktionens start. Der sendes en e-mail med oplysninger om auktionens start til alle budgivere. Offentligheden kan følge auktionens forløb i det offentlige auktionsmiljø. Der kan afgives bud inden for et bestemt tidsrum (eBay-modellen).Auktionsdeltagerne har adgang til brugerstøtte (på estisk, russisk og engelsk). Budgiverne i en auktion er sikret anonymitet frem til auktionens afslutning.

Offentlige auktioner afholdt af flere medlemsstater i fællesskab ville fremme forbindelserne mellem folk og virksomheder i EU-medlemsstaterne, gøre auktionerne mere gennemsigtige og tiltrække et større antal deltagere. Sådanne auktioner ville måske også reducere den tid, det tager at sælge visse aktiver.

Sidste opdatering: 05/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.