Tvangsauktion

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

1. Annoncering og fastsættelse af prisen ved salg af udlagte aktiver

Der foretages udlæg, når fogeden fjerner løsøre (artikel 954 i den civile retsplejelov) eller gør udlæg i fast ejendom, som en skyldner er ejer af, eller i en tinglig rettighed, som skyldner har i forbindelse med fast ejendom (artikel 992 i den civile retsplejelov), og der udarbejdes en rapport i overværelse af et voksent vidne. De udlagte aktiver vurderes af fogeden eller en sagkyndig, som fogeden efter eget valg udpeger til dette formål. I forbindelse med fast ejendom skal en uafhængig sagkyndig fastsætte ejendommens markedsværdi.

Udlægsprotokollen skal indeholde

  1. en nøjagtig beskrivelse af den genstand, der er gjort udlæg i, med henblik på at fjerne enhver tvivl om dens identitet,
  2. en angivelse af fogedens eller ekspertens værdiansættelse af de udlagte aktiver,
  3. minimumsprisen, som ved fast ejendom skal svare til markedsværdien af den pågældende ejendom,
  4. en angivelse af det fuldbyrdelsesgrundlag, som tvangsfuldbyrdelsen er baseret på, af den kendelse, der er forkyndt for debitor, og af det beløb, for hvilket der er foretaget udlæg,
  5. datoen for tvangsauktionen, der skal ligge syv måneder efter, at udlægget blev foretaget og senest otte måneder efter denne dato, stedet for auktionen og auktionarius navn.

En udskrift af udlægsrapporten, som indeholder det fulde navn på den kreditor, der begærer tvangsfuldbyrdelse, og den person, mod hvem der begæres tvangsfuldbyrdelse, en kort beskrivelse af de udlagte aktiver, startprisen for bud, auktionsvirksomhedens navn og nøjagtige adresse samt dato, tid og sted for auktionens afholdelse skal offentliggøres 15 (femten) dage efter foretagelse af udlægget på retstidendes websted for annoncering af auktioner (advokaternes forsikringsafdeling i den nationale fond for selvstændigt erhvervsdrivende).

Auktionen må ikke afholdes, hvis ikke ovenstående formaliteter er opfyldt. Sker det alligevel, er den ugyldig.

2. Tredjeparter, der har adgang til at forestå salget

Udlagt løsøre sælges på en offentlig internetauktion i overværelse af en notar fra det distrikt, hvor udlægget er foretaget, som er udpeget til at forestå auktionen (artikel 959 i den civile retsplejelov), mens udlagt fast ejendom ligeledes sælges på en offentlig internetauktion i overværelse af en notar fra det distrikt, hvor den faste ejendom er beliggende, som er udpeget til at forestå auktionen (artikel 998 i den civile retsplejelov).

Auktionerne gennemføres ved at afgive elektroniske bud, efter at budgiverne har stillet sikkerhed og efter certificering af budgiverne i de elektroniske systemer i overensstemmelse med artikel 959 i den civile retsplejelov. Auktionen afholdes ved den civile distriktsdomstol i den retskreds, hvor udlægget er foretaget, på en hverdag, nemlig om onsdagen, om torsdagen eller om fredagen.

3. Auktioner, på hvilke reglerne ikke finder anvendelse i deres helhed

Udlæg i særlige aktiver (artikel 1022-1033 i den civile retsplejelov).

Det er også muligt at gøre udlæg i ejendomsrettigheder tilhørende den part, mod hvem der begæres tvangsfuldbyrdelse, som ikke kan gøres til genstand for udlæg efter proceduren i artikel 953, stk. 1 og 2, artikel 982 og artikel 992 i den civile retsplejelov, navnlig intellektuelle ejendomsrettigheder, patentrettigheder, filmrettigheder og krav mod tredjemand, som er afhængige af en modydelse, under forudsætning af at de formueretlige bestemmelser ret giver mulighed for overdragelse af sådanne rettigheder (artikel 1022 i den civile retsplejelov).

Hvis der er afsagt kendelse om salg på en auktion af den udlagte rettighed, udpeger den civile distriktsdomstol auktionsvirksomheden (artikel 1026 i den civile retsplejelov), og de gældende bestemmelser vedrørende bortauktionering af løsøre finder anvendelse.

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

Der findes ingen nationale registre over aktiver.

5. Oplysninger om databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldners aktiver eller fordringer

Der findes ingen databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldners aktiver eller fordringer på tredjemand. Der findes kun et centralt system, der forvaltes af den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, som har adgang til bestemte myndigheder (anklagemyndigheden, skattekontoret, myndigheden til bekæmpelse af hvidvaskning af penge osv.), og som overtager bankkonti i græske banker.

6. Information om tvangsauktioner på internettet

Siden begyndelsen af 2018 er alle auktioner blevet gennemført elektronisk via onlineplatformen eauction.gr.

Sidste opdatering: 14/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.