Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Οι δικαστικοί πλειστηριασμοί χρησιμοποιούνται για την πώληση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εκτέλεσης (Ovršni zakon) [Narodne Novine (NN Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αρ. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 και 73/17· στο εξής: ΝΕ]. Την 1η Ιανουαρίου 2015 τέθηκε σε ισχύ στην Κροατία σύστημα πώλησης κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μέσω διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών, για διαδικασίες που κινούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Ακίνητα

Η εκτέλεση επί ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με την καταχώριση της πράξης εκτέλεσης στο κτηματολόγιο, τον καθορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας, την πώληση της εν λόγω περιουσίας και την ικανοποίηση της απαίτησης του/των επισπεύδοντος/-ων από τα έσοδα της πώλησης.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται με πόρισμα που εκδίδει το δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια και βασίζεται σε αιτιολογημένη κρίση και γνωμοδότηση εξουσιοδοτημένου πραγματογνώμονα ή εκτιμητή· κατά τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας, λαμβάνονται επίσης υπόψη ορισμένα δικαιώματα και βάρη επί του ακινήτου που θα συνεχίσουν να υφίστανται και μετά την πώληση και μειώνουν την αξία του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, το δικαστήριο εκδίδει πόρισμα σχετικά με την πώληση, καθορίζοντας την αξία του ακινήτου και τον τρόπο και τους όρους πώλησής του.

Το άρθρο 92 παράγραφοι 2 και 3 του ΝΕ προβλέπει ότι τα μέρη μπορούν να καθορίζουν την αξία του ακινήτου με δικαστική ή εξωδικαστική συμφωνία, η οποία αποτελεί τη βάση για σύσταση εμπράγματου ή άλλου περιουσιακού δικαιώματος που συστήνεται για τη εξασφάλιση της απαίτησης της οποίας επιδιώκεται η ικανοποίηση.

Τα ακίνητα πωλούνται μέσω διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών που διεξάγονται από την οικονομική υπηρεσία (Financijska agencija στο εξής: FINA) κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής. Το αίτημα πώλησης και άλλα έγγραφα της διαδικασίας πώλησης του ακινήτου υποβάλλονται στα τοπικά κέντρα της FINA που έχουν κατά τόπο αρμοδιότητα ανάλογα με τον τόπο και την αρμοδιότητα του δικαστηρίου εκτέλεσης.

Οι διαδικτυακοί δικαστικοί πλειστηριασμοί ξεκινούν με πρόσκληση συμμετοχής.

Στον πρώτο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό τα ακίνητα δεν μπορούν να πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη από τα τέσσερα πέμπτα της προσδιορισθείσας αξίας τους. Στον δεύτερο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό τα ακίνητα δεν μπορούν να πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη από τα τρία πέμπτα της προσδιορισθείσας αξίας τους (άρθρο 102 παράγραφοι 1 και 2 του ΝΕ).

Οι προσφορές υποβάλλονται για διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Αν δεν υποβληθούν έγκυρες προσφορές στον πρώτο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό, ο δεύτερος πλειστηριασμός ξεκινά με τη δημοσίευση πρόσκλησης συμμετοχής την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού.

Αν δεν υποβληθούν έγκυρες προσφορές ούτε στον δεύτερο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό, η FINA ενημερώνει το δικαστήριο. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο αναστέλλει την εκτέλεση.

Ο διαδικτυακός δικαστικός πλειστηριασμός λήγει κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση συμμετοχής (άρθρο 103 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτου μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού και με τη λήψη ειδοποίησης από τη FINA, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση κατακύρωσης του ακινήτου. Στην εν λόγω απόφαση ορίζει ότι αφού η απόφαση καταστεί οριστική και ο αγοραστής καταβάλει το τίμημα αγοράς, το δικαίωμα κυριότητας του ακινήτου που έχει κατακυρωθεί μεταγράφεται υπέρ αυτού στο κτηματολόγιο και τυχόν δικαιώματα ή βάρη που συνοδεύουν το περιουσιακό στοιχείο και παύουν να υφίστανται με την πώλησή του εξαλείφονται.

Αφού η απόφαση κατακύρωσης του ακινήτου στον αγοραστή καταστεί οριστική, το δικαστήριο ορίζει ημερομηνία συζήτησης για την κατανομή του τιμήματος αγοράς.

Κινητά

Η εκτέλεση επί κινητών πραγμάτων πραγματοποιείται μέσω της κατάσχεσης ενυπόθηκου, της εκτίμησης, της κατάσχεσης ή της αποστολής του περιουσιακού στοιχείου, της ανάθεσης του περιουσιακού στοιχείου στο δικαστήριο, τον επισπεύδοντα δανειστή ή τρίτο μέρος, την πώλησή του και την ικανοποίηση της απαίτησης του επισπεύδοντος δανειστή από τα έσοδα της εν λόγω πώλησης.

Τα κινητά πράγματα πωλούνται μέσω προφορικού δικαστικού πλειστηριασμού ή μέσω άμεσης συναλλαγής. Ο τρόπος πώλησης καθορίζεται με πόρισμα του δικαστηρίου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το κινητό πωλείται στον υπερθεματιστή.

Η πώληση του κινητού πράγματος ανακοινώνεται σε εύθετο χρόνο στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου, μπορεί ωστόσο να ανακοινωθεί και κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την πώληση ακινήτων.

Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της πώλησης κοινοποιούνται στον επισπεύδοντα δανειστή και τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη.

Κατόπιν πρότασης του επισπεύδοντα, η πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού, στον οποίο εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του ΝΕ σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς ακινήτων (άρθρο 149 παράγραφος 7 του ΝΕ).

Στον πλειστηριασμό, το κινητό πράγμα δεν μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη από το ήμισυ της εκτιμώμενης αξίας του. Δεν μπορεί να πωληθεί σε χαμηλότερη τιμή ούτε στο χρονικό διάστημα που έχει προσδιοριστεί από το δικαστήριο για την πώληση μέσω άμεσης συναλλαγής.

Αν το κινητό πράγμα δεν πωληθεί μέσω του πλειστηριασμού ή μέσω άμεσης συναλλαγής, αναστέλλεται η εκτέλεση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης του κινητού πράγματος, ο αγοραστής πρέπει να καταβάλει το τίμημα της αγοράς και να αναλάβει το κινητό πράγμα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο πλειστηριασμός ή η πώληση μέσω άμεσης συναλλαγής. Αν ο αγοραστής δεν καταβάλει το τίμημα αγοράς, ο πλειστηριασμός θεωρείται άκαρπος.

Η πώληση κινητού πράγματος που κατασχέθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης μπορεί να ανατεθεί σε πιστοποιημένο εντολοδόχο. Οι δραστηριότητες του πιστοποιημένου εντολοδόχου οργανώνονται και υλοποιούνται από το οικονομικό επιμελητήριο της Κροατίας.

Οι πλειστηριασμοί κινητών πραγμάτων από εντολοδόχο διενεργούνται από τον συμβολαιογράφο.

Μετά την πώληση του κινητού πράγματος, ο εντολοδόχος το παραδίδει στον αγοραστή έναντι καταβολής του τιμήματος αγοράς.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Ακίνητα

Στην Κροατία, οι πωλήσεις ακινήτων πραγματοποιούνται από τη FINA. Το δικαστήριο, εκτός από το αίτημα πώλησης που υποβάλλεται στο προβλεπόμενο έντυπο, πρέπει να παραδώσει στην FINA την απόφαση εκτέλεσης, το απόσπασμα του κτηματολογίου και το πόρισμα που αφορά την πώληση.

Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου μέσω άμεσης συναλλαγής, το ακίνητο πωλείται μέσω προσώπου εξουσιοδοτημένου να πραγματοποιεί πωλήσεις ακινήτων, διαχειριστή εκτέλεσης, συμβολαιογράφου ή με άλλο τρόπο.

Κινητά

Οι προφορικοί δικαστικοί πλειστηριασμοί κινητών πραγμάτων διενεργούνται από δικαστικό επιμελητή. Στο πόρισμά του, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού σε συμβολαιογράφο (άρθρο 149 παράγραφος 2 του ΝΕ). Η πώληση κινητού πράγματος που κατασχέθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης μπορεί να ανατεθεί σε πιστοποιημένο εντολοδόχο. (άρθρο 152 παράγραφος 1 του ΝΕ)

Κατόπιν πρότασης του επισπεύδοντος δανειστή, η πώληση κινητών πραγμάτων πραγματοποιείται με διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό που διενεργείται από τη FINA.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες ενδεχομένως δεν εφαρμόζονται πλήρως

Ακίνητα

Τα ακίνητα πωλούνται μέσω διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών. Οι διαδικτυακοί δικαστικοί πλειστηριασμοί ξεκινούν με πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό (άρθρο 97 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Τα μέρη, οι ενυπόθηκοι δανειστές και οι δικαιούχοι προσωπικών δουλειών και βαρών επί του ακινήτου που παύουν να ισχύουν με την πώλησή του μπορούν να συμφωνήσουν, το αργότερο έως τον χρόνο πώλησης του ακινήτου στον διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό, την πώληση του εν λόγω ακινήτου μέσω άμεσης συναλλαγής από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να διενεργεί συναλλαγές που αφορούν ακίνητα, δικαστικό επιμελητή, συμβολαιογράφο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (άρθρο 97 παράγραφος 6 του ΝΕ).

Σε περίπτωση πώλησης μέσω άμεσης συναλλαγής, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση κατακύρωσης του ακινήτου που πωλήθηκε μέσω άμεσης συναλλαγής, αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι νομιμότητας της πώλησης (άρθρο 104 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου και αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα στα οποία επιδίδεται το αποτέλεσμα σχετικά με την πώληση του ακινήτου (άρθρο 104 παράγραφος 2 του ΝΕ).

Κινητά

Τα κινητά πράγματα πωλούνται μέσω προφορικού δικαστικού πλειστηριασμού ή μέσω άμεσης συναλλαγής. Ο τρόπος πώλησης καθορίζεται με πόρισμα του δικαστηρίου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το κινητό πράγμα πωλείται σε αυτόν που υποβάλει την καλύτερη προσφορά (άρθρο 149 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Η σύμβαση πώλησης μέσω άμεσης συναλλαγής συνάπτεται μεταξύ του αγοραστή αφενός και του δικαστικού επιμελητή ή άλλου προσώπου που ασκεί δραστηριότητα εντολοδόχου αφετέρου. Ο δικαστικός επιμελητής πωλεί το κινητό στο όνομα και για λογαριασμό του καθού η εκτέλεση οφειλέτη και το πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα εντολοδόχου στο όνομα του ιδίου και για λογαριασμό του καθού (άρθρο 149 παράγραφος 3 του ΝΕ).

Κατόπιν πρότασης του επισπεύδοντα δανειστή, η πώληση κινητών πραγμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού, στον οποίο θα έχουν εφαρμογή κατ’ αναλογία οι διατάξεις του νόμου σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς κινητών πραγμάτων (άρθρο 149 παράγραφος 7 του ΝΕ).

Η πώληση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο δικαστικής και συμβολαιογραφικής ασφάλειας με τη μεταβίβαση κυριότητας και δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την πώληση ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων για τον σκοπό της εκτέλεσης.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στην Κροατία τηρούνται τα παρακάτω μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

 • βιβλία κτηματολογίου που αφορούν το νομικό καθεστώς ακινήτων στην επικράτεια της Κροατίας,
 • μητρώο μηχανοκίνητων οχημάτων,
 • νηολόγιο,
 • νηολόγιο αεροσκαφών,
 • μητρώο μετοχών και άυλων τίτλων,
 • μητρώο εγγράφων δικαστικής και συμβολαιογραφικής ασφάλειας (μητρώο εμπράγματων ασφαλειών),
 • ενιαίο μητρώο λογαριασμών,
 • άλλα βιβλία μητρώων και μητρώα.

Τα μητρώα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή από διάφορες κρατικές αρχές και είναι προσβάσιμα ηλεκτρονικά (π.χ. με πρόσβαση σε μητρώο νομικών προσώπων που τηρείται από τα εμπορικά δικαστήρια).

Για τη λήψη δεδομένων από τις κρατικές αρχές είναι συνήθως απαραίτητο να πληρωθεί το ανάλογο τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από κάθε μεμονωμένη κρατική αρχή και καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο περί διοικητικών τελών (NN αρ. 115/16) και το διάταγμα περί καταλόγου διοικητικών τελών (NN αρ. 8/17). Διοικητικά τέλη έως 100,00 HRK καταβάλλονται με παράβολα, ενώ αυτά που υπερβαίνουν τα 100,00 HRK μπορούν να καταβληθούν μέσω δικτυοτραπεζικής.

Ο κατάλογος ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης ρυθμίζεται από τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης μητρώου ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης (NN αρ. 115/12 και αρ. 156/14).

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Το άρθρο 18 του ΝΕ προβλέπει υποχρέωση των κρατικών αρχών να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον οφειλέτη κατόπιν αιτήματος προσώπου που υποστηρίζει ότι προτίθεται να κινήσει διαδικασία εκτέλεσης ή διαδικασία σύστασης ασφάλειας, εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

 • Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο ορισμένο πρόσωπο είναι καταχωρισμένο στο μητρώο ταξινομημένων και καταχωρισμένων οχημάτων ως κύριος του οχήματος και σχετικά με το είδος, τη μάρκα, τον τύπο, το μοντέλο, το έτος παραγωγής και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και σχετικά με τυχόν βάρη που έχουν συσταθεί επί αυτού. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποχρεούται επίσης να παρέχει, εκτός από το όνομα και την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας του προσώπου.
 • Ο οργανισμός κεντρικού αποθετηρίου και εκκαθάρισης (Središnje klirinško depozitarno društvo) ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που τηρούν λογαριασμούς ονομαστικών τίτλων ή άυλων τίτλων, μετοχών, ομολόγων, γραμματίων Δημοσίου, γραμματίων κεντρικής τράπεζας, εμπορικών γραμματίων, αποθετηρίων εγγράφων και άλλων τίτλων που έχουν εκδοθεί σε σειρά, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ορισμένο πρόσωπο διαθέτει τίτλους καταχωρισμένους στους λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο μητρώου που τηρούν.
 • Το γραφείο λιμεναρχείου οφείλει να παρέχει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ορισμένο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο βιβλίο μητρώου ή σε μητρώο που τηρεί είναι καταχωρισμένο ως κύριος πλοίου, γιωτ, πλωτής εγκατάστασης, σταθερής εγκατάστασης ανοιχτής θάλασσας, πλοίου ή εγκατάστασης υπό κατασκευή.
 • Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τα αρχεία του κτηματολογίου οφείλει να παρέχει εκτύπωση των κτηματολογικών φύλλων που τηρούνται σχετικά με φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Ο εργοδότης ή ο δικαιούχος μόνιμου εισοδήματος οφείλει να παρέχει δεδομένα σχετικά με την μέθοδο καταβολής του μισθού ή του μόνιμου εισοδήματος στο πρόσωπο κατά του οποίου ο αιτών προτίθεται να κινήσει τη διαδικασία.
 • Άλλη αρχή ή πρόσωπο που τηρεί σχετικό βιβλίο μητρώου ή μητρώο δικαιωμάτων ιδιοκτησίας οφείλει να παρέχει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ορισμένο πρόσωπο καταχωρισμένο στο βιβλίο μητρώου ή στο μητρώο που τηρεί έχει καταχωριστεί ως κάτοχος συγκεκριμένου δικαιώματος.

Κατόπιν αιτήματος του δικαστηρίου, το πρόσωπο που ο επισπεύδων δανειστής υποστηρίζει ότι είναι οφειλέτης του καθού η εκτέλεση ή ότι έχει στην κατοχή του περιουσιακά στοιχεία του καθού η εκτέλεση οφείλει, εντός οκτώ ημερών, να προβεί σε δήλωση σχετικά με το κατά πόσο ο καθού η εκτέλεση έχει απαίτηση κατά του προσώπου αυτού και κατά πόσο το πρόσωπο αυτό έχει στην κατοχή του περιουσιακά στοιχεία του καθού.

Η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει, εντός προθεσμίας οκτώ ημερών, μετά από αίτηση του προσώπου που ισχυρίζεται ότι προτίθεται να κινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως για την είσπραξη χρηματικής οφειλής που απορρέει από εργασιακή σχέση και η οποία καθορίζεται στο ακαθάριστο ποσό, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 217 του ΝΕ.

Οι αρχές και τα πρόσωπα που απαριθμούνται ανωτέρω δεν υποχρεούνται να ενεργούν κατόπιν αιτήματος του προσώπου που ζητά τις πληροφορίες αν δεν καταβληθεί πρώτα σε αυτά το κόστος για την ανάληψη των εν λόγω ενεργειών.

Το πρόσωπο που υποβάλει αίτημα για πληροφορίες οφείλει να προσδιορίζει στο αίτημά του την απαίτηση για την οποία προτίθεται να κινήσει διαδικασία εκτέλεσης ή σύστασης ασφάλειας και να επισυνάπτει έγγραφο που αποτελεί τη βάση του εν λόγω αιτήματος.

Δεν είναι απαραίτητο να προσλάβει δικηγόρο για την υποβολή του παραπάνω αιτήματος για πληροφορίες και τα έξοδα εξαρτώνται από την κρατική αρχή στην οποία υποβάλλεται στο αίτημα.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Η διαδικασία πώλησης ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΝΕ και από εκτελεστικούς κανονισμούς. Συγκεκριμένα:

 • τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία πώλησης ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων σε διαδικασία εκτέλεσης (NN αρ. 156/14 1/19 και 28/21· στο εξής: κανόνες πώλησης),
 • τους κανόνες σχετικά με το είδος και το ποσό των τελών για τη διεξαγωγή της πώλησης ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων σε διαδικασία εκτέλεσης (NN αρ. 156/14),
 • τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης μητρώου ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης (NN αρ. 115/12 και αρ. 156/14).

Οι διαδικτυακοί δικαστικοί πλειστηριασμοί ξεκινούν με πρόσκληση συμμετοχής.

Η πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό πρέπει να περιέχει τον τρόπο και τους όρους πώλησης, την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης του διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού, τον χρόνο κατά τον οποίο τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για το ακίνητο μπορούν να το εξετάσουν, καθώς και άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

Η FINA δημοσιεύει πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό στα δημόσια μέσα ενημέρωσης αν το ενδιαφερόμενο μέρος της υποβάλει γραπτό αίτημα και προκαταβάλει τα έξοδα της εν λόγω διαδικασίας.

Μεταξύ της ανακοίνωσης της πρόσκλησης για συμμετοχή στον διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό στον ιστότοπο της FINA και της έναρξης της διαδικασίας υποβολής προσφορών πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών.

Μόνο τα πρόσωπα που έχουν καταθέσει εγγύηση μπορούν να συμμετέχουν ως αγοραστές στον διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό (άρθρο 99 παράγραφος 1 του ΝΕ).

Για την πρόσβαση στο σύστημα διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών είναι απαραίτητο έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό που πιστοποιεί την ταυτότητα του πλειοδότη και πιστοποιητικό που επιτρέπει τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής στην προσφορά του αντίστοιχου προσώπου (άρθρο 14 παράγραφος 2 των κανόνων πώλησης).

Κατά την πρώτη σύνδεση σε συγκεκριμένο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό, ο πλειοδότης καλείται να συμπληρώσει έντυπο εγγραφής για τη συμμετοχή του στη διαδικασία.

Ο πλειοδότης υπογράφει το εν λόγω έντυπο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 15 των κανόνων πώλησης, το σύστημα διαδικτυακών δικαστικών πλειστηριασμών αποδίδει μοναδικό αναγνωριστικό στον πλειοδότη για συγκεκριμένο διαδικτυακό δικαστικό πλειστηριασμό.

Τα έντυπα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κανόνων πώλησης.

Η συγκέντρωση προσφορών στους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς διαρκεί 10 εργάσιμες ημέρες και οι προσφορές συλλέγονται ηλεκτρονικά μεταξύ 00.00 και 24.00 κατά τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες.

Ως τελική προθεσμία για τη συγκέντρωση των προσφορών ορίζεται εργάσιμη ημέρα, από τις 9.00 έως τις 15.00. Κατ’ εξαίρεση, όταν η πλέον συμφέρουσα έγκυρη προσφορά υποβάλλεται κατά τα τελευταία δέκα λεπτά πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση συμμετοχής στον ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό ως τελική προθεσμία για τη συγκέντρωση των προσφορών, ο πλειστηριασμός παρατείνεται κατά 10 λεπτά μετά από κάθε έγκυρη πλέον συμφέρουσα προσφορά έως την παρέλευση δέκα λεπτών από την τελευταία έγκυρη πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Η τιμή εκκίνησης από την οποία ξεκινά η υποβολή προσφορών για αντικείμενο προς πώληση καθορίζεται από το δικαστήριο με την ολοκλήρωση του διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού η FINA υποβάλει έκθεση στο δικαστήριο με τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 25 των κανόνων πώλησης.

Η διαδικασία διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού διεξάγεται ενώπιον της FINA και οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Ο πλειοδότης δεν χρειάζεται να είναι παρών αυτοπροσώπως στον πλειστηριασμό, αλλά μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία εξ αποστάσεως.

Το δικαστήριο εκδίδει γραπτή απόφαση (απόφαση κατακύρωσης) που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου και τον ιστότοπο της FINA.

Στην περίπτωση της πώλησης κινητού πράγματος και κατόπιν πρότασης του επισπεύδοντα, η πώληση κινητών πραγμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω διαδικτυακού δικαστικού πλειστηριασμού, στον οποίο θα έχουν εφαρμογή κατ’ αναλογία οι διατάξεις του ΝΕ σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς ακινήτων (άρθρο 149 παράγραφος 7 του ΝΕ).

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.