Tvangsauktion

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

1. Annoncering og vurdering ved salg af udlagte aktiver

Tvangsfuldbyrdelsesproceduren er reguleret i den rumænske civile retsplejelov, som indeholder generelle bestemmelser vedrørende tvangsfuldbyrdelse af forpligtelser, der er genstand for fuldbyrdelsesafgørelse. Ud over de civile retsplejebestemmelser, som finder anvendelse på tvangsfuldbyrdelse, er der to andre separate kategorier af bestemmelser, der finder anvendelse alt efter den specifikke situation, skyldner befinder sig i: tvangsfuldbyrdelse af krav på skatter og afgifter og tvangsfuldbyrdelse af krav som følger af lovovertrædelser.

Den overordnede kategori af fordringer, der er genstand for en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse, ud over krav på skatter og afgifter og krav, som følger af lovovertrædelser, tvangsfuldbyrdes i Rumænien af fogeder (executorii judecătorești) i deres egenskab af tvangsfuldbyrdende myndigheder, der ved justitsministerens bekendtgørelse er bemyndigede til at gennemtvinge en sådan fuldbyrdelse.

Så snart tvangsfuldbyrdelsen er godkendt for den kategori af fordringer, der skal tvangsfuldbyrdes, jf. ovenstående, sælges skyldners aktiver på en offentlig auktion efter de bestemmelser i den civile retsplejelov, der finder anvendelse på den pågældende kategori, dvs. salg af løsøre og/eller fast ejendom på en offentlig auktion.

Udlagt løsøre kan vurderes af en foged (ud fra kriteriet om handelsværdien sammenlignet med de gennemsnitlige markedspriser i det pågældende område) eller, når det ikke er muligt at vurdere løsøret, eller parterne anmoder herom, af en sagkyndig mod betaling af et gebyr.

Værdien af det aktiv, der gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse, fastsættes af fogeden i overensstemmelse med lignende regler (handelsværdi, gennemsnitlig markedspris osv.) eller på parternes begæring, eller når det ikke er muligt at vurdere løsøret, af en sagkyndig mod betaling af et gebyr.

For så vidt angår annonceringen af salg af løsøre, skal meddelelsen eller annoncen om salget udarbejdes af fogeden, som sørger for, at den bliver slået op på det sted, hvor auktionen skal afholdes, på fogedens kontor, på det kontor på rådhuset, inden for hvis område aktivet sælges, på den tvangsfuldbyrdende myndigheds kontor og på andre offentlige steder. Den rumænske civile retsplejelov indeholder desuden en forpligtelse til at indrykke annoncer i lokale og landsdækkende aviser eller på websteder, der vedrører salg af den pågældende form for aktiver.

Proceduren ved salg af fast ejendom afviger i begrænset omfang fra de ovennævnte annonceringsmåder derved, at aktivets værdi på den ene side afgør annonceringsmåden (en landsdækkende avis, hvis aktivets værdi overstiger 250 000 RON), og at der på den anden side er pligt til at indrykke en annonce i det elektroniske register for annoncering af salg af aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelse.

Den nærmere karakter af de aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelse, skal anføres i meddelelsen/annoncen vedrørende salget.

Proceduren for besigtigelse af aktiver er ikke reguleret.

Der er derimod regler for sikkerhedsstillelser, der registreres af fogeden, og som skal betales senest på det tidspunkt, hvor auktionen indledes. Sikkerhedsstillelser kan indbetales elektronisk, og fogeden skal hæfte dokumentation for betalingen ved det afgivne bud.

Aktiverne sælges til højstbydende eller til budgiveren, såfremt der kun afgives ét bud, forudsat at han eller hun har budt minimumsprisen for aktiverne.

2. Andre, der eventuelt kan gennemføre salget

Aktiver kan kun sælges af en foged på en offentlig auktion under overholdelse af den tvangsfuldbyrdelsesprocedure, der er fastsat i den rumænske civile retsplejelov. I forbindelse med visse gældskategorier, dvs. krav på skatter og afgifter og krav, som følger af lovovertrædelser, foretages salget enten af skattemyndighedens medarbejdere (for skattegæld) efter særlige bestemmelser vedrørende auktionen og deltagerne eller af den statslige myndighed, der er ansvarlig for inddrivelse af fortjeneste hidrørende fra kriminalitet (det nationale agentur for forvaltning af udlagte aktiver – Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate , ANABI). I sidstnævnte tilfælde kan ANABI overdrage inddragelsen til en foged ved en samarbejdsaftale.

3. Særlige auktioner, hvor reglerne eventuelt ikke finder fuld anvendelse

De almindelige regler for salg af aktiver på en offentlig auktion indeholder undtagelser for tvangsfuldbyrdelsesafgørelser, der vedrører gæld til det konsoliderede almindelige budget, EU-budgettet eller budgettet for Det Europæiske Atomenergifællesskab. Der er endvidere en række undtagelser forbundet med inddrivelse af fortjeneste hidrørende fra kriminalitet.

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

Der findes ikke noget IT-system med oplysninger om aktiver (et nationalt register over aktiver) i Rumænien.

5. Oplysninger om databaser, som kreditorerne kan benytte til at udpege debitors aktiver eller fordringer

Kreditorer kan kun få adgang til detaljerede oplysninger om en skyldners aktiver eller fordringer via en godkendt tvangsfuldbyrdelsesprocedure og kun ved hjælp af en foged.

Kreditorers adgang til databaser, hvor de kan identificere en skyldners aktiver, er begrænset. Da tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger angående fast ejendom registreres i matrikelregistret, kan enhver efter simpel anmodning og mod betaling af et gebyr få adgang til oplysninger om et aktiv. Denne form for adgang til oplysninger kan imidlertid ikke bruges til at finde ud af, hvilke aktiver en skyldner er i besiddelse af, da søgningerne kun er baseret på aktivet og ikke på personen. Personoplysningerne er beskyttet af særlige bestemmelser, så denne type søgning kun kan foretages af en myndighed, som nævnt ovenfor, undertiden betinget af rettens godkendelse.

6. Oplysninger om online tvangsauktioner

Det elektroniske register for annoncering af salg af aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelse, er et IT-system, hvor alle fogeder på nationalt plan annoncerer salg af løsøre med en værdi på over 2 000 RON og af fast ejendom, som er genstand for en tvangsfuldbyrdelsesprocedure. Det elektroniske register for annoncering af salg af aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelse, blev oprettet med udgangspunkt i bestemmelserne i artikel 35, stk. 2, i lov nr. 188/2000 om fogeder og har været operationelt siden 2012. Fogederne er juridisk forpligtede til at annoncere i det elektroniske register for annoncering af salg af aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelse, og manglende overholdelse heraf munder ud i en disciplinærsag, jf. artikel 47 i lov nr. 188/2000 om fogeder.

Den nye platform for det elektroniske register for annoncering af salg af aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelse, blev godkendt ved rådet for den nationale fogedsammenslutnings afgørelse nr. 67/05.12.2014.

Sidste opdatering: 10/10/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.