På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Tvangsauktion

Skotland

Følgende afsnit indeholder nærmere oplysninger om bestemmelserne i Skotland om udlæg i aktiver som et middel til inddrivelse af skyldige beløb.

Indholdet er leveret af
Skotland

I Skotland kan der gøres udlæg i aktiver som et middel til at inddrive skyldige beløb, når gælden er anerkendt af domstolene, og i visse andre tilfælde, herunder når der er adgang hertil ifølge visse formelle gældsbreve. De procedurer, der følges i forbindelse med udlæg i aktiver, er kendt under betegnelserne arrestment (bruges til at indefryse aktiver, som tilhører skyldner, men som er i tredjemands varetægt), attachment (bruges til at gøre udlæg i aktiver, som skyldner ejer og har i sin varetægt) og exceptional attachment (bruges til at gøre udlæg i ikkevæsentlige aktiver, der befinder sig i et beboelseshus). I nogle tilfælde giver de relevante procedurer mulighed for, at skyldners aktiver kan bortauktioneres under rettens tilsyn.

I del 2 i loven om gældsafvikling og beslaglæggelse (Skotland) fra 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002,i det følgende benævnt 2002-loven) er den procedure, der skal følges ved foretagelse af udlæg i løsøre fastlagt. Senest 14 dage efter beslaglæggelsen skal fogeden (sheriff officer) forelægge en rapport for byretten (Sheriff Court). Så snart rapporten er modtaget, kan fogeden foranledige de udlagte aktiver fjernet og solgt på en offentlig auktion, som fogeden skal overvære for at registrere, hvilke aktiver der eventuelt bliver solgt og til hvilken pris. Auktionsprovenuet kan bruges til at betale fogedens gebyrer og udgifter og derefter kreditor. Ethvert overskud udbetales til skyldneren. Hvis ikke aktiverne bliver solgt, overgår ejendomsretten hertil til kreditor. Auktioner over udlagte aktiver afholdes normalt i et auktionslokale, men 2002-loven indeholder en bestemmelse om, at auktioner kan afholdes andetsteds, hvis det er upraktisk at afholde dem i et auktionslokale, dog ikke i skyldnerens beboelseshus.

Når der er gjort arrest (arrestment) i aktiver, og skyldneren ikke skriftligt har indviget i at frigive aktiverne til kreditor, skal kreditor anlægge en action of furthcoming (oppebørselssag) ved retten for at få overdraget aktiverne. Der er tale om en begæring til retten om at få frigivet aktiverne til kreditor, der så kan sælge dem for at opnå hel eller delvis fyldestgørelse af sin fordring.

Sidste opdatering: 30/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.