Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Οι προκηρύξεις πλειστηριασμών δημοσιεύονται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του δικαστικού επιμελητή ή της δημοτικής αρχής με τον συνήθη τρόπο που χρησιμοποιείται εκεί. Δημοσιεύονται επίσης στη Διαδικτυακή Πύλη Πλειστηριασμών (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) και στο Κεντρικό Μητρώο Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

Στην περίπτωση πλειστηριασμών ακινήτων, ο δικαστικός επιμελητής διορίζει εκτιμητή για να εξακριβώσει τη συνήθη αξία του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συστατικών και παραρτημάτων καθώς και δικαιωμάτων τρίτων και ελαττωμάτων που σχετίζονται με το ακίνητο. Με βάση την έκθεση του εκτιμητή, ο δικαστικός επιμελητής καθορίζει την αξία του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία αυτή χρησιμεύει ως βάση για την τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της τιμής που προκύπτει για τον πρώτο πλειστηριασμό.

Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, η αξία καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο περί καθορισμού τιμών αριθ. 526/1990 ή βάσει εκτίμησης από τον υπάλληλο της εκτέλεσης / δικαστικό επιμελητή. Εάν οι γνώσεις και η πείρα του εν λόγω προσώπου είναι ανεπαρκείς, διορίζεται εκτιμητής για τη διενέργεια αποτίμησης. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι το ένα τρίτο της τιμής που προκύπτει.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Υπάρχουν δύο μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης στην Τσεχική Δημοκρατία.

  • Αναγκαστική εκτέλεση

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Όλοι οι δικαστικοί πλειστηριασμοί διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου αριθ. 99/1963 (κώδικας πολιτικής δικονομίας), του νόμου αριθ. 120/2001 (κώδικας αναγκαστικής εκτέλεσης) και του εκτελεστικού διατάγματος αριθ. 418/2001 σχετικά με τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και άλλες δραστηριότητες.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται στα ακόλουθα δημόσια μητρώα:

  • Ακίνητη περιουσία: Κτηματολόγιο (katastr nemovitostí)
  • Κινητή περιουσία: Μητρώο οχημάτων (registr vozidel), μητρώο σκαφών (plavební rejstřík) και μητρώο αεροσκαφών (letecký rejstřík)
  • Αξιόγραφα: Κεντρικό αποθετήριο τίτλων (Centrální depozitář cenných papírů)

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Κατάλογος οφειλετών τηρείται στο Κεντρικό Μητρώο Οφειλετών της Τσεχικής Δημοκρατίας (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), το οποίο μπορούν να συμβουλεύονται οι πιστωτές και οι οφειλέτες. Για την αναζήτηση απαιτείται εγγραφή, η οποία πραγματοποιείται δωρεάν.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Ο τόπος διεξαγωγής του πλειστηριασμού, ο οποίος μπορεί επίσης να είναι ηλεκτρονικός, πρέπει πάντα να προσδιορίζεται στην προκήρυξη του πλειστηριασμού. Ωστόσο, το κράτος δεν διαχειρίζεται κανέναν επίσημο ιστότοπο για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών. Ανεπίσημες πύλες είναι οι https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz και http://www.drazby-exekutori.cz. Για να συμμετάσχουν σε πλειστηριασμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους και να καταβάλουν εγγύηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.