Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Το εθνικό δίκαιο προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, ανάλογα με το αντικείμενο της εκτέλεσης.

Πώληση κινητών αγαθών:

Η κατάσχεση κινητών αγαθών απαιτεί την καταγραφή του περιουσιακού στοιχείου σε απογραφή που καταρτίζεται από δικαστικό επιμελητή. Το κινητό αγαθό του οφειλέτη μπορεί επίσης να κατασχεθεί με την παραλαβή απογραφής ή επιταγής προς εκτέλεση, εάν η τελευταία προσδιορίζει το περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο της εκτέλεσης. Ο δικαστικός επιμελητής καταχωρίζει στην απογραφή περιουσιακό στοιχείο που προσδιορίζεται από τον δανειστή μόνο εφόσον βρίσκεται στην κατοχή του οφειλέτη, εκτός εάν είναι προφανές από τις περιστάσεις ότι το περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε άλλο πρόσωπο.

Η πώληση κατασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου διενεργείται από τον δικαστικό επιμελητή ο οποίος έχει καταχωρίσει το περιουσιακό στοιχείο στην απογραφή. Η πώληση κινητών αγαθών, συνόλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται μέσω καταστημάτων ή χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, μέσω δημόσιου πλειστηριασμού με την υποβολή προφορικών προσφορών ή σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη δικαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί την πώληση του περιουσιακού στοιχείου στο κατάστημα του ιδιωτικού δικαστικού επιμελητή σε τιμή που καθορίζεται από τον δικαστικό επιμελητή ή σε κατάστημα που ορίζεται από τον ιδιωτικό δικαστικό επιμελητή, παρέχοντας τη γραπτή συγκατάθεσή του για την παράδοση του περιουσιακού στοιχείου στο κατάστημα προς πώληση.

Εάν το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πωληθεί σε χρηματιστήριο, ο πιστωτής ή ο οφειλέτης μπορεί να ορίσει το χρηματιστήριο στο οποίο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η πώληση του περιουσιακού στοιχείου, υποβάλλοντας ειδική γραπτή συγκατάθεση για την πώληση. Το κατάστημα ή το χρηματιστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, εισπράττει προμήθεια ίση με το 15 % της τιμής πώλησης για την πράξη, προμήθεια η οποία παρακρατείται κατά τον χρόνο είσπραξης του καταβληθέντος ποσού.

Αντικείμενα αξίας άνω των 5 000 βουλγαρικών λεβ (BGN), μηχανοκίνητα οχήματα, πλοία και αεροσκάφη πωλούνται από τον δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με τη διαδικασία δικαστικής πώλησης ακίνητης περιουσίας.

Ο δικαστικός επιμελητής ανακοινώνει την πώληση του περιουσιακού στοιχείου με ανάρτηση προκήρυξης σε κατάλληλους χώρους στο κτίριο του περιφερειακού δικαστηρίου (rayonen sad), στο γραφείο του και στο κτίριο του τοπικού δήμου ή του δημαρχείου. Η έκθεση που βεβαιώνει την ανάρτηση προκήρυξης καταχωρίζεται από το περιφερειακό δικαστήριο. Όταν η μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου στο κατάστημα δημιουργεί προβλήματα για την πώλησή του, ο δικαστικός επιμελητής δημοσιεύει επίσης προκήρυξη σε εμφανές σημείο στο κτίριο του καταστήματος και προβαίνει σε ρυθμίσεις για όσους επιθυμούν να δουν το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο στον τόπο όπου βρίσκεται προκειμένου να το πράξουν.

Ο δικαστικός επιμελητής καθορίζει την τιμή πώλησης του περιουσιακού στοιχείου στο κατάστημα. Η τιμή εκκίνησης σε δημόσιο πλειστηριασμό με προφορική υποβολή προσφορών ή σε δικαστική πώληση ανέρχεται στο 85 % της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Κατόπιν αιτήματος μέρους της διαδικασίας εκτέλεσης, διορίζεται πραγματογνώμονας για τον προσδιορισμό της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Ο πραγματογνώμονας διορίζεται αυτεπαγγέλτως όταν για τον καθορισμό της αξίας απαιτούνται ειδικές γνώσεις στον τομέα της επιστήμης, της τέχνης, της βιοτεχνίας κ.λπ. Η γνωμοδότηση σχετικά με την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να διατυπωθεί προφορικά. Οι προφορικές γνωμοδοτήσεις καταγράφονται επίσης στην έκθεση.

Στην περίπτωση περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των 5 000 βουλγαρικών λεβ (BGN), καθώς και στην περίπτωση μηχανοκίνητων οχημάτων, πλοίων και αεροσκαφών, ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να διορίσει πραγματογνώμονα για τον προσδιορισμό της αξίας. Η τιμή πώλησης κινητών περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ασφαλιστική τους αξία, εάν υπάρχει. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται σε μεταγενέστερες πωλήσεις του ίδιου περιουσιακού στοιχείου.

Στην πρώτη προκήρυξη πώλησης, κάθε μέρος μπορεί να αμφισβητήσει την τιμή του περιουσιακού στοιχείου κατά τον χρόνο καθορισμού της από τον δικαστικό επιμελητή και να ζητήσει τον διορισμό πραγματογνώμονα για να πραγματοποιηθεί νέα αποτίμηση. Ο δικαστικός επιμελητής ορίζει προθεσμία για την καταβολή των εξόδων. Εφόσον το μέρος καταβάλει τα σχετικά έξοδα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να μεριμνήσει για τη νέα αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου διορίζοντας έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες. Η νέα αξία που καθορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Εάν ένα αντικείμενο δεν πωληθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς του στο κατάστημα ή από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης πώλησης, το αντικείμενο πωλείται με δημόσιο πλειστηριασμό με υποβολή προφορικών προσφορών σε τιμή ίση με το 50 % της αρχικής τιμής. Ο δημόσιος πλειστηριασμός πραγματοποιείται κατά τον χρόνο που ορίζει ο δικαστικός επιμελητής μπροστά από το κτίριο στο οποίο φυλάσσονται τα απογραφέντα περιουσιακά στοιχεία ή σε άλλον τόπο που συμφωνείται αμοιβαία μεταξύ των μερών. Όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η πώληση πραγματοποιείται σε τόπο που καθορίζεται από τον δικαστικό επιμελητή και προγραμματίζεται το νωρίτερο 1 εβδομάδα και το αργότερο 3 εβδομάδες μετά την ημερομηνία της απογραφής. Σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν καταβάλει τα έξοδα πώλησης εντός 1 εβδομάδας από την απογραφή, δεν προγραμματίζεται πώληση, και τα απογραφέντα περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται. Την ημέρα της πώλησης, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται η ημέρα και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες και να ενημερωθούν τα μέρη. Ο πλειστηριασμός αρχίζει τη στιγμή που έχει οριστεί εκ των προτέρων και λήγει μετά την προσφορά για πώληση του τελευταίου απογραφέντος περιουσιακού στοιχείου. Δεν απαιτείται η καταβολή εγγύησης για τη συμμετοχή σε πλειστηριασμό.

Η δικαστική πώληση ακινήτων:

Όταν το αντικείμενο της εκτέλεσης είναι ακίνητο αγαθό, ο δικαστικός επιμελητής αποστέλλει πρόσκληση για οικειοθελή πληρωμή, προσδιορίζοντας το σχετικό ακίνητο, ταυτόχρονα με την αποστολή επιστολής στην Υπηρεσία Μητρώου για την καταχώριση της κατάσχεσης του ακινήτου.

Ο δικαστικός επιμελητής καταγράφει σε απογραφή το ακίνητο αγαθό που προσδιόρισε ο δανειστής αφού επαληθεύσει ότι το ακίνητο ανήκε στον οφειλέτη την ημέρα κατά την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Η κυριότητα επαληθεύεται με τη διενέργεια ελέγχου στο φορολογικό μητρώο ή στο μητρώο πράξεων ή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων μέσω συνεντεύξεων με τους γείτονες. Όταν δεν υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία κυριότητας, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή του ακινήτου την ημέρα κατά την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

Η απογραφή αναφέρει επίσης την ημέρα υποβολής της αποτίμησης του ακινήτου, όταν η αποτίμηση διενεργείται μετά την απογραφή. Στην περίπτωση αυτήν, τα μέρη θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί ότι έχει καταρτιστεί αποτίμηση, ανεξάρτητα από το αν ήταν παρόντα κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της απογραφής. Η απογραφή αναφέρει επίσης τον τόπο και τον χρόνο πώλησης του ακινήτου, εφόσον το ζητήσει ο πιστωτής. Στην περίπτωση αυτήν, ο οφειλέτης θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί για την πώληση, ανεξάρτητα από το αν ήταν παρών κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της απογραφής.

Ο δικαστικός επιμελητής διορίζει πραγματογνώμονα για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου. Ο πραγματογνώμονας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανεξάρτητων εκτιμητών που προβλέπεται στον νόμο για τους ανεξάρτητους εκτιμητές (Zakon za nezavisimite otseniteli) ή στον κατάλογο επαγγελματιών που έχουν πιστοποιηθεί ως πραγματογνώμονες σύμφωνα με τον νόμο για την οργάνωση των δικαστηρίων (Zakon za sadebnata vlast). Η γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα κοινοποιείται στα μέρη, τα οποία μπορούν να την αμφισβητήσουν εντός 7 ημερών. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της γνωμοδότησης, το μέρος που την αμφισβητεί ορίζει πραγματογνώμονα που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, προκειμένου να καταρτιστεί δεύτερη έκθεση αποτίμησης· τα σχετικά έξοδα καταβάλλονται από το ίδιο μέρος. Δεν διενεργείται δεύτερη αποτίμηση εάν δεν αμφισβητηθεί η αρχική αποτίμηση. Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων αποτιμήσεων, η αξία του ακινήτου προσδιορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των αξιών που αναφέρονται σε όλες τις εκθέσεις αποτίμησης. Η τιμή εκκίνησης προσφοράς του ακινήτου ανέρχεται στο 80 % της αξίας του. Η τιμή εκκίνησης κατά την πρώτη δικαστική πώληση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αξία που αναφέρεται στη φορολογική αποτίμηση, εάν είναι διαθέσιμη.

Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να συντάξει προκήρυξη πώλησης εντός 1 εβδομάδας από την ημερομηνία της απογραφής, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή του ακινήτου, του κυρίου του, μνεία του αν είναι επιβαρυμένο με υποθήκη και τυχόν περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα, καταχωρισμένες απαιτήσεις, κατασχέσεις και μισθώσεις που έχουν συσταθεί σε σχέση με το ακίνητο κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, καθώς και η αρχική προσφορά και ο τόπος και η ημερομηνία κατά τα οποία θα πραγματοποιηθεί η πώληση. Η προκήρυξη αναρτάται σε κατάλληλους χώρους στα κτίρια του γραφείου του ιδιωτικού δικαστικού επιμελητή, του περιφερειακού δικαστηρίου, του δήμου ή του δημαρχείου που είναι αρμόδια για τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και στο ίδιο το ακίνητο. Η προκήρυξη δημοσιεύεται επίσης στον ιστότοπο του επαρχιακού δικαστηρίου (okrazhen sad) που είναι αρμόδιο για τον τόπο εκτέλεσης τουλάχιστον 1 ημέρα πριν από την ημέρα έναρξης της πώλησης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη. Ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Η έκθεση καταχωρίζεται στο περιφερειακό δικαστήριο. Ο δικαστικός επιμελητής καθορίζει τους χρόνους κατά τους οποίους οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να δουν το ακίνητο.

Η πώληση πραγματοποιείται στο κτίριο του περιφερειακού δικαστηρίου. Η διαδικασία διαρκεί 1 μήνα και λήγει την ημέρα που ορίζεται στην προκήρυξη. Τα έγγραφα της πώλησης τηρούνται στη γραμματεία του περιφερειακού δικαστηρίου και τίθενται στη διάθεση όλων των μερών που έχουν συμφέρον στο ακίνητο. Για τη συμμετοχή τους στον πλειστηριασμό, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στον λογαριασμό του δικαστικού επιμελητή εγγύηση ίση με το 10 % της τιμής εκκίνησης. Ο πιστωτής δεν καταβάλλει εγγύηση εάν η απαίτησή του υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης. Εάν δεν υπάρχουν προσφέροντες ή αν δεν κατατεθούν έγκυρες προσφορές, ή εάν ο αγοραστής δεν καταβάλει το τίμημα και το ακίνητο δεν κατακυρωθεί στον προσφέροντα που ανακηρύχθηκε αγοραστής, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει, εντός 1 εβδομάδας από την ημερομηνία της προκήρυξης, τον προγραμματισμό νέας πώλησης.

Η νέα πώληση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες για την πρώτη πώληση. Η νωρίτερη ημερομηνία έναρξης είναι τουλάχιστον 1 μήνας μετά το τέλος της πρώτης πώλησης και η τιμή εκκίνησης είναι το 90 % της τιμής εκκίνησης στην πρώτη πώληση. Εάν το ακίνητο δεν πωληθεί κατά τη δεύτερη πώληση και δεν υποβληθεί αίτημα για τον καθορισμό νέας τιμής εκκίνησης εντός 1 εβδομάδας από την προκήρυξη της πώλησης, το ακίνητο εξαιρείται από την περιουσία που υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση και η κατάσχεση αίρεται κατόπιν αιτήματος του δικαστικού επιμελητή.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται από τους δικαστικούς επιμελητές με τους τρόπους που περιγράφονται στα σημεία 1 και 6. Η μόνη εξαίρεση από τον κανόνα είναι η πώληση κινητών αγαθών σε κατάστημα ή σε χρηματιστήριο.

Ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί την πώληση του περιουσιακού στοιχείου στο κατάστημα του ιδιωτικού δικαστικού επιμελητή σε τιμή που καθορίζεται από τον δικαστικό επιμελητή ή σε κατάστημα που ορίζεται από τον ιδιωτικό δικαστικό επιμελητή, παρέχοντας τη γραπτή συγκατάθεσή του για την παράδοση του περιουσιακού στοιχείου στο κατάστημα προς πώληση.

Εάν το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πωληθεί σε χρηματιστήριο, ο πιστωτής ή ο οφειλέτης μπορεί να ορίσει το χρηματιστήριο στο οποίο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η πώληση του περιουσιακού στοιχείου, υποβάλλοντας ειδική γραπτή συγκατάθεση για την πώληση.

Η παράδοση του περιουσιακού στοιχείου πιστοποιείται με έκθεση υπογεγραμμένη από τον δικαστικό επιμελητή και τον διαχειριστή του χρηματιστηρίου ή του καταστήματος. Το κατάστημα ή το χρηματιστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, εισπράττει προμήθεια ίση με το 15 % της τιμής πώλησης για την πράξη, προμήθεια η οποία παρακρατείται κατά τον χρόνο είσπραξης του καταβληθέντος ποσού.

Όλα τα ποσά που εισπράττονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης από τον οφειλέτη, τρίτο που υπόκειται σε κατάσχεση, τους προσφέροντες και τους αγοραστές κατά την πώληση, καθώς και από τα καταστήματα ή τα χρηματιστήρια που πραγματοποίησαν την πώληση των κινητών αγαθών, καταβάλλονται στον λογαριασμό του δικαστικού επιμελητή.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Δεν υπάρχουν είδη δικαστικού πλειστηριασμού στις διαδικασίες εκτέλεσης και πτώχευσης σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο στις οποίες δεν εφαρμόζονται πλήρως οι κανόνες. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν ορισμένες διαφορές στους όρους και στις προϋποθέσεις διεξαγωγής δικαστικών πλειστηριασμών από συγκεκριμένες νομικές πράξεις.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στη Βουλγαρία τηρούνται τα ακόλουθα μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

Μητρώο Ακινήτων:

Το μητρώο, το οποίο τηρείται από την Υπηρεσία Μητρώου (Agentsiya po vpisvaniyata), είναι μια βάση δεδομένων για τα ακίνητα στη Βουλγαρία και περιλαμβάνει επιμέρους ακίνητα σε μερίδες. Πρόκειται για αρχείο των τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων πράξεων με τις οποίες αναγνωρίζεται, μεταβιβάζεται, τροποποιείται ή τερματίζεται η κυριότητα και άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. Οι κατασχέσεις και οι υποθήκες επί των ακινήτων καταχωρίζονται στο Μητρώο Ακινήτων. Το μητρώο τεκμηριώνει τις τελευταίες καταχωρίσεις που αφορούν τις ανωτέρω περιστάσεις και καθιστά δυνατή τη χρονολογική ιχνηλάτηση των μεταβολών αυτών και των καταχωρισμένων πράξεων. Μπορεί κανείς να συμβουλευτεί το Μητρώο Ακινήτων για να επαληθεύσει την κυριότητα και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα και άλλους περιορισμούς που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τα ακίνητα. Μπορεί κανείς να συμβουλευτεί το μητρώο στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Υπηρεσίας Μητρώου στη Βουλγαρία ή διαδικτυακά με εγγραφή χρήστη και καταβολή τέλους που καθορίζεται σε ειδικό τιμοκατάλογο.

Εθνικό μητρώο οχημάτων οδικών μεταφορών:

Το μητρώο τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Ministerstvo na vatreshnite raboti). Περιέχει δεδομένα σχετικά με την ταξινόμηση των οχημάτων οδικών μεταφορών, τις αλλαγές στην ιδιοκτησία ταξινομημένων οχημάτων οδικών μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με συναφθείσες συμβάσεις), καθώς και δεδομένα σχετικά με κατασχέσεις ή άλλους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί.

Επίσημη πρόσβαση σε πληροφορίες από το μητρώο παρέχεται στους συμβολαιογράφους, καθώς και στους ιδιωτικούς και κρατικούς δικαστικούς επιμελητές.

Πιστοποιητικά ταξινόμησης ή διαγραφής οχημάτων χορηγούνται στους ιδιοκτήτες οχημάτων έναντι καταβολής τέλους που εισπράττεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τον νόμο για τα κρατικά τέλη (Zakon za darzhavnite taksi).

Δεν επιβάλλεται τέλος όταν οι πληροφορίες σχετικά με τα ταξινομημένα οχήματα παρέχονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις δικαστικές αρχές, στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, καθώς και στα όργανα της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων (Natsionalna agentsiya za prihodite) κατόπιν αυτεπάγγελτης αίτησης.

Πληροφορίες σχετικά με τα ταξινομημένα οχήματα παρέχονται σε τρίτους κατ' εντολή των δικαστικών αρχών και κατόπιν καταβολής τέλους που εισπράττεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τον νόμο για τα κρατικά τέλη.

Μητρώο αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας:

Το μητρώο τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας (Glavna Direktsiya «Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya») του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata).

Όλες οι περιστάσεις που αφορούν τη σύσταση κυριότητας σε πολιτικό αεροσκάφος και όλες οι αλλαγές που αφορούν τη μεταβίβαση της κυριότητας, τη σύσταση και τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή εμπράγματης ασφάλειας και τη σύσταση βαρών καταχωρίζονται στο μητρώο αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Οι πράξεις παράγουν αποτελέσματα έναντι τρίτων μετά την καταχώρισή τους στο μητρώο. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο συνιστούν πράξη δημοσιότητας έναντι των καλόπιστων τρίτων.

Το μητρώο αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας, με εξαίρεση τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του νομέα ή του κατόχου του καταχωρισμένου πολιτικού αεροσκάφους. Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας χορηγεί πιστοποιητικά καταχώρισης στους ιδιοκτήτες, κατόχους ή νομείς πολιτικών αεροσκαφών ή στους εκπροσώπους τους έναντι καταβολής τέλους που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο (Ministerski savet). Πιστοποιητικά που επαληθεύουν την ταυτότητα των ιδιοκτητών, των νομέων ή των κατόχων πολιτικών αεροσκαφών εκδίδονται μόνο σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές, σε δικαστήρια ή σε δημόσιους δικαστικούς επιμελητές που ασκούν τις εξουσίες που τους έχει αναθέσει ο νόμος ή στους ιδιοκτήτες πολιτικών αεροσκαφών ή στους αντιπροσώπους τους.

Νηολόγιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας:

Τα μητρώα για τις διαφορετικές κατηγορίες πλοίων που υπόκεινται σε νηολόγηση αποτελούν ενιαίο μητρώο πλοίων που φέρουν βουλγαρική σημαία. Φυλάσσονται από τις περιφερειακές μονάδες του Εκτελεστικού Οργανισμού Διοίκησης Ναυτιλίας (Izpalnitelna agentsiya «Morska administratsiya») που λειτουργεί υπό τη δικαιοδοσία του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τηρούνται μητρώα σχετικά με:

  1. μικρά σκάφη μήκους έως και 20 μέτρων, για ποτάμια σκάφη· ποντοπόρα σκάφη με μέγεθος έως και 40 ολική χωρητικότητα (GT)·
  2. μεγάλα σκάφη μήκους άνω των 20 μέτρων, για ποτάμια σκάφη· ποντοπόρα σκάφη με μέγεθος άνω των 40 ολική χωρητικότητα (GT)·
  3. πλοία ναυλωμένα με ναύλωση γυμνού πλοίου·
  4. πλοία υπό κατασκευή μήκους άνω των 12 μέτρων.

Το νηολόγιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας επιτρέπει την άσκηση δικαιοδοσίας και τον έλεγχο της ταυτοποίησης, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών βαρών, των περιορισμών του δικαιώματος διάθεσης και των ευθυνών των πλοιοκτητών και των ναυλωτών γυμνού πλοίου των πλοίων που φέρουν βουλγαρική σημαία.

Τα μητρώα τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Μολονότι τα μητρώα είναι καταρχήν δημόσια, στην πράξη η πρόσβαση στις πληροφορίες που καταχωρίζονται σε αυτά είναι περιορισμένη και ρυθμιζόμενη. Η πρόσβαση του κοινού στα μητρώα έχει περιοριστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία της ιδιοκτησίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν επικυρωμένα αποσπάσματα από το μητρώο έναντι καταβολής τέλους. Οι αρμόδιες διευθύνσεις εκδίδουν αποσπάσματα από το μητρώο σε πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη. Μπορούν επίσης να παρέχονται γενικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τα είδη πλοίων κ.λπ.

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων έχει χορηγηθεί στην επιτροπή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, στην Κρατική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (Darzhavna agentsiya «Natsionalna sigurnost») και στη συνοριακή αστυνομία (Granichna politsiya) βάσει διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των οικείων οργανισμών και του Εκτελεστικού Οργανισμού Διοίκησης Ναυτιλίας. Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παροχής πρόσβασης σε άλλους οργανισμούς, καθώς και σε δικαστικούς και κρατικούς δικαστικούς επιμελητές. Η πρόσβαση παρέχεται με μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Η πρόσβαση παρέχεται από εξωτερική διεύθυνση IP και μέσω τείχους προστασίας. Για λόγους ασφάλειας, υπάρχει λειτουργία για την παρακολούθηση κάθε σύνδεσης στο σύστημα. Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις στη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας του πλοιοκτήτη (εάν ο πλοιοκτήτης είναι Βούλγαρος υπήκοος) ή τον μοναδικό αριθμό αλλοδαπού (όταν ο ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός) και να λαμβάνουν από το μητρώο δεδομένα που δεν δημοσιεύονται. Στην πράξη, τα σχετικά δεδομένα, δηλαδή αν το φυσικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του ένα σκάφος, το είδος του σκάφους και ο αριθμός νηολόγησης λιμένα, είναι τα δεδομένα που σχετίζονται με τις λειτουργίες των οργανισμών στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση στο μητρώο.

Οι περιστάσεις που υπόκεινται σε καταχώριση στο μητρώο αρχίζουν να παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνο μετά την καταχώρισή τους.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που περιέχονται στα προαναφερθέντα εθνικά μητρώα είναι στο σύνολό τους ή εν μέρει δημόσιες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ισχύει ένα τέλος για ορισμένες αναζητήσεις.

Οι κρατικές και οι δικαστικές αρχές, καθώς και οι κρατικοί δικαστικοί επιμελητές έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που καταχωρίζονται στα διάφορα μητρώα.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Τα ακίνητα και κινητά αγαθά, τα χρεόγραφα σε έντυπη μορφή, τα διακριτά τμήματα των επιχειρήσεων, καθώς και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που υπόκεινται σε αναγκαστική εκτέλεση, μπορούν να πωληθούν σύμφωνα με τους κανόνες του ηλεκτρονικού δικαστικού πλειστηριασμού. Κατόπιν γραπτού αιτήματος μέρους της διαδικασίας εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί ηλεκτρονικό δικαστικό πλειστηριασμό.

Ο ηλεκτρονικός δικαστικός πλειστηριασμός διεξάγεται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ministerstvo na pravosadieto).

Για να συμμετάσχει στον πλειστηριασμό, κάθε προσφέρων καταβάλλει εγγύηση ίση με το 10 % της τιμής εκκίνησης του πλειστηριασμού. Οι προσφέροντες εγγράφονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ηλεκτρονική υπογραφή ή στο γραφείο του δικαστικού επιμελητή. Η εγγραφή των προσφερόντων στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό διαρκεί 1 μήνα και λήγει στις 17:00 της ημέρας που ορίζεται στην προκήρυξη.

Ο ηλεκτρονικός δικαστικός πλειστηριασμός είναι ανοικτός για υποβολή προσφορών για 7 ημέρες. Ο πλειστηριασμός λήγει στις 17:00 την τελευταία ημέρα της εν λόγω περιόδου, εάν δεν υποβληθούν νέες προσφορές κατά τα τελευταία 10 λεπτά του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση υποβολής νέας προσφοράς κατά τα τελευταία 10 λεπτά του πλειστηριασμού, ο πλειστηριασμός παρατείνεται αυτόματα κατά 10 λεπτά, αλλά όχι περισσότερο από 48 ώρες. Ο πλειστηριασμός λήγει όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά κατά τα τελευταία 10 λεπτά.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε μία δόση. Η τελευταία προσφορά που κατατέθηκε από προσφέροντα δημοσιεύεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών δικαστικών πλειστηριασμών.

Μετά τη λήξη του ηλεκτρονικού δικαστικού πλειστηριασμού, η πλατφόρμα αποστέλλει αυτόματα μήνυμα σε όλους τους επιτρεπόμενους προσφέροντες σχετικά με την τελευταία προσφορά που υποβλήθηκε για το αγαθό.

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της υποβολής προσφορών, ο δικαστικός επιμελητής επαληθεύει όλες τις περιστάσεις που σχετίζονται με τον πλειστηριασμό και συντάσσει έκθεση στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των επιτρεπόμενων και των μη επιτρεπόμενων προσφερόντων, καθώς και ο λόγος, οι προσφορές που ελήφθησαν και περιγραφή τυχόν τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια υποβολής προσφορών, και ανακηρύσσει τον πλειοδότη ως αγοραστή. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θεωρείται ότι έχει λήξει μόλις ο δικαστικός επιμελητής υπογράψει την έκθεση. Η έκθεση δημοσιεύεται αμέσως στην ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι προσφέροντες έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιουργεί και διατηρεί ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς δικαστικούς πλειστηριασμούς, η οποία περιλαμβάνει μητρώο δικαστικών πλειστηριασμών και σύστημα διεξαγωγής δικαστικών πλειστηριασμών, και εκδίδει κανονισμό σχετικά με την οργάνωση, τους κανόνες και τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δικαστικών πλειστηριασμών.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών δικαστικών πλειστηριασμών και το ενιαίο σημείο εισόδου για τις κατασχέσεις λειτουργούν με βάση ένα κοινό σύστημα πληροφοριών. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει την αυτοματοποιημένη ροή δεδομένων από το ενιαίο σημείο εισόδου για τις κατασχέσεις στην ενότητα πωλήσεων και αντιστρόφως.

Το σύστημα πληροφοριών που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου για τις κατασχέσεις είναι μια κεντρική βάση δεδομένων όλων των κατασχέσεων επί κινητών περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε καταχώριση βάσει νόμου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Υπουργείο Γεωργίας (Ministerstvo na zemedelieto) ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα σχετικά με τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε καταχώριση στα μητρώα που τηρεί κάθε οργανισμός, χρησιμοποιώντας το σύστημα πληροφοριών που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου για τις κατασχέσεις.

Το σύστημα πληροφοριών που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου για τις κατασχέσεις στη Βουλγαρία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σχετικά με κινητά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης, επί των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης, τηρούνται σε ενιαία κεντρική βάση δεδομένων. Πρόσβαση στο σύστημα έχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και πρόσωπα εντός και εκτός Βουλγαρίας.

Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο σύστημα πληροφοριών που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου για τις κατασχέσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποστέλλει τις ειδοποιήσεις των επιβαλλόμενων κατασχέσεων μέσω ηλεκτρονικής διοικητικής υπηρεσίας. Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών σχετικά με κατασχέσεις που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στον νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Zakon za elektronnoto upravlenie). Οι υπηρεσίες ζητούνται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εισπράττει τέλη για τις υπηρεσίες του σε ποσά που καθορίζονται από τιμολόγιο που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι φορείς της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι τοπικές διοικήσεις και οι υπάλληλοι που ασκούν δημόσια καθήκοντα έχουν επίσημη πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών δωρεάν.

Σημείωση:

Το σύστημα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πληροφοριών που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου για τις κατασχέσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και της διαδικτυακής πλατφόρμας για τους ηλεκτρονικούς δικαστικούς πλειστηριασμούς, θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιουλίου 2023.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.