Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η τιμή των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές της κυπριακής αγοράς. Ο δημοπράτης στην περίπτωση ακινήτων κατασχεθέντων μετά από σχετική έρευνα της αξίας, καθορίζει επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης, η οποία αν δεν καλυφθεί, δεν πωλείται το ακίνητο.

Όσον αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, αυτά αφού κατασχεθούν από τους δικαστικούς επιδότες μέσω εκτέλεσης εντάλματος κατάσχεσης κινητών προς όφελος του πιστωτή, προχωρούν οι ίδιοι σε καθορισμό της ελάχιστης τιμής με βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς και έπειτα στην πώληση των κινητών. Αν η ελάχιστη τιμή δεν εξασφαλιστεί, οι δικαστικοί επιδότες δύνανται να επαναλάβουν τον πλειστηριασμό.

Οι ειδοποιήσεις πλειστηριασμών δημοσιεύονται στον τύπο σε ημερήσιες εφημερίδες. Αν η δημοπρασία αφορά ακίνητο, γίνεται ανάρτηση ανακοινώσεων στην Κοινότητα ή Ενορία όπου βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και στη διαδικτυακή σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Η πράξη πώλησης των περιουσιακών στοιχείων στους πλειστηριασμούς δύναται να διενεργηθεί από προσοντούχους ιδιώτες δημοπράτες. Δημοπράτης είναι το κατάλληλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατέχει τα προσόντα για να διεξάγει αναγκαστικές πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Όσον αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, κάθε πώληση κινητής ιδιοκτησίας προς εκτέλεση δικαστικής απόφασης, γίνεται με δημόσιο πλειστηριασμό ο οποίος διενεργείται από δικαστικούς επιδότες, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Δικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους και είναι επιφορτισμένοι με εξουσίες πώλησης των κατασχεθέντων κινητών αγαθών, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος κατάσχεσης κινητών προς όφελος πιστωτών.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πλειστηριασμός όσον αφορά κινητά περιουσιακά στοιχεία, διενεργείται από τους ίδιους τους πιστωτές είτε εταιρείες π.χ. Τράπεζες είτε φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση που αυτοί λάβουν την κατοχή της κινητής περιουσίας του οφειλέτη, μετά από εκτέλεση σχετικού διατάγματος του Δικαστηρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους δημόσιους πλειστηριασμούς, όπως αυτοί καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Στην Κύπρο τηρούνται τα κάτωθι μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

  1. Στο Κτηματολόγιο της χώρας μας τηρείται μητρώο στο οποίο είναι καταχωρημένοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων περιουσίων των πολιτών.
  2. Το Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων, τηρεί μητρώο όλων των αυτοκινήτων που βρίσκονται εγγεγραμμένα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  3. To Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου τηρεί το Κυπριακό Νηολόγιο πλοίων στο οποίο εγγράφονται όλα τα πλοία και/ή σκάφη.
  4. Στο τμήμα Εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη τηρείται μητρώο των εγγεγραμμένων εταιρειών, συνεταιρισμών και εμπορικών επωνυμιών στην Κύπρο.
  5. Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας τηρεί το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών και είναι υπεύθυνο για τις εγγραφές, μεταγραφές και διαγραφές αεροσκαφών.
  6. Στο Τμήμα Εταιρειών, ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τηρεί μητρώο εμπορικών σημάτων.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Υπάρχει ευχέρεια πρόσβασης στο μητρώο πτωχευσάντων προσώπων ή εκκαθαρισθεισών εταιρειών από την ηλεκτρονική σελίδα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Κύπρου, ώστε ο πιστωτής να μπορεί να γνωρίζει στοιχεία ως προς την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Δεν υπάρχουν όμως βάσεις δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία να μπορεί ο πιστωτής να έχει πρόσβαση για να εξασφαλίσει άμεσα στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Ο εξ αποφάσεως πιστωτής μπορεί ο ίδιος ή ο δικηγόρος του να ερευνήσει στο Κτηματολόγιο με το πιστό αντίγραφο της απόφασης του ή του κλητηρίου εντάλματος, ώστε να του παραχωρηθούν στοιχεία σχετικά με την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται εγγεγραμμένη επ’ ονόματι του οφειλέτη.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Δεν υπάρχει στην Κύπρο διαδικτυακός δικαστικός πλειστηριασμός

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.