Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Αγγλία και Ουαλία

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται οι διατάξεις που ισχύουν στην Αγγλία και την Ουαλία σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ως μέσο για την είσπραξη οφειλόμενων χρηματικών ποσών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Στην Αγγλία και την Ουαλία δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση έγκρισης και διορισμού των επιχειρήσεων μεταφοράς και των δημοπρατών από περιφερειακό δικαστή (District Judge). Το άρθρο 41 του παραρτήματος 12 του νόμου περί δικαστηρίων και αναγκαστικής εκτέλεσης (Tribunals, Courts and Enforcement Act) ορίζει ότι η πώληση των αγαθών πραγματοποιείται με δημόσιο πλειστηριασμό εκτός αν το δικαστήριο ορίσει διαφορετικά.

Οι επιχειρήσεις μεταφοράς και οι δημοπράτες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε κάθε επιμέρους δικαστήριο, παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τις χρεώσεις και την ισχύουσα ασφαλιστική κάλυψή τους, ώστε να μπορεί να ληφθεί σε τοπικό επίπεδο η απόφαση ως προς τις επιχειρήσεις που θα διοριστούν. Η απόφαση σχετικά με το ποια επιχείρηση θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να λαμβάνεται επίσημα από επιτροπή διοικητικών στελεχών, με βάση τα στοιχεία του φακέλου και τις χρεώσεις της κάθε επιχείρησης.

Ύστερα από τον διορισμό, αναρτάται στη γραμματεία του δικαστηρίου κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των διορισμένων επιχειρήσεων. Ο κατάλογος επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη των πιστοποιητικών ασφάλισης. Όπου είναι δυνατόν, οι επιλεγμένοι πάροχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής. Στην περίπτωση που μόνο μία επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιείται τακτικά, εφαρμόζονται ορισμένοι βασικοί κανόνες.

Τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της πώλησης ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να αποστείλει στον οφειλέτη και στους τυχόν συγκυρίους ανακοίνωση της πώλησης.

Μόλις πραγματοποιηθεί πώληση και εισπραχθεί το προϊόν της από τον δημοπράτη, ο δικαστικός επιμελητής / υπεύθυνος για την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων οφείλει να επιβεβαιώσει ότι όλα τα δεσμευθέντα και κατασχεθέντα αγαθά είναι διαθέσιμα. Το ένταλμα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένο.

Βλ. τους κανονισμούς 34 έως 43 των κανονισμών περί δέσμευσης αγαθών (Taking Control of Goods Regulations) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση, την αποθήκευση και την πώληση δεσμευθέντων αγαθών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.