Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Ο δικαστικός πλειστηριασμός είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας εκτίθενται σε δημόσιο πλειστηριασμό περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη με σκοπό να συγκεντρωθεί το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να ικανοποιηθεί κάποια απαίτηση πιστωτή. Τον πλειστηριασμό μπορεί να διενεργεί δικαστής, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον αρμόδιο δικαστή, άλλη αρμόδια αρχή ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας (νομιμοποιούμενος βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε οικείας χώρας).

Ορισμός

Κατά κανόνα, του δικαστικού πλειστηριασμού προηγείται κατάσχεση, η οποία είναι μια πράξη μέσω της οποίας ο πιστωτής ή η αρμόδια αρχή προσδιορίζει και δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία που είναι κατάλληλα να οδηγήσουν σε ικανοποίηση της απαίτησης. Σε κατάσχεση υπόκεινται ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και απαιτήσεις που διατηρεί ο οφειλέτης έναντι τρίτων. Ωστόσο, στην περίπτωση των απαιτήσεων, η διαδικασία εκτέλεσης δεν ολοκληρώνεται με την πώληση της απαίτησης του οφειλέτη, αλλά με την εκχώρησή της στον πιστωτή του οφειλέτη.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ προβλέπονται διάφορα είδη δικαστικών πλειστηριασμών, με το σχετικό νομικό πλαίσιο να καθορίζεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υφίσταται η δυνατότητα διαδικτυακής διεξαγωγής των δικαστικών πλειστηριασμών, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας των εμπλεκόμενων προσώπων ενώπιον δικαστή, δικαστηρίου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Οι δικαστικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται συνήθως υπό τη διεύθυνση δικαστή, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή της πράξης της πώλησης σε τρίτο (ανεξάρτητο επαγγελματία ή εταιρεία που θα έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος). Ωστόσο, η διενέργεια των δικαστικών πλειστηριασμών μπορεί να ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε άλλα πρόσωπα (για παράδειγμα, σε δικαστικό επιμελητή ή άλλη αρχή εκτέλεσης). Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη διενέργεια δικαστικού πλειστηριασμού προηγείται, κατά κανόνα, η δέουσα δημοσιοποίησή του.

Σύντομα θα προστεθούν δεδομένα στις εθνικές σελίδες. Αν η σημαία στη δεξιά πλευρά της σελίδας για την εκάστοτε χώρα είναι απενεργοποιημένη, τότε δεν έχουν προστεθεί τα στοιχεία.

Γλωσσάριο όρων σχετικών με τους δικαστικούς πλειστηριασμούς

 1. Αντιπροσφορά – νέα προσφορά για ορισμένο περιουσιακό στοιχείο την οποία υποβάλλει πρόσωπο/εταιρεία σε δικαστικό πλειστηριασμό, προσφέροντας υψηλότερο τίμημα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την αγορά του στοιχείου.
 2. Βασική τιμή – η αξία των κατασχεθέντων (κινητών ή ακινήτων) περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη επί των οποίων επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση από τον πιστωτή ή την αρμόδια αρχή.
 3. Δημοσιοποίηση της πώλησης – για την πώληση κατασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου μέσω δικαστικού πλειστηριασμού, ο δικαστής ή το εξουσιοδοτημένο συναφώς από αυτόν πρόσωπο ή η αρμόδια αρχή πρέπει να δημοσιοποιήσουν την πώληση (τον τρόπο και τον τόπο πώλησης του περιουσιακού στοιχείου). Οι δικαστικοί πλειστηριασμοί συνήθως δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, συχνά όμως δημοσιοποιούνται και μέσω εφημερίδων.
 4. Δυνατότητα προηγούμενης εξέτασης του προς πώληση περιουσιακού στοιχείου – η δυνατότητα που παρέχεται στους δυνητικούς αγοραστές του προς πώληση περιουσιακού στοιχείου να το εξετάσουν και να διαπιστώσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (η εξέταση αυτή άλλοτε πραγματοποιείται μέσω φωτογραφιών και άλλοτε πραγματοποιείται διά ζώσης).
 5. Εγγυοδοσία – για να συμμετάσχει σε δικαστικό πλειστηριασμό, κάθε πρόσωπο υποχρεούται να καταθέσει εγγυοδοσία πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού. Η εγγυοδοσία επιστρέφεται στο τέλος του πλειστηριασμού στο πρόσωπο που την κατέθεσε, εφόσον δεν αγόρασε το περιουσιακό στοιχείο που εκπλειστηριάστηκε.
 6. Εμπειρογνώμονας που εκτιμά την αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων – εμπειρογνώμονας (στη σχετική αγορά) που χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων. Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να εκτιμήσει την πραγματική αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατάσταση στην οικεία αγορά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο.
 7. Κατακύρωση – το προς πώληση περιουσιακό στοιχείο κατακυρώνεται στο πρόσωπο που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα στο τέλος του δικαστικού πλειστηριασμού.
 8. Κατασχεθέν περιουσιακό στοιχείο – περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) του οφειλέτη επί του οποίου επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από πιστωτή ή την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει οικειοθελώς την οφειλή του. Για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακού στοιχείου, ο πιστωτής ή η αρμόδια αρχή πρέπει να κοινοποιήσει στον οφειλέτη κατάσχεση. Η κατάσχεση αυτή αποτελεί πράξη στην οποία ο πιστωτής ή η αρμόδια αρχή προσδιορίζει το περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση της οφειλής.
 9. Μεταβίβαση – η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα επί του πωληθέντος περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη στον αγοραστή.
 10. Προσφορά σε ανταγωνισμό με άλλα φυσικά πρόσωπα / εταιρείες – ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτηση ορισμένου περιουσιακού στοιχείου σε δικαστικό πλειστηριασμό.
 11. Πρόσωπο ή εταιρεία που έχει επιφορτιστεί με τη διεξαγωγή της πράξης της πώλησης – το πρόσωπο ή η εταιρεία που έχει επιφορτιστεί με την παροχή πληροφοριών στα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να αγοράσουν το περιουσιακό στοιχείο, τη δημοσιοποίηση της πώλησης του περιουσιακού στοιχείου, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών κατά τον πλειστηριασμό κ.λπ.

Κατάλογος των κρατών μελών της ΕΕ στα οποία ήδη εφαρμόζεται ο διαδικτυακός δικαστικός πλειστηριασμός

 1. Αυστρία (σε συνεργασία με τη Γερμανία)
 2. Γερμανία (σε συνεργασία με την Αυστρία)
 3. Εσθονία
 4. Ισπανία
 5. Ιταλία
 6. Κάτω Χώρες (μόνο για τις διαδικασίες εκτέλεσης που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία)
 7. Κροατία
 8. Λετονία (μόνο για τις διαδικασίες εκτέλεσης που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία)
 9. Ουγγαρία
 10. Πορτογαλία
 11. Φινλανδία
 12. Σλοβενία (μόνο για τις διαδικασίες εκτέλεσης που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία).
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.