Tvangsauktion

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

1. Annoncering og fastsættelse af prisen ved udlagte aktiver

Vurderingen af aktiver udføres af en vurderingsmand (udpeget af en foged), som er bemyndiget til at vurdere aktiver efter særlige regler. Der udføres dog ikke nogen ny vurdering, hvis det pågældende aktiv er vurderet med henblik på salg på markedet højst seks måneder før udlæggets foretagelse, og denne vurdering opfylder kravene vedrørende vurderingen af aktiver i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse. Hvis ejendommens tilstand derimod har ændret sig væsentligt fra det tidspunkt, hvor beskrivelsen og vurderingen blev foretaget, til auktionsdatoen, kan der foretages en yderligere beskrivelse og vurdering efter anmodning fra kreditor eller debitor.

Aktiver, der er gjort udlæg i, sælges på en offentlig auktion. Auktionen må ikke berammes tidligere end to uger efter den endelige beskrivelse og vurdering, eller før dommen om tvangsfuldbyrdelse er blevet endelig.

Fogeden annoncerer datoen for og formålet med auktionen, og den offentlige meddelelse fremsendes til sagens parter, den kommunale myndighed, skattekontoret i det område, hvor ejendommen er beliggende, samt de sociale myndigheder.

Auktionsmeddelelsen offentliggøres desuden mindst to uger før auktionsdatoen ved opslag i retsbygningen samt på den kommunale myndigheds kontor, i et dagblad, som læses af mange i den pågældende storby/by/landsby, samt på webstedet for det nationale fogedråd (Krajowa Rada Komornicza). Efter den pågældende parts anmodning og for dennes regning kan fogeden desuden give instruks om, at meddelelsen skal offentliggøres på en anden måde efter den pågældende parts anvisning.

2. Tredjeparter, der kan forestå salget

Auktionerne er offentlige og forestås af en foged, hvor en dommer eller en fuldmægtig ved retten (referendarz sądowy) er til stede og fører tilsyn. Tvangsauktion over fast ejendom forestås af en foged ved den domstol, i hvis retskreds ejendommen er beliggende.

3. Auktioner, på hvilken reglerne ikke finder anvendelse i deres helhed

  • Tvangsfuldbyrdelse for så vidt angår en del af et aktiv
  • Tvangsfuldbyrdelse for så vidt angår en permanent brugsret
  • Tvangsfuldbyrdelse for så vidt angår byggegrunde og grunde bebygget med bolig- eller erhvervsejendomme, hvis der på det tidspunkt, hvor begæringen om tvangsfuldbyrdelse blev indgivet, ikke var givet meddelelse om færdiggørelse af byggeriet, eller ikke var ansøgt om tilladelse til beboelse som omhandlet i byggeloven (prawo budowlane)
  • Tvangsfuldbyrdelse for så vidt angår søgående fartøjer, som er registreret i skibsregistret
  • Tvangsfuldbyrdelse, der skal ske ved salg af en virksomhed eller landbrugsbedrift
  • Tvangsfuldbyrdelse med henblik på at afslutte er sameje ved offentligt salg.

4. Nationale registre over aktiver

Matrikelregistre (księga wieczysta) føres af distriktsdomstolene (sąd rejonowy) med henblik på bestemmelse af ejendommens retlige stilling. Registrene er oprettet og føres i et IKT-system. Matrikelregistrene er offentlige og er opdelt i fire afdelinger:

1) Den første afdeling omfatter udpegelse af ejendommen samt indførsler vedrørende ejendomsrettigheder.

2) Den anden afdeling omfatter registreringer vedrørende ejerskab og permanent brugsret.

3) Den tredje afdeling omfatter registreringer vedrørende begrænset ejendomsret, undtagen pant, begrænsninger af dispositionsret over ejendommen eller den permanente brugsret, samt registreringer af andre rettigheder og krav, dog ikke krav tillagt panteret.

4) Den fjerde afdeling omfatter registrering af panterettigheder.

Ud over matrikelregistrene findes der også et yderligere ejendomsregister, nemlig grund- og bygningsregistret (ewidencja grundes i budynków), som er reguleret ved lov om landmåling og kartografi af 17. maj 1989 (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (konsolideret udgave: lovtidende 2010/193, punkt 1287, med senere ændringer). Det er distriktsguvernøren (starosta), som har ansvaret for at føre grund- og bygningsregistret.

5. Databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldneres aktiver eller fordringer

I de databaser, der er beskrevet i punkt 4, dvs. matrikelregistrene og grund- og bygningsregistret, kan kreditorerne se skyldnernes aktiver. Desuden kan kreditorernes fordringer med pant i fast ejendom bestemmes ud fra matrikelregistrene.

6. Onlinetvangsauktioner

Retslige auktioner afholdes ikke som internetauktioner. Det er kun auktionsmeddelelserne, der offentliggøres på det nationale fogedråds websted (lovpligtigt) og normalt også på den fogeds websted, som forestår den pågældende auktion.

Sidste opdatering: 10/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.