Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

1. Publicité et fixation du prix des biens saisis

Όσον αφορά την κατάσχεση ακινήτων, οι όροι πώλησης συντάσσονται με ευθύνη του επισπεύδοντος πιστωτή: ως εκ τούτου, εκείνος ρυθμίζει το ύψος της τιμής πρώτης προσφοράς, το οποίο μπορεί όμως να αμφισβητήσει ο οφειλέτης, οπότε και ο δικαστής της εκτέλεσης αποφασίζει για το θέμα κατά την ολοκλήρωση της αρχικής ακροαματικής διαδικασίας.

Σε γενικές γραμμές, ο επαγγελματίας που προβαίνει στην πώληση καθορίζει την τιμή της πρώτης προσφοράς στον δημόσιο πλειστηριασμό κινητών πραγμάτων, δηλαδή την τιμή εκκίνησης της πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία κατοχυρώνονται στη συνέχεια στον τελευταίο υπερθεματιστή. Ο επαγγελματίας που προβαίνει στην πώληση μπορεί να καταφύγει στις υπηρεσίες πραγματογνώμονα, αν κάτι τέτοιο απαιτείται για την εκτίμηση περιουσιακού στοιχείου.

Όσον αφορά τις αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων, ο επισπεύδων πιστωτής μπορεί να προβεί προαιρετικά σε σχετικές πράξεις δημοσιότητας (βλέπε κατωτέρω, επόμενο στοιχείο) όσον αφορά τις αναγκαστικές πωλήσεις κινητών πραγμάτων, ο επαγγελματίας που θα προβεί στην πώληση μπορεί επίσης να προβεί σε δημοσιοποίηση στον δικό του ιστότοπο, ή στην περίπτωση δικαστικών εκπλειστηριαστών, στους ιστοτόπους του επαγγέλματος: http://www.interencheres.com/ ή http://www.drouot.com/

Όσον αφορά την αναγκαστική πώληση κινητών πραγμάτων, είναι δυνατή η δημοσιοποίησή της μέσω του Τύπου. Όσον αφορά την αναγκαστική πώληση ακινήτων, είναι υποχρεωτική η δημοσίευση της ανακοίνωσης του πιστωτή σε εφημερίδα νομικών ανακοινώσεων, καθώς και περίληψης της ανακοίνωσης σε δύο τακτικά φύλλα τοπικών ή περιφερειακών εφημερίδων, και προαιρετική η δημοσιοποίησή της με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Για τις αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων, ο επισπεύδων πιστωτής πρέπει να αναρτήσει τη σχετική ανακοίνωση σε θέση εύκολα προσβάσιμη για το κοινό στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου.

Για τις αναγκαστικές πωλήσεις κινητών πραγμάτων, προβλέπεται δημοσιοποίηση με αφίσες που αναρτώνται στο δημαρχείο του δήμου στον οποίο κατοικεί ο οφειλέτης και στον τόπο της πώλησης.

Όσον αφορά την αναγκαστική πώληση κινητών πραγμάτων, είναι δυνατή η δημοσιοποίησή της μέσω φυλλαδίου ή καταλόγου.

Όσον αφορά την κατάσχεση κινητών πραγμάτων με σκοπό την πώλησή τους, η δημοσιοποίηση της πώλησης μπορεί να περιλαμβάνει περιγραφή των κινητών πραγμάτων και αναφορά της εκτίμησής τους.

Όσον αφορά την κατάσχεση ακινήτων, η ανακοίνωση που δημοσιεύεται και αναρτάται στους χώρους του δικαστηρίου αναφέρει το κατασχεθέν ακίνητο, παρέχει μια σύντομη περιγραφή του (φύση, ενδεχόμενη κατοχή, όλα τα γνωστά στοιχεία που σχετίζονται με το εμβαδό του) και αναφέρει το ποσό της πρώτης προσφοράς.

Τα κινητά πράγματα που πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της πώλησης από τον δικαστικό εκπλειστηριαστή ή τον εγκεκριμένο επαγγελματία που διοργανώνει την πώληση. Είναι δυνατόν να προηγηθεί έκθεση των κινητών πραγμάτων.

Στα κατασχεθέντα ακίνητα μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε ημερομηνίες και ώρες που καθορίζονται από τον δικαστή (άρθρο R.322-26 κώδικα διαδικασιών εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις [CPCE]) και οι επισκέψεις γίνονται με τη συνοδεία δικαστικού επιμελητή.

Σχετικά με τους πλειστηριασμούς, όσον αφορά τα κινητά πράγματα, αυτά κατοχυρώνονται στον τελευταίο υπερθεματιστή, ενώ διευκρινίζεται ότι η διάρκεια του πλειστηριασμού δεν είναι περιορισμένη, αλλά η διαδικασία δεν σταματά παρά μόνο μετά από τρεις προσκλήσεις για μεγαλύτερη προσφορά. Όσον αφορά την κατάσχεση ακινήτων, το σύστημα είναι σύστημα αυξανόμενων προσφορών, όπου κάθε προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη οι προσφορές σταματούν όταν παρέλθουν 90 δευτερόλεπτα από την τελευταία προσφορά (ο χρόνος αυτός μετράται με οπτικό και ηχητικό μέσο που σηματοδοτεί στο κοινό κάθε δευτερόλεπτο που παρέρχεται).

Δεν απαιτείται κατάθεση εγγύησης ή παροχή ασφάλειας για την αναγκαστική πώληση κινητών πραγμάτων. Ωστόσο, όσον αφορά την αναγκαστική πώληση ακινήτων, το πρόσωπο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πλειστηριασμό πρέπει να παραδώσει στον δικηγόρο του αμετάκλητη τραπεζική εγγύηση ή τραπεζική επιταγή εκδοθείσα εις διαταγή του μεσεγγυούχου ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, για ποσό που ισούται με 10% της πρώτης προσφοράς (το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 000 ευρώ). Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον πλειοδότη στο τέλος του πλειστηριασμού, αν δεν αναδειχθεί υπερθεματιστής.

2. Tiers autorisés à mener l'opération de vente

Οι δικαστικοί εκπλειστηριαστές, οι συμβολαιογράφοι, οι ορκωτοί εμπορομεσίτες και οι δικαστικοί επιμελητές είναι οι μόνοι επαγγελματίες με εξουσία οργάνωσης δημόσιων δικαστικών πλειστηριασμών κινητών πραγμάτων (ιδίως κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων).

3. Types de ventes judiciaires auxquelles les règles pourraient ne s'appliquer que partiellement

Όσον αφορά τα κινητά πράγματα, είναι δυνατή η διενέργεια εκούσιων πωλήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς, οι οποίοι υπόκεινται σε πολύ πιο ελαστικούς κανόνες απ’ ό,τι οι δικαστικοί πλειστηριασμοί. Εφαρμόζονται τα άρθρα L. 321-1 και επόμενα και R. 321-1 και επόμενα του εμπορικού κώδικα. Οι εκούσιες πωλήσεις δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες είναι δικαστικές.

4. Informations relatives aux registres nationaux des biens

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το κτηματολόγιο –το οποίο εκδίδει διοικητικά και φορολογικά έγγραφα– μπορεί να ενημερώνει τον πιστωτή για τα ακίνητα που κατέχει ο οφειλέτης στην περιοχή ενός δήμου, καθώς και για τη σύστασή τους (δομημένα ή αδόμητα ακίνητα, εμβαδό των οικοπέδων, φύση της τοποθεσίας). Επιπλέον, οι υπηρεσίες δημοσιότητας ακινήτων (διοικητικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών) τηρούν αρχείο ακινήτων για κάθε δήμο, το οποίο περιέχει, κάτω από το όνομα του κάθε ιδιοκτήτη και για κάθε ακίνητο, αποσπάσματα δημοσιευμένων εγγράφων, και το οποίο παρουσιάζει με τον τρόπο αυτό το νομικό καθεστώς του κάθε ακινήτου.

Όσον αφορά τα κινητά πράγματα, το SIV (σύστημα αναγνώρισης οχημάτων) επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και δίτροχων, τον αριθμό κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Υπάρχουν εθνικά μητρώα όπου πρέπει να καταχωρούνται τα πλοία (τα διατάγματα είναι υπό κατάρτιση), τα σκάφη (ηλεκτρονικό νηολόγιο που τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών) και τα αεροσκάφη (νηολόγιο που τηρείται από το υπουργείο στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία πολιτική αεροπορία). Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καταχωρίζονται σε εθνικό αρχείο, στο οποίο οι πιστωτές έχουν απευθείας πρόσβαση και το οποίο τηρείται από το INPI (εθνικό ινστιτούτο διανοητικής ιδιοκτησίας). Οι τίτλοι κινηματογραφικών έργων που προορίζονται για δημόσια προβολή στη Γαλλία καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων, που διαχειρίζεται υπάλληλος της φορολογικής διοίκησης, και οι τίτλοι των λογοτεχνικών έργων που υπόκεινται σε δικαίωμα προαίρεσης όσον αφορά την αγορά δικαιωμάτων διασκευής βρίσκονται στο μητρώο των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Όσον αφορά τα ακίνητα: το κτηματολόγιο τηρείται από κάθε δήμο, με πολλές σειρές εγγράφων (κτηματολογικό διάγραμμα, κτηματολογικό φύλλο, κτηματολογικό πίνακα) μόνο το κτηματολογικό διάγραμμα τηρείται ηλεκτρονικά. Το μητρώο ακινήτων τηρείται από τις υπηρεσίες δημοσιότητας ακινήτων, που συστήνονται σε τοπικό επίπεδο στην περιφέρεια του αρμόδιου πρωτοδικείου (tribunal de grande instance) (δεν τηρείται εθνικό μητρώο).

Για τα μηχανοκίνητα οχήματα, κάθε νομός τηρεί μητρώο, αλλά το SIV τηρεί εθνικό μηχανογραφημένο μητρώο.

Για τα σκάφη, το νηολόγιο είναι μηχανογραφημένο, και τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών για τα πλοία, υπάρχουν έξι διαφορετικά νηολόγια, που τηρούνται επίσης από το Υπουργείο Μεταφορών.

Για τα αεροσκάφη, το νηολόγιο τηρείται από το υπουργείο στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, και είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες που αφορούν τα διάφορα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας συγκεντρώνονται κεντρικά από έναν ενιαίο φορέα, το INPI, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε διάφορα έγγραφα μέσω του ιστοτόπου του.

Οι υπηρεσίες του κτηματολογίου είναι μερικώς προσβάσιμες στο διαδίκτυο. Συνίστανται απλώς στη δυνατότητα να συμβουλευτεί κανείς μόνο το κτηματολογικό διάγραμμα, και όχι τον κτηματολογικό πίνακα (ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες), όπως και το SIV, το γαλλικό διεθνές μητρώο που περιέχει τα πλοία που έχουν νηολογηθεί στη Γαλλία και τα μητρώα του INPI.

Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα μητρώα, δεδομένου ότι είναι δημόσια, υπόκεινται στις διατάξεις του κώδικα σχέσεων κοινού και διοίκησης (code des relations entre le public et l’administration), οι οποίες προβλέπουν ότι η πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα είναι δωρεάν όταν οι ενδιαφερόμενοι τα συμβουλεύονται επιτόπου, ενώ αντίγραφα χορηγούνται με τέλος ίσο με το μέγιστο κόστος έκδοσης του αντιγράφου, ή ακόμα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δωρεάν, όταν το έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Informations relatives aux bases de données permettant aux créanciers d'identifier les biens et les créances d'un débiteur

Το άρθρο L.152-1 του CPCE επιτρέπει στον δικαστικό επιμελητή να λαμβάνει πληροφορίες που του επιτρέπουν να προσδιορίσει τη διεύθυνση του οφειλέτη, την ταυτότητας και τη διεύθυνσης του εργοδότη του ή οποιουδήποτε τρίτου οφειλέτη ή θεματοφύλακα ρευστοποιημένων ή απαιτητών ποσών και της σύνθεσης των ακινήτων του οφειλέτη, από τις διοικητικές υπηρεσίες του δημοσίου, των περιφερειών, των γεωγραφικών διαμερισμάτων, των δήμων, των δημόσιων ιδρυμάτων ή οργανισμών που ελέγχονται από τη διοικητική αρχή.

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να απευθύνει άμεσα ερώτημα στη FICOBA (το εθνικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών το οποίο διαχειρίζονται οι φορολογικές αρχές και ενημερώνεται από τις τράπεζες) για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα του οφειλέτη καθώς και το πού τηρούνται αυτοί οι λογαριασμοί.

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να απευθύνει ερώτημα στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα ταμεία ανεργίας.

Σύμφωνα με το άρθρο L.152-2 του CPCE, οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώσουν τον δικαστικό επιμελητή που έχει εντολή από τον πιστωτή ως προς το αν έχουν ανοιχθεί στο όνομα του οφειλέτη ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, καθώς και πού τηρούνται αυτοί, αλλά καμία άλλη πληροφορία.

Το SIV (σύστημα αναγνώρισης οχημάτων), στο οποίο ο δικαστικός επιμελητής που έχει λάβει εντολή από τον πιστωτή μπορεί να έχει πρόσβαση, επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και δίτροχων, τον αριθμό κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

Ο πιστωτής δεν έχει απευθείας πρόσβαση σ’ αυτές τις βάσεις δεδομένων, αλλά μόνο μέσω του δικαστικού επιμελητή που έχει εντολή να προβεί στην αναγκαστική εκτέλεση.

6. Informations relatives aux ventes judiciaires en ligne

Όσον αφορά το καθεστώς των πλειστηριασμών κινητών πραγμάτων στη Γαλλία, διακρίνονται δύο τύποι διαδικτυακών πλειστηριασμών:

  • οι πλειστηριασμοί σε απευθείας σύνδεση, οι οποίοι είναι εν μέρει άυλοι: η φυσική πώληση γίνεται σε συγκεκριμένο τόπο, και μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του επαγγελματία που διενεργεί την πώληση ή σε έναν από τους ειδικούς ιστοτόπους στη διάθεση του επαγγέλματος του δικαστικού εκπλειστηριαστή (http://www.interencheres.com/ ή https://www.drouotlive.com/). Αυτοί οι δικαστικοί πλειστηριασμοί επιτρέπονται καθώς τίποτα δεν τους εμποδίζει, και επί του παρόντος παρουσιάζουν αύξηση.
  • οι διαδικτυακοί πλειστηριασμοί που είναι εξολοκλήρου άυλοι: η πώληση διενεργείται μόνο στο διαδίκτυο, χωρίς φυσική παρουσία σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Οι πλειστηριασμοί αυτοί δεν επιτρέπονται σε δικαστικές υποθέσεις (ενώ επιτρέπονται, αντίθετα, στην περίπτωση των εκούσιων πωλήσεων) από τον νόμο, λόγω τεχνικών νομικών κωλυμάτων τα οποία τους απαγορεύουν.

Οι (εν μέρει) άυλοι πλειστηριασμοί επιτρέπονται μόνο για κινητά πράγματα.

Οι επαγγελματίες που διενεργούν τις πωλήσεις μπορούν να προβούν σε διασυνοριακή αναγγελία αυτών, και προσφορά μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε πλειοδότης, ανεξάρτητα από τη θέση και την εθνικότητά του, είτε ο πλειστηριασμός διενεργείται σε απευθείας σύνδεση είτε όχι (εξάλλου υπάρχουν μηχανισμοί εξ αποστάσεως πλειστηριασμών, στο πλαίσιο των οποίων εντολές αγοράς υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά).

Για να συμμετάσχει ένα πρόσωπο σε άυλο πλειστηριασμό (δυνάμει υπερθεματιστής) δεν υποχρεούται να παράσχει υπογραφή, αλλά ο επαγγελματίας που είναι υπεύθυνος για την πώληση μπορεί να ζητήσει αντίγραφο τραπεζικής κάρτας. Η εγγραφή διενεργείται ενώπιον του επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την πώληση, και μπορεί καταρχήν να πραγματοποιηθεί με κάθε μέσο, με το πιο συνηθισμένο ίσως να είναι η εγγραφή μέσω του ιστοτόπου μέσω του οποίου μεταδίδεται ο πλειστηριασμός. Επιτρέπονται γραπτές εντολές αγοράς, ανεξάρτητα από το μέσο υποβολής τους.

Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής ορίζονται από τον επαγγελματία ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πώληση.

Ο απομακρυσμένος πλειοδότης δεν είναι ανάγκη να είναι παρών αυτοπροσώπως (παρά μόνο εφόσον το επιθυμεί). Μπορεί να παρακολουθήσει τον πλειστηριασμό σε απευθείας σύνδεση και να δώσει την εντολή του σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί επίσης να καταχωρήσει μία ή περισσότερες εντολές αγοράς πριν από την πώληση, και σ’ αυτή την περίπτωση, οι προσφορές αυξάνονται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του από την αρχή. Γενικά, είναι δυνατή η τηλεφωνική σύνδεση κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού.

Η δυνατότητα μετάφρασης εξαρτάται από τις ικανότητες του επαγγελματία που είναι επιφορτισμένος με την πώληση και των βοηθών του, καθώς οι σχετικοί κανονισμοί δεν προβλέπουν καμία σχετική υποχρέωση.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των ιστοτόπων πωλήσεων, μόνο τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί για τον διαδικτυακό πλειστηριασμό μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτόν μέσω του εν λόγω ιστοτόπου. Το κοινό ωστόσο έχει πρόσβαση στον πλειστηριασμό στον τόπο όπου αυτός διενεργείται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.