Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tvangsauktion

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

1. Annoncering og fastsættelse af prisen ved salg af udlagte aktiver

Der foretages udlæg, når fogeden fjerner løsøre (artikel 954 i den civile retsplejelov) eller gør udlæg i fast ejendom, som en skyldner er ejer af, eller i en tinglig rettighed, som skyldner har i forbindelse med fast ejendom (artikel 992 i den civile retsplejelov), og der udarbejdes en rapport i overværelse af et voksent vidne. De udlagte aktiver vurderes af fogeden eller en sagkyndig, som fogeden efter eget valg udpeger til dette formål. I forbindelse med fast ejendom skal en uafhængig sagkyndig fastsætte ejendommens markedsværdi.

Udlægsrapporten skal indeholde: a) en nøjagtig beskrivelse af det udlagte løsøre, så der ikke kan opstå tvivl om dets identitet; b) en anmærkning om fogedens eller den sagkyndiges vurdering af det udlagte aktiv; c) en startpris for bud, der skal være på mindst to tredjedele af den værdi, som aktivet er vurderet til; d) en anmærkning om det tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, der ligger til grund for tvangsfuldbyrdelsen, den forkyndelse, der er foretaget over for skyldner, og det beløb, der er gjort udlæg for; e) en anmærkning om auktionsdatoen, som skal ligge mindst syv (7) måneder og højst otte (8) måneder efter datoen for foretagelse af udlægget, stedet for auktionens afholdelse og navnet på auktionsvirksomheden.

En udskrift af udlægsrapporten, som indeholder det fulde navn på den kreditor, der begærer tvangsfuldbyrdelse, og den person, mod hvem der begæres tvangsfuldbyrdelse, en kort beskrivelse af de udlagte aktiver, startprisen for bud, auktionsvirksomhedens navn og nøjagtige adresse samt dato, tid og sted for auktionens afholdelse skal offentliggøres 10 (ti) dage efter foretagelse af udlægget på retstidendes websted for annoncering af auktioner (advokaternes forsikringsafdeling i den nationale fond for selvstændigt erhvervsdrivende).

Auktionen må ikke afholdes, hvis ikke ovenstående formaliteter er opfyldt. Sker det alligevel, er den ugyldig.

2. Tredjeparter, der kan forestå salget

Udlagt løsøre sælges på en offentlig auktion i overværelse af en notar fra det distrikt, hvor udlægget er foretaget, som er udpeget til at forestå auktionen (artikel 959 i den civile retsplejelov), mens udlagt fast ejendom sælges på en offentlig auktion i overværelse af en notar fra det distrikt, hvor den faste ejendom er beliggende, som er udpeget til at forestå auktionen (artikel 998 i den civile retsplejelov).

Auktionen afholdes ved indsendelse af skriftlige, forseglede bud efterfulgt af diverse mundtlige bud, jf. artikel 959, stk. 4, i den civile retsplejelov. Ved auktionens start skal alle budgivere over for auktionarius udpege en repræsentant i den retskreds, hvor auktionen afholdes. Denne repræsentant er bemyndiget til at få forkyndt alle dokumenter vedrørende tvangsfuldbyrdelsen.

Auktionen afholdes en onsdag, som er en arbejdsdag, ved den civile distriktsdomstol i den retskreds, hvor udlægget er foretaget. Såfremt det udlagte løsøre befinder sig i retskredse, der henhører under flere civile distriktsdomstole, afholdes auktionen ved den civile distriktsdomstol, som fogeden har udpeget i udlægsrapporten. Hvis auktionen vedrører løsøre, kan den efter fogedens eget valg afholdes ved den civile distriktsdomstol på enten det sted, hvor tvangsfuldbyrdelsen finder sted, det sted, hvor udlægget er foretaget, eller det sted, hvor løsøret forefindes. Hvis auktionen vedrører fast ejendom, afholdes den ved den civile distriktsdomstol i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Såfremt den faste ejendom befinder sig i retskredse, der henhører under flere civile distriktsdomstole, afholdes auktionen ved en af disse civile distriktsdomstole, som vælges af den part, der begærer tvangsfuldbyrdelse.

3. Auktioner, på hvilke reglerne ikke finder anvendelse i deres helhed

Udlæg i særlige aktiver (artikel 1022-1033 i den civile retsplejelov):

Det er også muligt at gøre udlæg i ejendomsrettigheder tilhørende den part, mod hvem der begæres tvangsfuldbyrdelse, som ikke kan gøres til genstand for udlæg efter proceduren i artikel 953, stk. 1 og 2, artikel 982 og artikel 992 i den civile retsplejelov, navnlig intellektuelle ejendomsrettigheder, patentrettigheder, filmrettigheder og krav mod tredjemand, som er afhængige af en modydelse, under forudsætning af at de formueretlige bestemmelser ret giver mulighed for overdragelse af sådanne rettigheder (artikel 1022 i den civile retsplejelov).

Hvis der er afsagt kendelse om salg på en auktion af den udlagte rettighed, udpeger den civile distriktsdomstol auktionsvirksomheden (artikel 1026 i den civile retsplejelov), og de gældende bestemmelser vedrørende bortauktionering af løsøre finder anvendelse.

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

Der findes ingen nationale registre over aktiver.

5. Oplysninger om databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldners aktiver eller fordringer

Der findes ingen databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldners aktiver eller fordringer på tredjemand.

6. Oplysninger om onlinetvangsauktioner

Der afholdes ingen onlinetvangsauktioner.

Sidste opdatering: 25/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.