Tvangsauktion

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

1. Annoncering og prisfastsættelse af udlagte aktiver

En udlægsforretning ender ikke nødvendigvis med, at de udlagte aktiver realiseres. Kreditor og debitor kan nemlig indgå en aftale. Hvis der er flere kreditorer, skal der indgås en aftale med dem alle, hvis et salg skal afværges. Hvis en aftale ikke indgås, vil retten foranledige, at aktiverne sælges.

Værdien af de udlagte aktiver fastsættes af en sagkyndig (hvis der er tale om fast ejendom). Er der tale om løsøre, er værdien lig med det højeste bud på en auktion. Hvis der anmodes om en vurdering af løsøre, starter buddene ved 60% af den skønnede pris.

Hvad angår annonceringen af de udlagte aktiver sker dette via justitsministeriets hjemmeside. Der er et link til auktionslederens hjemmeside, links til dagspressen (normalt bekendtgøres auktionssalg én gang om måneden i to aviser), og der ophænges meddelelser om auktionen i den retsbygning, hvor den afholdes.

En beskrivelse af de udlagte aktiver, der opråbes til salg, såvel som de tilhørende dokumenter kan findes på ovennævnte hjemmeside og på auktionslederens hjemmeside. Alle interesserede har adgang hertil.

Hvis nogen ønsker at besigtige de udlagte aktiver, kan vedkommende anmode retten herom, hvis der er tale om fast ejendom. Før tvangsauktion over fast ejendom finder sted, udarbejder en af retten udmeldt syns- og skønsmand en tilstandsrapport, som er offentlig. Er der tale om salg af løsøre, kan interesserede personer besigtige dem, to timer før auktionen påbegyndes.

Under auktionen afgives buddene mundtligt til den auktionsleder, som retten har beskikket til at forestå salget.

Den person, der erhverver aktiverne på auktionen, er forpligtet til at erlægge hele auktionssummen. Er der tale om fast ejendom, skal hele beløbet indbetales til retten inden syv dage efter auktionens afholdelse. Er der tale om løsøre, skal hele beløbet indbetales inden 24 timer efter auktionens afholdelse. Beløbet kan ikke overføres elektronisk, idet betaling skal foretages på rettens kontor.

2. Tredjemænd, der kan gennemføre et auktionssalg

Auktionen afholdes på rettens vegne af en auktionsleder, der beskikkes af retten, og tredjemænd kan ikke gennemføre et sådant salg.

3. Særlige auktioner, som reglerne ikke fuldt ud finder anvendelse på

Der findes ingen særlige auktioner, som disse regler ikke fuldt ud finder anvendelse på.

4. Oplysninger om nationale ejendomsregistre

Følgende nationale ejendomsregistre findes:

Fast ejendom – det offentlige register og arealregistret

Løsøre – vedrørende motorkøretøjer, skibe og luftfartøjer - Transport Malta

Selskabsandele – Maltas finanstjeneste og Maltas børs

Andre værdipapirer – Maltas børs

Varemærker og patenter – handelsministeriet

Disse registre føres elektronisk af de relevante offentlige kontorer. Visse kontorer kan tilgås elektronisk af offentligheden. Der er offentlig adgang mod betaling til det offentlige register og til Maltas finanstjeneste. Offentligheden har ikke adgang til Transport Maltas register. Man kan betale for at få adgang til Maltas finanstjeneste online. Betaling for adgang til det offentlige register foretages på registrets kontor.

5. Oplysninger om databaser, som kreditorerne kan benytte til at identificere en debitors aktiver og fordringer

Kreditor har adgang til databaser over fast ejendom og virksomheder. Via Maltas finanstjeneste er der direkte online-adgang til oplysninger om virksomheder. Kreditor har adgang til oplysninger om fast ejendom i det offentlige register og arealregistret. Der er ikke brug for nogen yderligere tilladelse, hverken til Maltas finanstjenestes databaser eller til det offentlige register og arealregistret.

6. Andre oplysninger vedrørende offentlige auktioner online

Der er ikke adgang til at afgive bud online.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.