Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

1. Δημοσιότητα και καθορισμός της τιμής σε σχέση με την πώληση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Η διαδικασία εκτέλεσης επί κατασχεθέντων πραγμάτων δεν καταλήγει οπωσδήποτε στην πώλησή τους. Αντ’ αυτού, ο δανειστής και ο οφειλέτης μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Εάν υπάρχουν περισσότεροι δανειστές, για να αποφευχθεί η πώληση πρέπει να υπάρξει συμφωνία με όλους. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το δικαστήριο διατάζει την πώληση.

Η τιμή πρώτης προσφοράς των κατασχεθέντων πραγμάτων ορίζεται από πραγματογνώμονα ο οποίος προβαίνει σε εκτίμηση της αξίας τους (στην περίπτωση των ακινήτων). Σε ό,τι αφορά τα κινητά πράγματα, η τιμή τους ορίζεται από το πρόσωπο που υποβάλλει τη μεγαλύτερη προσφορά κατά την πώληση, καθώς οι προσφορές ξεκινούν από το μηδέν. Εάν ζητηθεί η εκτίμηση της αξίας κινητών πραγμάτων, οι προσφορές δεν ξεκινούν από το μηδέν αλλά από το 60% της εκτιμηθείσας αξίας.

Η πώληση των κατασχεθέντων πραγμάτων δημοσιοποιείται μέσω του κρατικού ιστοτόπου που παρέχει δικαστηριακές υπηρεσίες, του ιστοτόπου του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ημερήσιων εφημερίδων (κατά κανόνα η αναγγελία της πώλησης δημοσιεύεται μία φορά τον μήνα σε δύο ημερήσιες εφημερίδες) και αναρτήσεων στο κτίριο του δικαστηρίου όπου θα λάβει χώρα η πώληση.

Τα χαρακτηριστικά του προς πώληση κατασχεμένου πράγματος, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, διατίθενται στον κρατικό ιστότοπο που παρέχει δικαστηριακές υπηρεσίες και στον ιστότοπο του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Εάν το κατασχεθέν είναι ακίνητο, οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να το επισκεφτεί μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο σχετική αίτηση. Πριν από την πώληση ακινήτου, πραγματογνώμονας διορισμένος από το δικαστήριο καταρτίζει έκθεση σχετικά με την κατάσταση του ακινήτου. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται. Στην περίπτωση κινητών πραγμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα δουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού.

Την ημέρα του πλειστηριασμού, οι προσφορές υποβάλλονται προφορικά στον υπάλληλο ο οποίος έχει διοριστεί από το δικαστήριο για τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Το πρόσωπο στο οποίο κατακυρώνονται τα πράγματα μετά τον πλειστηριασμό δεν καταθέτει μέρος του πλειστηριάσματος αλλά το εξοφλεί ολοσχερώς. Στην περίπτωση των ακινήτων, ολόκληρο το πλειστηρίασμα πρέπει να καταβληθεί στο δικαστήριο εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της πώλησης, ενώ στην περίπτωση των κινητών ολόκληρο το πλειστηρίασμα καταβάλλεται εντός 24 ωρών από την πώληση. Η καταβολή δεν μπορεί να διενεργηθεί ηλεκτρονικά αλλά διενεργείται στη γραμματεία του δικαστηρίου.

2. Τρίτα μέρη που δύνανται να διεξαγάγουν την πράξη πώλησης

Η πώληση διενεργείται βάσει εξουσιοδότησης που χορηγείται από το δικαστήριο, από υπάλληλο που ορίζεται από το δικαστήριο, και η σχετική διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί από τρίτον.

3. Είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες τυχόν δεν εφαρμόζονται πλήρως

Δεν υπάρχουν είδη πλειστηριασμών στα οποία οι κανόνες δεν εφαρμόζονται πλήρως.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων

Υπάρχουν τα ακόλουθα εθνικά μητρώα περιουσιακών στοιχείων:

Ακινήτων: δημόσιο μητρώο και κτηματολόγιο.

Κινητών: για τα οχήματα, τα σκάφη και τα αεροσκάφη, Μητρώο Μεταφορικών Μέσων Μάλτας (Transport Malta)

Εταιρικών μεριδίων και μετοχών: Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας και χρηματιστήριο Μάλτας

Άλλων χρηματοοικονομικών μέσων: χρηματιστήριο Μάλτας

Εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: Υπουργείο Εμπορίου

Τα μητρώα αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά από τις εν λόγω δημόσιες αρχές. Ορισμένα από αυτά είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα για το κοινό. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο μητρώο και την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας, είναι δυνατή η πρόσβαση για το κοινό επί πληρωμή. Το Μητρώο Μεταφορικών Μέσων Μάλτας δεν είναι προσβάσιμο από το κοινό. Η πληρωμή για την πρόσβαση στα μητρώα της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Η πληρωμή προς το δημόσιο μητρώο γίνεται στα γραφεία του.

5. Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό από τον πιστωτή των υλικών περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Ο δανειστής έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ακινήτων και εταιρειών. Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας παρέχει απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με εταιρείες. Ο δανειστής έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με ακίνητα μέσω του δημοσίου μητρώου και του κτηματολογίου. Δεν χρειάζεται περαιτέρω έγκριση ούτε για την απευθείας πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας ούτε για την πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του δημοσίου μητρώου και του κτηματολογίου.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής προσφοράς κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.