Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η κατάσχεση γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος (άρθρο 954 ΚΠολΔ) ή με την κατάσχεση του ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του οφειλέτη ή εμπράγματου δικαιώματος του οφειλέτη επάνω σε ακίνητο (άρθρο 992 ΚΠολΔ) από τον δικαστικό επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση μπροστά σε ενήλικο μάρτυρα. Το κατασχεμένο εκτιμάται από τον δικαστικό επιμελητή ή τον πραγματογνώμονα που ο επιμελητής προσλαμβάνει κατά την κρίση του για αυτό το σκοπό. Υποχρεωτικά για τα ακίνητα ανεξάρτητος πραγματογνώμονας ορίζει την εμπορική αξία του ακινήτου.

Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει: α) ακριβή περιγραφή του κατασχεμένου πράγματος, ώστε να μη γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότητά του, β) αναφορά της εκτίμησης του κατασχεμένου που έκανε ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμονας, γ) τιμή πρώτης προσφοράς που για τα ακίνητα πρέπει να είναι η εμπορική αξία του κατασχεμένου ακινήτου, δ) αναφορά του εκτελεστού τίτλου στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, της επιταγής που επιδόθηκε στον οφειλέτη και του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, ε) αναφορά της ημέρας του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς και του ονόματος του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ` ου η εκτέλεση, συνοπτική περιγραφή των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, την τιμή πρώτης προσφοράς, το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, δημοσιεύεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι ως άνω διατυπώσεις, διαφορετικά είναι άκυρος.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό (άρθρο 959 ΚΠολΔ) ενώ το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται επίσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό (άρθρο 998 ΚΠολΔ).

Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, αφού οι υποψήφιοι πλειοδότες έχουν καταβάλει εγγυοδοσία και έχουν πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα σύμφωνα με το άρθρο 959 ΚΠολΔ. Οι πλειστηριασμοί διεξάγονται πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμες ημέρες και δη Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 1022-1033 ΚΠολΔ):

Κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 953 παρ.1 και 2, 982 και 992 ΚΠολΔ, ιδίως σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων (άρθρο 1022 ΚΠολΔ).

Αν διατάχθηκε να εκποιηθεί με πλειστηριασμό το κατασχεμένο δικαίωμα, το ειρηνοδικείο ορίζει τον υπάλληλο του πλειστηριασμού (άρθρο 1026 ΚΠολΔ) και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τον πλειστηριασμό κινητών.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Δεν υπάρχουν εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Δεν υπάρχουν βάσεις δεδομένων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό υλικών περιουσιακών στοιχείων ή απαιτήσεων του οφειλέτη. Υπάρχει μόνο κεντρικό σύστημα που τηρείται από την ΑΑΔΕ στο οποίο έχουν πρόσβαση συγκεκριμένες αρχές (Εισαγγελική Αρχή, Δ.Ο.Υ., Αρχή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος κ.α.), και στο οποίο εμφαίνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που τηρούνται σε ελληνικές τράπεζες.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Από την αρχή του 2018 όλοι οι πλειστηριασμοί διεξάγονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eauction.gr.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.