Tvangsauktion

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

1. Offentliggørelse og fastsættelse af prisen ved salg af udlagte aktiver

Løsøre, fast ejendom og rettigheder sælges på offentlige auktioner ved tvangsfuldbyrdelse og andre retslige procedurer, idet reglerne om tvangsfuldbyrdelse finder anvendelse på salg af aktiver. I Slovenien afholdes tvangsauktioner både på traditionel vis og online.

Selv om det endnu ikke er muligt at sælge aktiver under konkursbehandling i Slovenien via en enkelt onlineportal, som det er tilfældet med salg (med undtagelse af salget af løsøre) og bekendtgørelse af salg i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, kan offentlige onlineauktioner over en konkursskyldners aktiver afholdes af eksterne udbydere, der opererer på markedet. Denne salgsmetode (offentlige onlineauktioner) eksisterer allerede i forbindelse med insolvensbehandling og anvendes af bobestyrere.

Løsøre

Fuldbyrdelse af løsøre sker ved udlæg i og vurdering af ejendommen, salg heraf og betaling af salgsprovenuet til kreditor (artikel 81, stk. 1, i lov om tvangsfuldbyrdelse og sikkerhed (Zakon o izvršbi in zavarovanju), i det følgende benævnt: ZIZ).

Aktiver, der kan gøres udlæg i, omfatter aktiver, som skyldner er i besiddelse af, samt skyldners aktiver i kreditors besiddelse. Der kan gøres udlæg i skyldners aktiver, som tredjemand er i besiddelse af, med tredjemands samtykke (artikel 83 i ZIZ).

Ved foretagelse af udlæg får en kreditor retspant i de udlagte genstande (artikel 87 i ZIZ). I tilfælde af udlæg i løsøre, der er indført i registret over løsøre og udlagt løsøre, opnås retspantet ved indførelsen af udlægget i registret (artikel 87 i ZIZ).

Sagkyndig vurdering af udlagte aktiver.

De udlagte aktiver vurderes ved udlæggets stiftelse, medmindre denne vurdering ikke kan finde sted straks på grund af aktivets særlige værdi, eller hvis der er tale om udlagt løsøre, der er indført i registret over panterettigheder, der ikke er besiddelsesrettigheder, og udlagt løsøre. Vurderingen foretages af den foged, der har foretaget udlægget. Efter begæring fra en part, som påtager sig at afholde omkostningerne, kan vurderingen udføres af en af retten udmeldt sagkyndig, som den pågældende part har udvalgt (artikel 89 i ZIZ). Salget af udlagte aktiver kan først finde sted, efter at afgørelsen om fuldbyrdelse er blevet endelig, medmindre skyldneren giver sit samtykke til salget af aktivet tidligere, eller aktivet er letfordærveligt, eller hvis der er risiko for, at værdien af de udlagte aktiver vil falde betydeligt (artikel 92 i ZIZ).

De udlagte aktiver sælges på en offentlig auktion eller i henhold til en direkte kontrakt mellem køberen og en foged eller en kommissionær. Den offentlige auktion kan også afholdes online (offentlig onlineauktion). Fremgangsmåden og datoen for salget af aktiverne fastsættes og registreres af fogeden i fogedbogen umiddelbart efter, at udlægget er foretaget, under hensyntagen til princippet om at opnå den bedst mulige pris (artikel 93 i ZIZ). Hvis en foged træffer afgørelse om en offentlig auktion, indføres datoen og stedet for den offentlige auktion i fogedbogen. Fogeden underretter parterne om, hvordan og hvornår aktiverne skal sælges ved en særlig meddelelse, som forkyndes for fordringshaver og skyldner (artikel 82 i reglerne om fogedvirksomhed (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)).

Bekendtgørelse af salg. Hvis fogeden beslutter, at løsøret skal sælges på en offentlig auktion, sender han retten en meddelelse om den offentlige auktion mindst otte dage før auktionens start, og retten offentliggør den på sin opslagstavle. Fogeden skal offentliggøre meddelelsen og et fotografi af løsøret i søgemaskinen for salg af løsøre og indtaste oplysninger om løsøregenstandene i søgemaskinen (artikel 93 i ZIZ). Fogeden bekendtgør den offentlige auktion på rettens opslagstavle og på webstedet for den kompetente myndighed, der har truffet afgørelsen om udlæg. Fogeden anmoder også om offentliggørelse af meddelelsen om den offentlige auktion i et officielt register, hvis et sådant findes. Efter forslag fra en kreditor eller skyldner kan fogeden også annoncere den offentlige auktion i medierne, hvis den part, der har anmodet om offentlig auktion, betaler omkostningerne (artikel 89 i reglerne om fogedvirksomhed).

Mulighed for eftersyn af de aktiver, der skal bortauktioneres. En meddelelse om en offentlig auktion skal indeholde oplysninger om sted, dato og tid for auktionen, en angivelse og beskrivelse af de aktiver, der skal sælges, samt hvor der er eftersyn af aktiverne inden auktionen (artikel 89 i reglerne om fogedvirksomhed). Interesserede købere kan også søge efter salgsgenstande i tvangsfuldbyrdelsessager og se fotografier af ejendommen i søgemaskinen med henblik på salg på e-dražbe-portalen (onlineauktioner) på SodneDrazbe.si. Der kan søges i aktiver, der sælges, ud fra følgende søgekriterier: domstol, sagsnummer, salgsform, salgsmetode, salgstype, salgsdato, offentliggørelsesstatus, salgsemne, emnetype, by, region og minimumspris. Søgningen kan også foretages ved at bruge tekstfeltet.

Sikkerhedsstillelse. Inden en offentlig auktion afgør fogeden, om aktiverne har en karakter og værdi, der gør, at auktionsdeltagerne skal stille sikkerhed, der højst kan udgøre 10 % af minimumsprisen.

Person eller virksomhed, der forestår salget. En offentlig auktion forestås af fogeden, som for egen regning kan engagere en auktionarius, hvis det er nødvendigt af hensyn til løsørets værdi og kvalitet. Auktionen er åben for offentligheden (artikel 92 i reglerne om fogedvirksomhed).

Minimumspris. På den første auktion må det udlagte løsøre ikke sælges til under vurderingen. Hvis vurderingsprisen ikke nås på den første auktion, afholder fogeden en anden auktion, hvis en af parterne begærer det, og i så tilfælde må løsøret sælges til under vurderingen, men ikke under en tredjedel af vurderingen (artikel 94 i ZIZ).

Afgivelse af bud og hammerslag. Mindst 15 minutter efter at auktionen er begyndt, opfordrer fogeden auktionsdeltagerne til at byde. Auktionen fortsætter, indtil alle interesserede deltagere har budt. Fogeden giver hammerslag til højestbydende, hvis der ikke kommer højere bud, efter at deltagerne to gange er blevet opfordret til at byde højere. Hvis køberen ikke betaler auktionssummen, når auktionen er tilendebragt, kan fogeden sælge aktivet til den, der har afgivet det næsthøjeste bud, hvis kreditor samtykker hertil ved at underskrive auktionsprotokollen. Hvis kreditor ikke er til stede på auktionen, kan fogeden umiddelbart acceptere det næsthøjeste bud, hvis dette bud udgør mindst 50 % af det bedste bud, og er højere end minimumsprisen. I modsat fald indleder fogeden en ny budrunde vedrørende aktivet på den samme auktion. Den, der tidligere havde afgivet det højeste bud, må ikke deltage i den anden budrunde (artikel 94 i reglerne om fogedvirksomhed).

Betaling af auktionssummen og overtagelse af aktivet. Køberen skal betale købesummen og tage løsøret i besiddelse umiddelbart efter, at auktionen er tilendebragt. Fogeden giver køberen et dokument med oplysninger om salget, samt hvilke oplysninger der registreres i et eventuelt register over salg af aktiver. På grundlag af dette dokument sletter fogeden eventuelle behæftelser og/eller forbud mod salg af aktivet og registrerer den nye ejer, hvis det pågældende register indeholder oplysninger om ejendomsret. Fogeden kan overdrage løsøret til køberen inden betaling af auktionssummen, hvis kreditor har givet tilladelse hertil, for egen risiko, for det beløb af købesummen, som kreditor er berettiget til. Hvis køberen ikke betaler auktionssummen, og kreditor ikke giver samtykke til overdragelse, kan fogeden sælge aktivet til det næsthøjeste bud. Køberen overtager aktivet i ubehæftet stand og overtager ejendomsretten, også selv om skyldner ikke ejede aktivet. Køberen har ikke ret til garanti mod fejl og mangler ved aktivet (artikel 96 i ZIZ).

Aktiver og andre materielle rettigheder.

Salg af aktiver og andre materielle rettigheder foretages af en foged i overensstemmelse med bestemmelserne i reglerne om fogedvirksomhed, der regulerer vurdering og salg af løsøre. Fogeden udarbejder en fortegnelse over de udlagte rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i disse regler om udlæg i løsøre. Fortegnelsen giver en præcis beskrivelse af rettighederne med hensyn til indhold og omfang under behørig hensyntagen til de dokumenter, der findes i forbindelse med denne rettighed, og angiver, hvad skyldner er forpligtet til at yde eller erlægge som modydelse for udøvelsen af disse rettigheder (artikel 108 i reglerne om fogedvirksomhed).

Fast ejendom

Tvangsfuldbyrdelse i relation til fast ejendom foregår ved at registrere afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse i tingbogen, fastsætte værdien af den faste ejendom, sælge den og fyldestgøre kreditor ud af provenuet fra salget (artikel 167 i ZIZ).

Sagkyndig vurdering af udlagte aktiver. Værdien af fast ejendom kan bestemmes af en domstol, selv før afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse bliver endelig. Værdien af fast ejendom fastsættes af en domstol på grundlag af en vurdering foretaget af domstolens sagkyndige i overensstemmelse med markedsværdien på vurderingstidspunktet. Ved bestemmelse af værdien tages der hensyn til eventuelle nedsættelser af værdien som følge af en bestemt rettighed, f.eks. en servitut (artikel 178 i ZIZ), som måtte bestå efter salget. Værdien af fast ejendom bestemmes ved en retsafgørelse, som kan appelleres (artikel 179 i ZIZ).

Bekendtgørelse af salg. Når afgørelsen om værdien af den faste ejendom bliver endelig, afsiger domstolen en kendelse om, at ejendommen sættes på tvangsauktion. I kendelsen fastlægger domstolen, hvordan og på hvilke betingelser ejendommen skal sælges, samt tid og sted for auktionen, hvis ejendommen skal sælges på auktion. Salget af den faste ejendom finder sted, når afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse og afgørelsen om fastsættelse af ejendommens værdi bliver endelige. Domstolen annoncerer kendelsen om salg på sin opslagstavle og sit websted samt via andre relevante lokale kanaler. Domstolen bekendtgør en kendelse om tvangssalg af landbrugsjord på opslagstavlen hos den administrative enhed, hvor ejendommen er beliggende, og eventuelt også på den pågældende administrative enheds websted. Kreditor kan offentliggøre kendelsen om salg af fast ejendom i medierne. Omkostningerne til offentliggørelse opkræves hos kreditor. Der skal gå mindst 30 dage fra tidspunktet for annoncering af kendelsen om salg på opslagstavlen til salgsdatoen. Domstolen forkynder kendelsen om salg for parterne, panthavere, andre deltagere i sagen, som har en registreret forkøbsret, samt for den kompetente administrative myndighed (artikel 181 i ZIZ).

Som hovedregel sælges fast ejendom på offentlig auktion. En offentlig auktion gennemføres som en offentlig onlineauktion, medmindre dommeren finder det mere hensigtsmæssigt, at den faste ejendom sælges på offentlig auktion. Dommeren kan også beslutte, at der skal gennemføres en offentlig auktion med henblik på salg af fast ejendom, selv om ingen budgivere har tilmeldt sig den første offentlige onlineauktion. Medmindre retten bestemmer andet, afholdes der en offentlig auktion med henblik på salg af fast ejendom i rettens lokaler. Kreditorer, panthavere og kreditorer vedrørende en grund kan gennem hele tvangsfuldbyrdelsesprocessen, indtil kendelsen om salg afsiges, aftale, at den faste ejendom skal sælges ved indhentning af bindende bud eller ved et direkte bud (artikel 183 i ZIZ).

En kendelse om tvangsauktion over fast ejendom omfatter følgende:

 1. en detaljeret beskrivelse af den faste ejendom, herunder dennes inventar
 2. servitutter og tinglige rettigheder, som køberen skal acceptere
 3. værdien af den faste ejendom, som domstolen har angivet i sin afgørelse
 4. den pris, som den faste ejendom kan sælges til
 5. den frist, inden for hvilken køberen skal betale købsprisen
 6. salgsmetode og
 7. den sikkerhed, som budgiveren skal stille (artikel 184 i ZIZ).

Mulighed for eftersyn af de aktiver, der skal bortauktioneres. En domstol kan tillade en person, som er interesseret i at købe en fast ejendom, at se ejendommen efter anmodning og for egen regning. Hvordan ejendommen skal fremvises, og om der skal være en foged til stede, bestemmes af domstolen i kendelsen om salg af den faste ejendom (artikel 176 i ZIZ). Interesserede købere kan også søge efter emner til salg i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse og se fotografier i søgemaskinen for salg på e-dražbe-portalen (onlineauktioner) på SodneDrazbe.si. Der kan søges i aktiver, der sælges, ud fra følgende søgekriterier: domstol, sagsnummer, salgsform, salgsmetode, salgstype, salgsdato, offentliggørelsesstatus, emne til salg, emnetype, by, region, etage, areal, antal værelser, byggeår, selskab, hvori aktionæren har en andel, og startpris. Søgningen kan også foretages ved at bruge tekstfeltet.

Sikkerhedsstillelse. Personer, der har stillet sikkerhed svarende til en tiendedel af den fastsatte værdi af den faste ejendom mindst tre arbejdsdage før auktionen, har adgang til den offentlige auktion. Den kreditor, som har anmodet domstolen om at holde auktionen, er fritaget fra at stille sikkerhed, og det samme gælder panthavere eller kreditorer vedrørende grunde, hvis deres fordringer overstiger sikkerhedsstillelsen, og denne kan dækkes af auktionssummen, i prioritetsrækkefølge og under hensyntagen til ejendommens fastsatte værdi. Hvis der afholdes en offentlig onlineauktion, skal forespørgsler om fritagelse for betaling af sikkerhedsstillelse fremsættes tre arbejdsdage før starten på den offentlige onlineauktion. Den sikkerhed, som budgivere, hvis bud ikke blev accepteret, har stillet, tilbageføres til deres bankkonti inden 15 dage efter afslutning af den offentlige auktion, eller efter afslutning af proceduren med åbningsbud, medmindre andet er bestemt ved lov (artikel 185 i ZIZ).

Minimumspris. På den første auktion må ejendommen ikke sælges til under 70 % af dens fastsatte værdi. Hvis ejendommen ikke bliver solgt på den første auktion, annoncerer retten en auktion efter forslag fra kreditor, hvor ejendommen ikke må sælges til under halvdelen af dens fastsatte værdi. Der skal gå mindst 30 dage mellem den første og den anden auktion. Ved at afgive en erklæring i retsbogen ved den domstol, hvor tvangsfuldbyrdelsessagen behandles, eller enhver anden domstol, kan parterne, panthaveren eller kreditorerne vedrørende en grund tilslutte sig, at ejendommen sælges på auktionen for under 70 % af dens fastsatte værdi ved det første salg eller under halvdelen af dens fastsatte værdi ved det andet salg (artikel 188 i ZIZ).

Salg på auktion og hammerslag. Når en domstol har afgjort, at auktionsvilkårene er opfyldt, meddeler den, at auktionen begynder. Auktionen varer, indtil der ikke afgives flere bud. En budgiver er bundet af sit bud, indtil der gives et højere bud (modbud). Efter anmodning fra en eller flere kreditorer kan retten tillade en kort pause, hvor deltagerne kan overveje sagen. Auktionen er afsluttet, når der ikke afgives højere bud, efter at dommeren to gange har opfordret hertil. Når auktionen er færdig, konstaterer domstolen, hvem der har afgivet det højeste bud og giver denne hammerslag. Domstolen træffer en afgørelse om overførsel af ejendomsretten til den faste ejendom, som forkyndes for de parter, der har fået forkyndt kendelsen om tvangsauktion, samt alle auktionsdeltagerne. Afgørelsen om tildeling kan ikke appelleres. Indsigelser mod forhold under auktionen kan rejses i en appel af afgørelsen om at tilskøde den faste ejendom til køberen (artikel 189 i ZIZ).

Betaling af auktionssummen. Efter at have opnået hammerslag betaler køberen auktionssummen inden for den frist, som er fastsat i kendelsen om tvangsauktion (artikel 191 i ZIZ). Denne frist må højst være seks måneder fra auktionsdatoen, uanset om auktionssummen betales samlet eller i afdrag (artikel 184 i ZIZ).

Overdragelse. Efter at køber har fået hammerslag, betales auktionssummen, og retten træffer afgørelse om overdragelse af ejendomsretten til køber. Når denne afgørelse er blevet endelig, registreres køberens ejendomsret i matrikelregistret, og rettigheder og servitutter slettes i overensstemmelse med overdragelsen i medfør af hammerslaget. Retten træffer ligeledes afgørelse om, hvornår skyldneren skal være fraflyttet huset eller lejligheden eller have tømt erhvervslokalerne. Afgørelsen om overdragelse af ejendommen udgør desuden et eksigibelt dokument vedrørende fraflytning og overdragelse af ejendommen, og den bliver eksigibel, når den er blevet endelig (artikel 192 i ZIZ).

Offentlig onlineauktion over fast ejendom. Den ændrede ZIZ-L (UL RS, nr. 11/18) har indført en række ændringer af den måde, hvorpå offentlige onlineauktioner gennemføres. Dette område reguleres i detaljer af reglerne om bekendtgørelser af salg i onlinesøgemaskinen og offentlige onlineauktioner i tvangsfuldbyrdelsessager (Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, UL RS, nr. 195/20). Der kan opnås adgang til retlige onlineauktioner på: SodneDrazbe.si.

Registrering til en offentlig onlineauktion og godkendelse af registrering. En interesseret køber tilmelder sig til en offentlig onlineauktion via e-dražbe-portalen ved hjælp af en SI-PASS-konto, vælger i hvilken egenskab vedkommende deltager som budgiver (f.eks. som budgiver eller som en budgiver, der samtidig er kreditor, kreditor, kreditor for pant i fast ejendom eller som indehaver af en forkøbsret), angiver nærmere oplysninger om den konto, hvortil en returneret sikkerhedsstillelse skal tilbagebetales (hvis denne er forskellig fra den konto, som indskuddet blev indbetalt fra), og angiver, om der anmodes om fritagelse for betaling af sikkerhedsstillelse (hvis dette er tilfældet, vedlægges en forespørgsel om fritagelse). For ejendomme, der er omfattet af særlige købsbetingelser, skal den interesserede køber også fremlægge dokumentation for, at disse særlige betingelser opfyldes. Hvis der skal betales sikkerhedsstillelse for deltagelse i en onlineauktion, sendes beløbet, referencenummeret for betalingen, og den konto, som sikkerhedsstillelsen skal indbetales til, til den interesserede køber, når denne tilmelder sig den offentlige onlineauktion på e-dražbe-portalen. Hvis flere interesserede købere sammen ønsker at købe en salgsgenstand på en offentlig onlineauktion, er det kun én af køberne, der skal tilmelde sig den offentlige onlineauktion og vedlægge de dokumenter, der viser de andele, hvormed de interesserede købere vil tage salgsgenstanden i besiddelse, samt en fuldmagt til at deltage i den offentlige onlineauktion på vegne af de andre interesserede købere. Efter at have gennemgået tilmeldingen til den offentlige onlineauktion og kontrolleret, om den interesserede køber har betalt sikkerhedsstillelse, godkender eller afviser annoncøren af onlineauktionen registreringen og underretter den interesserede køber om sin afgørelse i e-dražbe-portalsystemet. Hvis registreringen afvises, skal der gives en begrundelse for afvisningen.

Hvis registreringen godkendes, tildeles budgiveren et unikt kodenummer i e-dražbe-portalen, med hvilken vedkommende deltager anonymt i den offentlige onlineauktion.

Afholdelse af en offentlig onlineauktion. En offentlig onlineauktion indledes automatisk på det tidspunkt, der er fastsat som starttidspunkt i kendelsen om salg eller i meddelelsen om den offentlige onlineauktion, og varer så længe, som det er fastsat i kendelsen om salg eller i meddelelsen om den offentlige onlineauktion. Budgiveren hæver minimumsprisen eller det senest afgivne højeste bud med minimum den forhøjelse, der er fastsat i kendelsen om salg eller meddelelsen om den offentlige onlineauktion. Hvis er fastsat en fast forhøjelse af buddet, kan budgiveren hæve buddet med et beløb efter eget valg. Under den offentlige onlineauktion underrettes budgiveren om det nuværende højeste bud i e-dražbe-portalen og informeres om, hvorvidt vedkommendes bud i øjeblikket er det højeste bud. Hvis der afgives bud to minutter inden afslutningen af den offentlige onlineauktion, forlænges auktionens varighed (for hver gang) med yderligere to minutter.

Rapport om forløbet af den offentlige onlineauktion. Når en offentlig onlineauktion er afsluttet, genereres der automatisk en rapport om auktionens forløb. Den er tilgængelig for budgivere på e-dražbe-portalen i anonymiseret form og for annoncørerne af auktionen i ikke-anonymiseret form.

Salg af en rettighed/aktionærens kapitalinteresse

Tvangsfuldbyrdelse mod en aktionærs kapitalinteresser sker ved registrering af afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse, salg af kapitalinteressen og betaling af kreditor ud af salgsprovenuet. Med afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse forbyder retten aktionæren at afhænde sin kapitalinteresse. Retten forkynder afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse for selskabet og registrerer den i selskabsregistret. Med denne registrering erhverver kreditor en panterettighed i aktionærens kapitalinteresse. Panteretten finder også anvendelse på enhver person, der efterfølgende erhverver kapitalinteressen. Bestemmelserne i denne lov om tvangsfuldbyrdelse af fast ejendom (artikel 164 i ZIZ) finder tilsvarende anvendelse på tvangsfuldbyrdelse af en aktionærs kapitalinteresser. Som det er tilfældet med fast ejendom, kan en aktionærs kapitalinteresser sælges på en offentlig onlineauktion.

2. Tredjeparter, der kan forestå salget

Løsøre

Løsøre sælges på en offentlig auktion, som forestås af fogeden, der for egen regning kan engagere en auktionarius, hvis det er nødvendigt af hensyn til aktivernes værdi og kvalitet. Der er offentlig adgang til auktionen (artikel 93 i ZIZ og artikel 92 i regler om fogedvirksomhed).

Løsøre kan også sælges i henhold til en aftale, der indgået direkte mellem en køber og en foged eller via en kommissionær. Fremgangsmåden og datoen for salget af aktiverne fastsættes og registreres af fogeden i fogedbogen umiddelbart, efter at udlægget er foretaget, under hensyntagen til princippet om at opnå den bedst mulige pris (artikel 93 i ZIZ).

Fast ejendom

Offentlige auktioner over fast ejendom forestås af en dommer. Offentlige onlineauktioner over fast ejendom gennemføres på en automatiseret måde på onlineportalen SodneDrazbe.si.

3. Auktioner, på hvilke reglerne ikke finder anvendelse i deres helhed

Ingen andre typer auktioner anerkendes til tvangsfuldbyrdelse i slovensk ret. I konkurssager tillader slovensk ret ud over muligheden for en offentlig onlineauktion en offentlig auktion med en hævning og en offentlig auktion med en sænkning af minimumsprisen. Der er forskellige måder at sælge løsøre og fast ejendom på. Løsøre kan sælges i henhold til en aftale, der indgås direkte mellem køberen og fogeden eller en kommissionær i stedet for på en offentlig auktion (artikel 93, stk. 1, i ZIZ). Løsøre sælges på offentlig auktion, hvis kreditorer, panthavere og kreditorer vedrørende en grund ikke inden tidspunktet for afsigelse af en kendelse bliver enige om følgende:

 • den faste ejendom skal sælges ved indhentning af bindende tilbud, eller
 • den faste ejendom sælges ikke efter direkte aftale inden for en bestemt frist (artikel 183 i ZIZ).

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

Slovenien har følgende ejendomsregistre:

 • Matrikelregistret over ejendomsrettigheder og andre tinglige rettigheder vedrørende fast ejendom
 • Motorregistret
 • Skibsregistret
 • Flyregistret
 • Registret over digitale værdipapirer
 • Registret over pant i løsøre, registret over bankkonti
 • Registret over modtagere af løn og anden personlig indkomst (f.eks. pension).

Disse registre er elektroniske. Hvert register henhører under en bestemt myndighed.

Enhver, der kan påvise at have en retlig interesse, har adgang til disse registre (artikel 4, stk. 6, i ZIZ). En kreditor kan påvise en retlig interesse ved at fremvise et eksigibelt dokument (f.eks. en eksigibel dom), som pålægger skyldner at opfylde kreditors fordring. I sådanne tilfælde kan kreditor anmode om oplysninger om skyldners aktiver hos registeroperatøren. Domstolene har elektronisk adgang til mange af disse registre.

Det er ikke nødvendigt at betale retsgebyrer for at få oplysninger fra disse registre, men nogle af de myndigheder, der er ansvarlige for databaserne (registrene), kan opkræve et mindre gebyr hos kreditor (f.eks. opkræver Sloveniens institut for sundhedsforsikring (Zavod za zdravstveno zavarovanje), som er ansvarligt for registret over udbetalere af løn og anden personlig indkomst (f.eks. pension), et gebyr på 4,00 EUR for oplysninger om en skyldners ansættelse). Betalingen kan også foretages elektronisk.

5. Oplysninger om databaser, der giver kreditorerne mulighed for at identificere skyldneres aktiver og fordringer

I henhold til artikel 4, stk. 6, i ZIZ, skal databaseoperatører videregive oplysninger om skyldneres aktiver til kreditor efter kreditors anmodning, når kreditor har påvist at have en retlig interesse heri (f.eks. et eksigibelt dokument). Disse operatører er følgende:

 • Sloveniens institut for sundhedsforsikring videregiver oplysninger om udbetalere af løn og anden personlig indkomst (f.eks. pension).
 • Sloveniens styrelse for offentlige juridiske fortegnelser og tilknyttede tjenester (Agencija Republikken Slovener za javnopravne evidence in storitve) (AJPES) videregiver oplysninger fra registret over bankkonti.
 • Værdipapircentralen (Centralna klirinško depotna družba d.d.) (KDD) videregiver oplysninger fra registret over digitale værdipapirer.
 • Den domstol, der er ansvarlig for retsregistret, videregiver oplysninger om andele i virksomheder og anden deltagelse i juridiske personer. Der er også elektronisk adgang til retsregistret via domstolens websted.
 • Den domstol, der er ansvarlig for matrikelregistret, videregiver oplysninger om fast ejendom, som en skyldner har ejendomsret til eller i forbindelse med.
 • Indenrigsministeriet videregiver oplysninger fra registret over registrerede motor- og trailerkøretøjer.
 • Sloveniens maritime forvaltning videregiver oplysninger fra skibsregistret (skibe på under 24 m).
 • Luftfartsstyrelsen videregiver oplysninger fra flyregistret.

I de fleste tilfælde kan en kreditor få adgang til et register ved at anmode om oplysninger om skyldners aktiver hos registeroperatøren. Kreditorer har elektronisk adgang til visse registre (f.eks. retsregistret) (via webstedet).

Det er ikke nødvendigt at kontakte en advokat for at få oplysninger om skyldneres aktiver, og der skal ikke betales afgifter til staten. Visse databaseoperatører (f.eks. Sloveniens institut for sundhedsforsikring) opkræver dog et mindre gebyr på 4,00 EUR for oplysninger om skyldneres ansættelse. Gebyret kan betales elektronisk.

6. Oplysninger om onlinetvangsauktioner

Siden den 1. februar 2021 er tvangsauktioner vedrørende fast ejendom og rettigheder i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse som hovedregel og i henhold til kendelsen om opfyldelse af de tekniske betingelser for anvendelse af onlinesøgemaskinen til salg og til gennemførelse af offentlige onlineauktioner over fast ejendom i tvangsfuldbyrdelsesprocedurer (Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postkih, UL RS, nr. 3/2021) blevet gennemført online i henhold til reglerne om bekendtgørelse af salg via onlinesøgemaskinen og offentlige onlineauktioner i tvangsfuldbyrdelsesprocedurer, (UL RS, nr. 195/2020).

Adgangen til oplysninger om salgsemner er gratis. Registrering via SI-PASS-systemet gør det muligt at deltage i en auktion uanset deltagerens aktuelle fysiske placering. Det sikrer også deltagerens anonymitet.

Der er adgang til webstedet på https://sodnedrazbe.si/.

Sidste opdatering: 15/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.